U bent hier

Traceerbaarheidsregeling voor het beheer van niet-huishoudelijke afvalstoffen (professionnels)

Elke houder/producent van afvalstoffen, vervoerder van afvalstoffen, inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen en uitbater van een inzamel  en verwerkingsinrichting van afvalstoffen zorgt ervoor dat het goede beheer van de afvalstoffen kan worden aangetoond. Dit kan worden aangetoond door de afvalstoffen van bij de oorsprong tot de uiteindelijke bestemming te volgen door een traceerbaarheidsdocument.

Deze traceerbaarheidsregeling is uitgewerkt in Brudalex en bestaat uit 3 delen:

A)    Het traceerbaarheidsdocument volgt de afvalstof van bij de productie tot de bestemming.
B)    Het afvalstoffenregister is een verzameling van de traceerbaarheidsdocumenten.
C)    Het afvalstoffenrapport is een jaarlijkse samenvatting van de gegevens op de traceerbaarheidsdocumenten.

De traceerbaarheid is ook van toepassing op afvalstoffen afkomstig van huishoudens. De traceerbaarheid van deze afvalstoffen begint echter pas nadat ze ingezameld zijn door een inzamelaar, handelaar of makelaar of overhandigd zijn aan een inzamel  of verwerkingsinrichting.

A) Traceerbaarheidsdocument

Wat is een traceerbaarheidsdocument?

Een traceerbaarheidsdocument is een document dat de gegevens bevat die toelaten om de afvalstoffen te volgen van bij de productie tot de uiteindelijke verwerking.

Een traceerbaarheidsdocument bevat voor alle afvalstoffen:

 • de datum van vervoer, afgifte of indien van toepassing de frequentie van de ophaling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder/producent en het adres van inontvangstneming van de afvalstoffen, indien verschillend;
 • de naam, het adres en het registratie  of erkenningsnummer van de inzamelaar, handelaar of makelaar, indien van toepassing;
 • de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
 • de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de uitbatingszetel van de onderneming waar de afvalstoffen worden afgegeven;
 • de aard van de verwerking (D  of R-code – bijlage I en II van de richtlijn 2008/98/EG);
 • de hoeveelheid in ton, kg, m³ of indien van toepassing de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
 • de omschrijving van de afvalstoffen;
 • de code van de Europese afvalstoffenlijst;

Het document bevat bijkomend voor gevaarlijke afvalstoffen:

 • de samenstelling en de fysische eigenschappen van de afvalstoffen;
 • het type en het aantal verpakkingen;
 • speciale instructies voor het vervoer indien van toepassing.

Welke vorm heeft het traceerbaarheidsdocument?

Elk document met de nodige informatie kan als een traceerbaarheidsdocument worden beschouwd.

Voorbeelden:

 • een document of een contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/producent wordt bezorgd,
 • een document of contract dat door de inzamel  of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd,
 • een factuur,
 • een vrachtbrief (CMR),
 • een verzendingsnota,
 • een weegbon,
 • een vervoersdocument voor de grensoverschrijdende overbrenging,

Wie stelt het traceerbaarheidsdocument op?

De opdrachtgever van de overdracht van de afvalstoffen stelt het traceerbaarheidsdocument op.

De opdrachtgever kan de oorspronkelijke producent, de huidige houder of de gekozen inzamelaar, handelaar of makelaar zijn.

De opdrachtgever zoekt de gepaste bestemming voor de afvalstoffen. Hij is verantwoordelijk voor de opmaak van het traceerdocument, ondertekent het voor het vervoer en overhandigt het document aan de vervoerder.

De vervoerder, aangeduid door de opdrachtgever, ontvangt het document van de opdrachtgever.

Wanneer wordt een traceerbaarheidsdocument opgesteld?

Bij elke overdracht van afvalstoffen wordt een traceerbaarheidsdocument opgesteld.

Een overdracht van afvalstoffen gebeurt bij afgifte door:

 • de houder/producent aan een inzamelaar, handelaar of makelaar of aan een inzamel  of verwerkingsinrichting,
 • de inzamelaar, handelaar of makelaar aan de inzamel  of verwerkingsinrichting.

Zijn er uitzonderingen waarbij er geen traceerbaarheidsdocument nodig is?

Ja, in uitzonderlijke gevallen kan de overdracht van afvalstoffen gebeuren met een periodiek traceerbaarheidsdocument of zonder een traceerbaarheidsdocument.

Een periodiek traceerbaarheidsdocument (bv. een trimestrieel of jaarlijks overzicht van de ingezamelde hoeveelheden) kan worden opgesteld bij de afgifte van:

 • niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen ingezameld bij de eerste afvalproducent (bv. regelmatige inzameling van glasafval bij horecabedrijven);
 • afvalstoffen aan een inrichting die afvalstoffen inzamelt als nevenactiviteit op hetzelfde bedrijventerrein.

Er is geen traceerbaarheidsdocument nodig wanneer de houder zijn eigen afvalstoffen binnen het BHG hergroepeert tussen zijn verschillende exploitatiezetels.

Hoe is de traceerbaarheid verzekerd van afvalstoffen geproduceerd na professionele werkzaamheden aan een installatie of op de site van een derde?

Bij werken door professionelen (bv. loodgieter, koeltechnicus, verwarmingstechnicus, elektricien, tuinaannemer,…) aan een installatie of op de site van een derde kunnen afvalstoffen ontstaan. De professioneel kan zorgen voor het goede beheer van deze afvalstoffen. Hij zal dan de afvalstoffen meenemen en instaan voor de inzameling en/of verwerking van de afvalstoffen.

In dat geval wordt hij beschouwd als de afvalstoffenhouder die afvalstoffen produceert in het kader van zijn professionele activiteit aan een installatie of op de site van een derde.

Om de traceerbaarheid van deze afvalstoffen te garanderen geeft hij een traceerbaarheidsdocument af aan de eigenaar en/of beheerder van de installatie of de site waar de afvalstoffen worden geproduceerd.

Het traceerbaarheidsdocument kan de factuur zijn voor de uitgevoerde werken, die de gegevens van de afvalstoffen duidelijk vermeldt.

Is een traceerbaarheidsdocument aanwezig tijdens het vervoer?

Het traceerbaarheidsdocument is aanwezig tijdens het vervoer.

Echter, in de volgende gevallen kan het vervoer van afvalstoffen gebeuren zonder een traceerbaarheidsdocument:

 • de inzameling van niet-gevaarlijke, niet-huishoudelijke afvalstoffen in één ophaalronde, op voorwaarde dat de vervoerder beschikt over de lijst van ophaalpunten in het voertuig;
 • de inzameling van marktafval en afvalstoffen afkomstig van het reinigen van riolen in één ophaalronde;
 • het vervoer van afvalstoffen onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid door de kleinhandelaar naar zijn uitbatingszetel;
 • het vervoer door de houder/producent, die zelf geen uitbater van een inzamel  of verwerkingsinrichting is, van zijn eigen afvalstoffen rechtstreeks naar:
  • een inzamel  of verwerkingsinrichting van afvalstoffen voor zover de vervoerde hoeveelheid afvalstoffen niet groter is dan 500 kg, of
  • een inrichting, gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het inzamelen van afvalstoffen als nevenactiviteit uitoefent.

Welk traceerbaarheidsdocument wordt gebruikt bij de overbrenging van afvalstoffen naar een ander land?

Wanneer afvalstoffen worden overgebracht naar een ander land zijn Europese procedures en documenten van toepassing.

Meer informatie over de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen.

Is een elektronisch traceerbaarheidsdocument mogelijk?

Het gebruik van een elektronisch traceerbaarheidsdocument is mogelijk op voorwaarde dat Leefmilieu Brussel het systeem (de ondersteunende software) voor het beheer en het afleveren van de documenten heeft goedgekeurd.

Leefmilieu Brussel heeft in samenwerking met de andere gewesten en de belangrijkste stakeholders een set van criteria opgesteld waaraan zo een systeem moet voldoen.

Deze voorwaarden en de procedure die gevolgd moeten worden om de goedkeuring van Leefmilieu Brussel te verkrijgen voor een systeem voor het beheer en het afleveren van elektronische traceerbaarheidsdocumenten zijn in detail beschreven in de infofiche.

Deze mogelijkheid is nog niet van toepassing voor de overbrenging van afvalstoffen naar een ander land en voor overdracht van dierlijke bijproducten.

B) Afvalstoffenregister

Welke informatie moet het afvalstoffenregister bevatten?

Het register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten.

Het register kan bestaan uit een verzameling van papieren documenten, elektronische documenten, gescande documenten, contracten,…

Wie houdt een afvalstoffenregister bij?

Elke beheerder van afvalstoffen houdt een afvalstoffenregister bij:

 • de houder/producent van niet-huishoudelijke afvalstoffen;
 • de inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen;
 • de uitbater van een inzamel  of verwerkingsinrichting van afvalstoffen;
 • de vervoerder van afvalstoffen.

Hoelang wordt het afvalstoffenregister bewaard?

De beheerder houdt de traceerbaarheidsdocumenten minstens 5 jaar bij.

Alle traceerbaarheidsdocumenten die het goede beheer van de afvalstoffen kunnen aantonen worden op regelmatige basis verzameld.

Waar wordt het afvalstoffenregister bewaard?

Het afvalstoffenregister ligt ter inzage op:

 • de uitbatingszetel van de houder/producent,
 • de maatschappelijk zetel van de inzamelaar, handelaar of makelaar,
 • de uitbatingszetel gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de inzamel  of verwerkingsinrichting,
 • het binnenschip.

De beheerder toont het afvalregister op eenvoudig verzoek aan de bevoegde inspectiediensten.

C) Afvalstoffenrapport

Welke gegevens worden opgenomen in het jaarlijkse afvalstoffenrapport?

Het afvalstoffenrapport bevat de jaartotalen van de hoeveelheden per afvalstof volgens:

 • omschrijving van de afvalstof en code van de Europese afvalstoffenlijst,
 • naam, adres en ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder/producent met uitzondering van de huishoudens,
 • naam, adres en registratie  of erkenningsnummer van de inzamelaar, handelaar of makelaar, indien er beroep werd gedaan op een inzamelaar, handelaar of makelaar,
 • naam, ondernemingsnummer en adres van de uitbatingszetel van de onderneming waar de afvalstoffen worden afgegeven,
 • aard van de verwerking (D  of R-code – bijlage I en II van de richtlijn 2008/98/EG).

Wie stelt een jaarlijks afvalstoffenrapport op?

Twee groepen van professionele beheerders stellen jaarlijks afvalstoffenrapporten op:

 • de inzamelaar, handelaar of makelaar dient, per maatschappelijke zetel, een afvalstoffenrapport in voor de afvalstoffen die ingezameld, verhandeld en gemakeld werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de uitbater van een inzamel  of verwerkingsinrichting dient, per exploitatiezetel gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, twee afvalstoffenrapporten in:
  • voor de afvalstoffen die in deze inrichting in ontvangst werden genomen,
  • voor de afvalstoffen die na hergroepering, sortering of verwerking deze inrichting opnieuw verlaten (inrichting als nieuwe producent van afvalstoffen).

Elke andere beheerder van afvalstoffen (een houder/producent, de uitbater van een inzamelinrichting van afvalstoffen als nevenactiviteit of een vervoerder) zal enkel op vraag van Leefmilieu Brussel het afvalstoffenrapport opstellen en indienen.

Bestaat er een modelformulier voor het jaarlijks afvalstoffenrapport?

Ja, er bestaat een modelformulier voor:

 • de inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen,
 • de inzamel  en verwerkingsinrichting van afvalstoffen als bestemming en als nieuwe producent van afvalstoffen,
 • de houder/producent van afvalstoffen.

Voor elk modelformulier bestaat er een instructienota om de afvalstoffenbeheerder te begeleiden bij de opmaak van het afvalstoffenrapport.

Je kan deze formulieren met instructienota’s terug vinden op onze webpagina en op BRUDAWEB.

Wanneer wordt het afvalstoffenrapport ingediend?

Het afvalstoffenrapport wordt ingediend voor 15 maart van het jaar volgend op het rapportagejaar.

Vanaf het rapportagejaar 2018 wordt het afvalstoffenrapport ingediend via BRUDAWEB.

Leefmilieu Brussel neemt vooraf schriftelijk contact op om de toegang tot BRUDAWEB mogelijk te maken.

Bestaat er bijkomende rapportageplicht voor AEEA?

Ja, inderdaad er bestaat een bijkomende rapportageplicht voor AEEA (afval van elektrische en elektronische apparaten). Om het beheer van deze afvalstoffen en de behaalde doelstellingen beter in kaart te brengen, zijn gegevens over de hoeveelheden AEEA ingezameld, voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, nuttig toegepast en uitgevoerd, per categorie (vb. warmte- of koude-uitwisselende paparatuur, schermen, lampen, …) nodig.

Iedereen die AEEA inzamelt, verhandelt, makelt, verwerkt, hergebruikt of uitvoert naar een ander land is verplicht hierover te rapporteren.

Om aan deze verplichting te voldoen werd de Belgische online toepassing BeWeee ontwikkeld en in 2019 door de drie gewesten goedgekeurd.

Klik op www.beweee.be voor meer info.

Merk op: de gewone traceerbaarheidsregeling voor deze afvalstof blijft onveranderd.

Wettelijke bepalingen en meer informatie

Wat is de wettelijke basis van de traceerbaarheidsregeling?

 • Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen
 • Besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen

Waar vind ik meer informatie?

BRUDAWEB voor meer informatie over het afvalstoffenrapport.

Infofiche in verband met het beheer en het afleveren van elektronische traceerbaarheidsdocumenten voor afvalstoffen.

Beheer van niet-huishoudelijke afvalstoffen - FAQ.

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen.

Aan wie stel ik mijn vraag die hierboven niet is behandeld?

Als bedrijf kan je met je vragen terecht bij hub.brussels.

Of stuur je vraag naar wasteinspection@leefmilieu.brussels.

Datum van de update: 28/09/2020