U bent hier

Het nader bodemonderzoek

Het prospectief bodemonderzoek kan tot de conclusie komen dat er een verontreiniging is die de referentiewaarden voor grondwater of de drempelwaarden voor de bodem overschrijdt. Is het een echt probleem of gaat het om een vals alarm? Een ‘nader bodemonderzoek’ is de tweede stap in de procedure voor benzinestations. Het zorgt ervoor dat u duidelijkheid krijgt.

Doel van een nader bodemonderzoek

Het nader bodemonderzoek verdiept het prospectief bodemonderzoek om te bevestigen of er een niet te verwaarlozen of niet te tolereren risico bestaat voor de volksgezondheid en het milieu. Het helpt vaststellen of een sanering noodzakelijk is en verzamelt de noodzakelijke gegevens voor het uitwerken van een saneringsonderzoek .

Voorstel als vertrekpunt

Het Leefmilieu Brussel stelt zijn expertise ter beschikking om u te helpen zo goed mogelijk een nader bodemonderzoek uit te voeren. Daarom moet u een voorstel van nader bodemonderzoek ter goedkeuring voorleggen aan het Leefmilieu Brussel. Daarbij voegt u een verantwoording van de gekozen boorpunten en een technische beschrijving van het onderzoek. Zo kunnen wij u beter helpen.  Leefmilieu Brussel heeft 30 dagen om uw onderzoeksvoorstel goed te keuren en om eventuele opmerkingen te formuleren.

Welke resultaten?

Krijgt het voorstel de goedkeuring? Dan moet u het nader bodemonderzoek uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen. Op basis van boringen, monsternames en laboratoriumanalyses krijgt u definitieve gegevens over de geografische spreiding en het volume van de verontreiniging van bodem en grondwater.

Wijst het onderzoek uit dat de verontreiniging de drempelwaarden voor de bodem en de referentiewaarden voor grondwater overschrijdt maar de interventiewaarden niet bereikt? Dan krijgt het terrein de kwalificatie ‘niet te verwaarlozen risico’ voor volkgezondheid en milieu. U hebt dan twee mogelijkheden: u saneert het terrein en voert een saneringsonderzoek uit of u voert een risico-onderzoek uit om vast te stellen of beschermende maatregelen zich opdringen.

Worden de interventiewaarden overschreden? Dan krijgt uw terrein de kwalificatie ‘niet te tolereren’ risico. In dat geval is een saneringsonderzoek nodig. Eventueel voorafgegaan door een risico-onderzoek dat vaststelt hoe dringend de sanering is en een termijn bepaalt waarbinnen de sanering moet plaats vinden.

Datum van de update: 28/09/2020