U bent hier

Milieubeleidsovereenkomsten

De wettelijke basis van de milieuovereenkomsten is de ordonnantie betreffende de milieuovereenkomsten van 29 april 2004. Overeenkomstig artikel 1 van deze ordonnantie gaat het om een overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één of meer organisaties die ondernemingen vertegenwoordigen om milieuverontreiniging te voorkomen, de gevolgen ervan te beperken of weg te nemen, of een doeltreffend milieubeheer te bevorderen. Het ontwerp van een milieuovereenkomst moet openbaar worden gemaakt en voorgelegd aan de Raad voor het Leefmilieu en de Economische en Sociale Raad, die hun advies richten aan Leefmilieu Brussel. Nadien wordt het ontwerp voorgesteld aan het parlement dat het kan afwijzen. Na ondertekening door alle betrokken partijen wordt de overeenkomst van kracht en verbindt zij alle toegetreden organisaties en hun leden. De milieuovereenkomst wordt om de vijf jaar geëvalueerd; het kan ook vroeger als ze tussendoelstellingen voorziet.

De hier behandelde milieuovereenkomsten regelen de verschillende afvalcategorieën waarvoor er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt (REP-afval) . Deze materie wordt wettelijk geregeld door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 en zijn latere wijzigingsbesluiten. Deze ordonnantie legt aan de producent, invoerder of verdeler bepaalde verplichtingen op (terugname, een welbepaalde graad van inzameling en/of hergebruik, preventie, rapportering, communicatie, enz.). Deze is vrij om zijn verplichtingen individueel dan wel collectief in te vullen. In het eerste geval moet hij een individueel preventie- en beheerplan voorleggen aan Leefmilieu Brussel. In het tweede geval voldoet hij aan zijn verplichtingen via een collectief beheerorganisme dat door de sector wordt gecreëerd. De milieuovereenkomst dient om de modaliteiten van dit collectief beheer duidelijk te omschrijven.

Voor alle duidelijkheid: de verantwoordelijkheid van de producenten en importeurs slaat zowel op het afval dat het gevolg is van de consumptie van de gezinnen als op het afval geproduceerd door hun eigen professionele activiteiten.

Via de links in de samenvattende tabel onder het tabblad « Aanvullende documentatie » kan u de wetteksten en de milieubeleidsovereenkomsten per categorie van REP-afval rechtstreeks openklikken.

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: 

Teksten die de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (REP) reglementeren