U bent hier

Na te leven verplichtingen bij de uitoefening van uw activiteit (professionelen) (professionnels)

a. Uw administratieve verplichtingen

 • U moet:
  • aan Leefmilieu Brussel alle documenten en informatie bezorgen die worden gevraagd in het kader van uw registratie;
  • uw registratienummer op al uw facturen en documenten betreffende uw activiteit vermelden.
 • U dient om de vijf jaar, uiterlijk op de verjaardag van uw registratie, aan Leefmilieu Brussel te laten weten of u uw vervoersactiviteit wenst voor te zetten.
 • U brengt Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de in uw registratiedossier vermelde informatie, waaronder de naam en het adres van de vervoerder.
 • U komt uw verplichtingen na betreffende de traceerbaarheid.

b. Uw verantwoordelijkheid

Tijdens de geldigheidsduur van uw registratie dient u alle verplichtingen na te leven die zijn vastgelegd in de afvalstoffenordonnantie en Brudalex. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de afvalstoffen die u naar de vergunde verwerkingsinstallaties of inzamelinrichtingen brengt.

Elk vervoer moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de opdrachtgever.

 • Uw personeel is voldoende bekwaam en beschikt over voldoende informatie om de taken uit te voeren die verbonden zijn aan het vervoer van afvalstoffen.
 • U bent verantwoordelijk voor de taken die uw eventuele onderaannemers uitvoeren.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten die u gebruikt:
  • zijn technisch geschikt voor de afvalstoffen die worden vervoerd;
  • beschikken over de nodige keuringsattesten en certificaten;
  • worden in goede staat van werking gehouden;
  • worden op gepaste wijze in- en uitwendig gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • U controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen en hun verpakking.
 • U verpakt de afvalstoffen zodanig om elk verlies van inhoud te vermijden.
 • U zorgt voor een gescheiden vervoer van de vooraf gesorteerde afvalstromen.

c. De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

Elk vervoer moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de opdrachtgever.

U bent de opdrachtgever of werkt voor rekening van een opdrachtgever. De opdrachtgever komt de verplichtingen in verband met het vervoer na. Hij:

 • bepaalt de bestemming van de vervoerde afvalstoffen;
 • controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen en hun verpakking;
 • schat de risico’s van incidenten in die een gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens en schade zouden kunnen toebrengen aan het milieu;
 • stelt een lijst op van de maatregelen die in het geval van een incident dienen te worden genomen.

d. Uw vervoer van gevaarlijke afvalstoffen

Als u gevaarlijke afvalstoffen vervoert, dient u ook de volgende voorwaarden na te leven:

Recipiënten, verpakkingen, vervoersmiddelen

 • Zorg dat de gevaarlijke afvalstoffen lucht- en waterdicht zijn verpakt. De afvalstoffen mogen niet worden gemengd of verdund.
 • Gebruik verpakkingen die zijn aangepast aan de vervoerde afvalstoffen.
 • Markeer elk recipiënt, elke verpakking of elk vervoersmiddel om de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van elk type van afvalstof te kunnen bepalen.
 • De gevaarlijke afvalstoffen worden verpakt en voorzien van een etiket in overeenstemming met de geldende gewestelijke, nationale, Europese en internationale normen.
 • Reinig de afvalstoffen om elke vermenging van gevaarlijke afvalstoffen te vermijden.
 • Houd ze in een goede staat van werking.
 • Breng tijdens het vervoer de gezondheid van de mens niet in gevaar en breng geen schade toe aan het milieu:
  • giet nooit gevaarlijke afvalstoffen in het grondwater, de riolen en het oppervlaktewater;
  • vermijd risico's die de bodem, de lucht, de fauna en de flora zouden kunnen verontreinigen;
  • veroorzaak geen geluids- of geurhinder.

Om bepaalde types van gevaarlijke afvalstoffen te mogen vervoeren, dient u een specifieke opleiding voor elk type van vervoer te hebben gevolgd. Als er zich een incident voordoet, moet u immers onmiddellijk kunnen reageren om de overlast voor en de schade aan personen en het milieu te beperken.

Datum van de update: 02/06/2022