U bent hier

Belasting op verbranding

Een zogenaamde “belasting op verbranding” is van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel het afvalbeheer aan te moedigen met naleving van de hiërarchie van het afvalbeheer zoals bepaald in artikel 6 van de ordonnantie betreffende afvalstoffen van 14 juni 2012. 

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbrand worden, is de belasting ten laste van de uitbaters van afvalverbrandingsinstallaties gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgehaald, maar die verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest, is de belasting volgens een “cascadesysteem” verschuldigd door:

  • inzamelaars van de afvalstoffen;
  • vervoerders van de afvalstoffen, bij ontstentenis van een inzamelaar;
  • afvalproducenten, bij ontstentenis van een inzamelaar en vervoerder.

Bedrag van de belasting:

De belasting op verbanding is vastgesteld op € 6 per ton verbrande afvalstoffen. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd en bedraagt 6,30 euro voor het belastingjaar 2018, en 6,43 euro voor het belastingjaar 2019. Het geïndexeerde bedrag wordt jaarlijks in januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wanneer afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden opgehaald, verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest is het bedrag van de belasting gelijk aan het bedrag dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gehanteerd, met aftrek van de belasting of de heffing toegepast op de plaats van verbranding van de afvalstoffen en wegens deze verbranding, waarbij het bedrag van de belasting niet minder dan nul mag zijn.

Vrijstelling

De belasting is niet van toepassing op de verbranding van afvalstoffen uit de gezondheidszorg.

Procedure

Elke jaar bezorgt het Gewest de belastingplichtigen die bij deze belasting betrokken zijn een aangifteformulier voor de belasting op afvalverbranding. Belastingplichtigen die op 1 juli nog geen aangifteformulier voor het voorafgaande belastingjaar ontvangen hebben, dienen er zelf een aan te vragen.

De ingevulde aangifte moet verzonden worden naar of bezorgd worden aan de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel.  Ze bevat alle elementen die nodig zijn voor de controle van de inning van de verschuldigde belasting tijdens de betrokken periode (gegevens voor het fiscale jaar 2018 voor het aanslagjaar 2019).

Voor zover de belastingplichtige tijdig een aangifte indient, wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens in de aangifte, na verificatie. Een rechtzetting van de gegevens is mogelijk.

Als de belastingplichtige geen aangifte heeft ingediend binnen de voorgeschreven termijn of de verplichtingen niet heeft nageleefd die de ordonnantie van 21 december 2012 hem/haar oplegt, gaat Brussel Fiscaliteit over tot ambtshalve heffing van de belasting, op basis van de gegevens waarover het beschikt.

Datum van de update: 17/01/2019