U bent hier

Subsidies voor hergebruik

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan rechtspersonen die zich inzetten om eindafval te voorkomen via nuttige aanwending van afgedankte producten en goederen om:

 • het hergebruik van goederen op het einde van hun levenscyclus te bevorderen;
 • de hoeveelheid afval die verwijderd moet worden te verkleinen;
 • de sociale economie te steunen.

Toekenningsvoorwaarden

Voor een erkenning

Art. 3 van het BBHR 2010

De aanvrager moet de volgende voorwaarden vervullen:

 • een vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) zijn in de zin van de Belgische wetgeving;
 • onder de bestuurders, beheerders of personen die ertoe gemachtigd zijn de vennootschap te verbinden alleen personen tellen die hun burgerrechten en politieke rechten genieten;
 • in zijn statuten bepalingen hebben die voldoen aan de criteria die voorkomen in de definitie van de sociale economie en van ondernemerschap in de zin van een milieubewuste duurzame ontwikkeling;
 • voldoen aan de vereisten inzake ligging en organisatie (vestiging in het BHG, toegankelijkheid van de winkels, openingsuren, …).

Voor een subsidie

Art. 12 en 14 van het BBHR 2010

De aanvrager moet de volgende voorwaarden vervullen:

 • erkend zijn door de Regering;
 • enkel de afgedankte goederen die behoren tot de categorieën die worden bepaald in art. 12, §1 van het BBHR 2010 (infra) komen in aanmerking voor de berekening van de subsidie (textiel, grofvuil, elektrische apparaten en klein informaticamateriaal);
 • aan Leefmilieu Brussel rekenschap geven van zijn inkomsten en uitgaven.

Bedrag van de subsidie en betaling

Bedrag

 • Het bedrag van de subsidie wordt berekend volgens een formule waarin de verzamelde, gerecycleerde en verwijderde hoeveelheden subsidieerbare goederen van het subsidieerbaar jaar opgenomen zijn.
 • De stijging van het percentage hergebruik dat van het ene jaar op het andere jaar wordt vastgesteld geeft recht op een verhoging met 20% van het subsidiebedrag op de hoeveelheden die deze stijging vertegenwoordigen.
 • Voor meer details over de berekening van de subsidie, zie art. 12 van het BBHR 2010 (infra).

Betaling

 • Na analyse van de aanvragen betaalt Leefmilieu Brussel- BIM de verschuldigde bedragen in één storting.

Procedure

Erkenning

 • De erkenningsaanvraag moet bij Leefmilieu Brussel ingediend worden en de documenten bevatten die worden vermeld in art. 4 van het BBHR 2010 (infra).
 • Binnen de 70 dagen na kennisgeving van de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag door Leefmilieu Brussel- BIM, brengt de Regering haar beslissing tot toekenning of weigering van de erkenning ter kennis (de erkenning is geldig voor 5 jaar en kan eenmalig worden verlengd).
 • Zie voor meer details art. 4 -8 van het BBHR 2010 (infra).

Subsidie

 • De subsidiëringsaanvraag moet uiterlijk op 1 juni van elk jaar bij Leefmilieu Brussel ingediend worden en moet de documenten bevatten die worden vermeld in art. 9 van het BBHR 2010 (infra).
 • De Regering brengt haar beslissing tot toekenning of weigering van de betoelaging ter kennis binnen de 70 dagen na kennisgeving van de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag door Leefmilieu Brussel- BIM.
 • Zie voor meer details art. 9 – 11 van het BBHR 2010 (infra).
Datum van de update: 08/02/2022