U bent hier

Subsidies voor containerparken

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan de gemeenten voor de aanleg en de exploitatie van containerparken.

Wat houden die subsidies in?

 • subsidies voor de studies m.b.t. de bouw, uitbreiding, verbouwing, aanleg of vernieuwing van het containerpark, met inbegrip van de werkzaamheden betreffende de opmaak, de indiening en de opvolging van de aanvragen van de vereiste toelatingen, erkenningen of vergunningen;
 • subsidie voor de bouw, uitbreiding, verbouwing, aanleg en vernieuwing van de afvalbeheersinrichtingen (met inbegrip van het materiaal voor het vervoer, de behandeling en opslag van het afval, de werken en uitrustingen voor de controle, bescherming en bewaking van de inrichtingen, de aanleg van de omgeving rond de inrichtingen);
 • een periodiek terugkerende subsidie die een deel van de personeelskosten en hun opleiding dekt;
 • een periodiek terugkerende subsidie die in verhouding staat tot de tonnage van grofvuil en bouw- en sloopafval.

Toekenningsvoorwaarden

De gemeente moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de subsidies te verkrijgen:

 • een reeks voorwaarden naleven m.b.t. de technische kenmerken van het containerpark: bescherming, toegang, bewegwijzering, soorten afval die aanvaard worden (zie minimumvoorschriften vermeld in art. 4 van BBHR 2004, infra);
 • de afvalverwerkingsstromen en -afvoermiddelen worden vastgelegd in overleg met Leefmilieu Brussel en Net Brussel (Gewestelijk Agentschap voor Netheid);
 • de toegang tot het park moet gratis zijn voor de inwoners van de gemeente en betalend vanaf 2 m³ om de 6 maanden. Voor grofvuil en bouw- en sloopafval is de toegang betalend vanaf 5 zakken van 60 liter per jaar en per gezin;
 • het park moeten open zijn op zaterdagvoormiddag en 1 vooravond per week, onder het toezicht staan van minstens 1 persoon in de week en minstens 2 personen tijdens de permanentieavonden en op zaterdagvoormiddag (het personeel staat onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en moet een gepaste opleiding gevolgd hebben);
 • de nodige maatregelen nemen om het sorteren, het hergebruik of het recycleren van grof afval als tweedehands goederen te bevorderen;
 • een jaarlijks activiteitenverslag bezorgen aan Leefmilieu Brussel;
 • communicatietools gebruiken om de inwoners over het bestaan en de werking van het containerpark in te lichten.

Bedrag van de subsidie en betaling

Subsidie voor studies en investeringen

 • Vast gedeelte van 25.000 euro.
 • Variabel gedeelte van 50 euro/m² geasfalteerde of gebetonneerde oppervlakte.
 • Betaling in 3 schijven: 20% bij de kennisgeving van het MB, 10% bij het verkrijgen van de nodige vergunningen en het saldo op voorlegging van de eindafrekening aan Leefmilieu Brussel.

Subsidie voor de personeelskosten

 • Maximaal 27.000 euro/jaar, afhankelijk van de openingsuren.
 • Betaling in één keer na goedkeuring van de bewijsstukken door Leefmilieu Brussel.

Subsidie in verhouding tot de tonnage van afval

 • Berekend op basis van een formule die rekening houdt met de bevolking, het aandeel huurders en eigenaars.
 • Moet minimaal 33% van de reële kosten dekken die de gemeente draagt voor de verwijdering van grofvuil en bouw- en sloopafval.
 • Betaling in één keer na goedkeuring van de bewijsstukken door Leefmilieu Brussel.

Procedure

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij Leefmilieu Brussel, dat de aanvragers zal inlichten over de fasen van de procedure en de modelformulieren zal bezorgen.

Datum van de update: 19/03/2018
Contact: 

Jérôme SOBRIE - Tel 02 775 76 99
Leefmilieu Brussel
Afdeling Afval
site Thurn & Taxis
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel