U bent hier

Informatie over uw registratie (professionnels)

 • De registratie is geldig voor onbepaalde duur.
 • U kunt een beroep doen op onderaannemers op voorwaarde dat zij de wetgeving naleven. U bent verantwoordelijk voor de taken die uw onderaannemers uitvoeren.
 • Uw registratie als vervoerder van afvalstoffen dekt voortaan het vervoer van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen.
 • U geeft aan welke afvalstoffen u wenst te vervoeren. U kunt kiezen tussen groepen van afvalstoffen of specifieke codes (zoals vermeld in de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen).

De lijst van afvalstoffen bevat:

 • de gevaarlijke afvalstoffen die zijn voorzien van een asterisk (*),
 • de niet-gevaarlijke afvalstoffen zonder asterisk.

Categorieën van specifieke afvalstoffen:

 • afgedankte voertuigen: codes 16 01 04* - 16 01 06
 • dierlijke bijproducten: codes 02 01 02 - 02 01 06 - 02 02 01 - 02 02 02 - 02 02 03 - 02 02 99 - 02 03 04 - 02 05 01 – 18 02 02 - 18 02 03 - 20 01 08 - 20 01 25. Sommige van deze codes kunnen ofwel dierlijke bijproducten, ofwel niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn.
Let op: de afvalcodes 18 01 01 – 18 01 02 en 18 02 01 zijn niet voorzien van een asterisk, maar worden wel beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen.

Deze afvalstoffen worden louter ter informatie vermeld in de lijst van vervoerders.  Als u in deze lijst wilt worden opgenomen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen.
Zodra u bent geregistreerd, mag u alle afvalstoffen vervoeren, met uitzondering van dierlijke afvalstoffen en afgedankte voertuigen.

a.  Hoe zich laten registreren?

1. Om uw registratie aan te vragen, dient u het volgende te doen:

 • download het registratieformulier voor de vervoerder van afvalstoffen;
 • vul het in, dateer het en onderteken het;
 • voeg alle gevraagde bijlagen bij het formulier;
 • stuur/bezorg het formulier en de bijlagen:

Leefmilieu Brussel

afdeling Vergunningen en partnerschappen
Site van Thurn en Taxis
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel

Gelieve uw documenten vóór de verzending niet te nieten of in te binden. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw aanvraag.

2. Vervolgens, analyseert Leefmilieu Brussel uw aanvraag en gaat na of uw registratieaanvraag voldoet aan de gevraagde voorwaarden.

Uw dossier is volledig:

 • wij stellen u hiervan binnen 20 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier officieel in kennis door middel van een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van dossier dat akte verleent aan de registratie;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten zodra u het ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van het dossier heeft ontvangen.

Uw dossier is onvolledig:

 • wij beschikken over 5 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier om u hiervan op de hoogte te brengen;
 • vervolgens hebben wij na de ontvangst van de verwachte aanvullende informatie 3 werkdagen de tijd om u te informeren over het volledige karakter van uw dossier. In dat geval ontvangt u een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van uw dossier of indien nodig een nieuwe verklaring van onvolledigheid.

U krijgt geen antwoord binnen 20 werkdagen:

 • uw registratie is toegekend;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten vanaf de dag na het verstrijken van de antwoordtermijn.

U bent het niet eens met onze beslissing:

 • u kunt beroep aantekenen tegen de beslissing of het uitblijven van een beslissing van Leefmilieu Brussel. 

 Tijdens onze analyse kunnen wij u vragen om bijkomende informatie of documenten te bezorgen.

3. U kunt het volgende raadplegen:

b. Registratie van rechtswege

U bent van rechtswege geregistreerd als vervoerder, voor het vervoer van afvalstoffen die zijn geproduceerd in het kader van uw activiteit als u:

 • een bodemsaneringsaannemer bent die is geregistreerd in het kader van de bodemordonnantie;
 • een geregistreerde koeltechnicus bent die beantwoordt aan de vereisten betreffende de kwalificatie van koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra die zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012;
 • een geregistreerde verwarmingsinstallateur bent die beantwoordt aan de EPB-vereisten die van toepassing zijn voor de verwarmingssystemen van gebouwen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode;

U bent ook van rechtswege geregistreerd als vervoerder, voor het vervoer van afvalstoffen, als u in Vlaanderen (bij OVAM) of in Wallonië (bij het Département du Sol et des Déchets) bent geregistreerd voor het vervoer van afvalstoffen.

U kunt het volgende raadplegen:

 

Datum van de update: 27/07/2018