U bent hier

Traceerbaarheid en afvalregister (professionnels)

Bewijs van afgifte of van ophaling

Elke afgifte of ontvangst van niet-huishoudelijke gevaarlijke afvalstoffen dient te gebeuren tegen ontvangstbewijs. De erkende ophaler en/of het centrum voor de inzameling en/of verwerking van afvalstoffen moet dit ontvangstbewijs afleveren. Dit document bevat minimaal de volgende informatie:

 • de datum van afgifte van het afval;
 • de aard van het afval: de code en de benaming zoals vermeld in de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
 • de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa of in volume;
 • de eigenschappen en de samenstelling van het afval;
 • de naam en het adres van de aangever (de bezitter) van de afvalstof;
 • de naam en het adres van de ontvanger (de ophaler of het centrum voor inzameling of verwerking van afval);
 • de plaats van bestemming en de verwerkingsmethode van het afval;
 • de vervoersgegevens: naam en adres van de vervoerder.

De betrokkenen (producent, ophaler, …) bewaren vijf jaar lang kopieën van de ontvangstbewijzen en bezorgen ze op verzoek aan Leefmilieu Brussel.

Afvalregister

Het afvalregister is niet alleen een verplichting. Het bevat een reeks concrete inlichtingen die het afvalbeheer vergemakkelijken en verbeteren.

Wie moet een register bijhouden en het aangeven?

De producenten van gevaarlijk en speciaal afval 

Iedere producent van gevaarlijk en speciaal afval, geproduceerd in het kader van activiteiten voor gezondheidszorg, moet een register van dit afval bijhouden. Dit register moet 5 jaar beschikbaar zijn op de exploitatiezetel, maar hoeft niet systematisch aangegeven te worden. 

De afvalbeheerders 

Naast de producenten moeten drie categorieën van afvalbeheerders een register bijhouden. Dit register moeten zij elke drie maanden aangeven bij Leefmilieu Brussel. 
De drie types afvalbeheerders zijn:

 1. iedere persoon of onderneming die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geproduceerde afvalstoffen ophaalt of vervoert voor rekening van derden;
 2. afvalproducenten die zelf hun eigen afvalstoffen naar een ander Gewest vervoeren;
 3. afvalverwerkende ondernemingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Welke informatie moet een afvalregister bevatten?

De producenten van gevaarlijk en speciaal afval 

Alle documenten die nodig zijn om te controleren of de wettelijke bepalingen betreffende de verwijdering en de traceerbaarheid worden nageleefd, moeten bij de registers worden gevoegd. Het afvalregister kan samengesteld worden op basis van de traceerbaarheidsdocumenten, de afgiftebewijzen en de kopieën van de facturen of ontvangstbewijzen van de erkende ophaler voor zover zij de hieronder opgesomde inlichtingen bevatten:

 • de code en de benaming zoals vermeld in de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
 • de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa of in volume;
 • de ophalingsdatum van het afval;
 • de naam en het adres van de ophaler en vervoerder van het afval;
 • de naam en het adres van de bestemmeling van het afval;
 • de code en de benaming van de verwerkingsmethode voor het afval.

Houd één register per exploitatiezetel en per kalenderjaar bij en bewaar het vijf jaar lang. U moet het op eenvoudig verzoek kunnen voorleggen aan Leefmilieu Brussel.

De afvalbeheerders

Het register van de in het vorige punt vermelde drie categorieën bestaat uit één fiche per afvalstof met de volgende gegevens:

 • de code en de benaming zoals vermeld in de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
 • de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa of in volume;
 • de naam en het adres van de ophaler en vervoerder van het afval;
 • de code en de benaming van de verwerkingsmethode voor het afval;
 • de totale hoeveelheid verwijderd afval per maand, per bestemmeling en per verwerkingsmethode.

De namen en adressen van de producenten en de bestemmelingen van het afval worden vermeld in een lijst die bij de fiches wordt gevoegd. 

De aangifte van dit register bestaat uit twee delen: de inkomende afvalstoffen en de uitgaande afvalstoffen. De informatie wordt gegeven per type afval en per verwerkingsmethode. 
Opgelet, voor bepaalde categorieën van afval, zoals dierlijk afval, afgedankte voertuigen, PCB's en AEEA moet een specifiek register worden bijgehouden.

De aangifte voor de erkende ophalers

Als u gevaarlijk afval ophaalt, moet u iedere maand een verklaring naar Leefmilieu Brussel sturen, zelfs als u die maand geen afval hebt opgehaald. 
Gebruik het aangifteformulier, dat de volgende informatie bevat:

 • een gedeelte identificatie met de naam en het adres:
  • van de afvalproducent en van de plaats waar het afval geproduceerd wordt;
  • van de ophaler en de vervoerder van het afval;
  • van de bestemmeling van het afval.
 • een gedeelte kennisgeving met:
  • de datum van ophaling van het afval;
  • de code en de benaming van het afval overeenkomstig de lijst van afvalstoffen;
  • de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa (kg) of in volume * dichtheid;
  • de code en de benaming van de verwerkingsmethode van het afval.
Datum van de update: 26/04/2018
Documenten: 

 

 

Contact: 

Stuur deze aangifte naar: 
Leefmilieu Brussel
Afdeling Milieupolitie en bodem 
Maandelijkse melding 
Site Tour & Taxis
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel