U bent hier

Gedetailleerd onderzoek

Indien de bodemverontreinigingsdeskundige die belast is met het verkennend bodemonderzoek van uw terrein een verontreiniging aan het licht brengt waarvan de concentratie de voorgeschreven normen overschrijdt, moet u een gedetailleerd onderzoek uitvoeren, m.a.w. de omvang en het type van de verontreiniging vaststellen.

Nieuwe stap

Gelet op het aantal boringen en analyses dat wordt uitgevoerd in het kader van een verkennend bodemonderzoek, gebeurt het vaak dat de omvang en het type van verontreiniging niet kunnen worden vastgesteld, vanwaar de noodzaak een gedetailleerd onderzoek uit te voeren.

Het gedetailleerd onderzoek is een nieuwe stap die werd ingevoerd door de ordonnantie van 5 maart 2009, en die tot doel heeft de aan het licht gebrachte bodemverontreiniging verticaal en horizontaal af te baken en de toename en het type van verontreiniging te bepalen: eenmalige, wees- of gemengde verontreiniging.

De bodemverontreinigingsdeskundige is verplicht dit gedetailleerd onderzoek uit te voeren in overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 en de uitvoeringsbesluiten ervan, waaronder met name het besluit tot vaststelling van de type-inhoud van de gedetailleerde onderzoeken. De deskundige moet eveneens rekening houden met de technische nota’s die op de internetsite van Leefmilieu Brussel – BIM staan.

Rechtstreeks verslag

De nieuwe ordonnantie legt niet langer op dat een voorstel van gedetailleerd onderzoek wordt uitgevoerd. De bodemverontreinigingsdeskundige dient een verslag van het  gedetailleerd onderzoek rechtstreeks in bij Leefmilieu Brussel.

In de praktijk

De bodemverontreinigingsdeskundige neemt opnieuw monsters van de bodem en/of het grondwater en stuurt ze opnieuw naar een erkend laboratorium. Op basis van deze bijkomende monsternemingen en analyses stelt de bodemverontreinigingsdeskundige een verslag van gedetailleerd onderzoek op, waarin hij met redenen omklede conclusies formuleert over:

  • de omvang en de aard van de verontreiniging;
  • het type of de types van verontreiniging;
  • de termijn voor kennisgeving van een risico-onderzoek of een saneringsvoorstel aan Leefmilieu Brussel;
  • en, in voorkomend geval, de veiligheidsmaatregelen voor de “bodem” die moeten worden genomen.

Gelijkvormigheidsverklaring

Het gedetailleerd onderzoek wordt ingediend bij Leefmilieu Brussel dat 30 dagen de tijd heeft om:

  • ofwel het al dan niet gelijkvormig te verklaren;
  • ofwel wijzigingen of aanvullingen op te leggen die binnen een redelijke termijn aan het Instituut moeten worden betekend.

Na ontvangst van de wijzigingen of aanvullingen heeft Leefmilieu Brussel 30 dagen de tijd om het gedetailleerd onderzoek al dan niet gelijkvormig te verklaren.

In onderlinge overeenstemming tussen Leefmilieu Brussel en de persoon die het gedetailleerd onderzoek moet uitvoeren, kan de termijn van 30 dagen worden verlengd tot 60 dagen.

In de gelijkvormigheidsverklaring bepaalt Leefmilieu Brussel, op basis van de conclusies van het gedetailleerd onderzoek:

  • de termijn waarbinnen het risico-onderzoek of het saneringsvoorstel aan het Instituut moeten worden betekend;
  • het type of de types van verontreiniging;
  • in voorkomend geval, de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen.

Gezamenlijke onderzoeken

De persoon die het verkennend bodemonderzoek moet uitvoeren, kan onmiddellijk na het verkennend bodemonderzoek voor eigen rekening een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren, zonder tussentijdse kennisgeving aan Leefmilieu Brussel – BIM van dit eerste onderzoek. Na ontvangst van de twee gezamenlijke onderzoeken heeft Leefmilieu Brussel 30 dagen de tijd om ze gelijkvormig te verklaren of om aanvullingen op te leggen die binnen een redelijke termijn aan het Instituut moeten worden betekend.

Datum van de update: 28/09/2020