U bent hier

De verplichte documenten: traceerbaarheidsregeling

De traceerbaarheidsregeling waaraan u onderworpen bent, bestaat uit 3 delen:

a) Het bij elke overdracht van afvalstoffen afgeleverde traceerbaarheidsdocument dat de afvalstoffen vergezelt tijdens hun vervoer. 

“Voor elke overdracht van afvalstoffen”, namelijk :

-          tijdens de afgifte van de producent naar de inzamelaar, handelaar en makelaar

-          tijdens de afgifte van de inzamelaar, handelaar en makelaar naar de inzamel-en verwerkingsinrichting

Het kan zijn dat het over éénzelfde document gaat voor elke afgifte van afval.

b) Een register dat alle traceerbaarheidsdocumenten bevat.

c) Een afvalstoffenrapport dat een samenvatting bevat van de verschillende in het register opgenomen gegevens.

De traceerbaarheid is niet van toepassing op huishoudelijke afvalstoffen zolang hun inzameling, verwijdering of nuttige toepassing niet door een naar behoren gemachtigde inrichting, inzamelaar, handelaar of makelaar werd aanvaard.

a. Traceerbaarheidsdocumenten

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het traceerbaarheidsdocument dat u aan de vervoerder dient te overhandigen.

 • U dient het traceerbaarheidsdocument vóór het vervoer in te vullen en te ondertekenen.

  In de volgende gevallen kan het vervoer van afvalstoffen gebeuren zonder een traceerbaarheidsdocument:

  1. de inzameling van niet-gevaarlijke, niet-huishoudelijke afvalstoffen in één ophaalronde, op voorwaarde dat de lijst van ophaalpunten zich in het voertuig bevindt;
  2. de inzameling van marktafval en afvalstoffen afkomstig van het reinigen van riolen in één ophaalronde.

Welke vorm moet een traceerbaarheidsdocument hebben?

Elk document met de nodige informatie kan als een traceerbaarheidsdocument worden beschouwd.

Welke gegevens moet het traceerbaarheidsdocument bevatten?

Het traceerbaarheidsdocument moet de volgende gegevens bevatten:

 • de datum van vervoer, afgifte of indien van toepassing de frequentie van de ophaling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder en het adres van inontvangstneming van de afvalstoffen, indien verschillend;
 • de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de inzamelaar, handelaar of makelaar, indien van toepassing;
 • de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
 • de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de uitbatingszetel van de onderneming waar de afvalstoffen worden afgegeven;
 • de aard van de verwerking in overeenstemming met de in bijlagen 1 en 2 van de afvalstoffenordonnantie opgenomen lijsten (D- of R-code);
 • de hoeveelheid in ton, kg, m³ of indien van toepassing de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
 • de omschrijving van de afvalstoffen;
 • de code van de afvalstoffenlijst.

b. Afvalstoffenregister

 • Houd een afvalstoffenregister bij en bewaar het minstens 5 jaar.
 • Leg het register op eenvoudig verzoek voor aan de bevoegde overheden.

Welke informatie moet het register van een inzamelaar, handelaar, makelaar bevatten?

Het register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten.

Onder "traceerbaarheidsdocument" wordt verstaan:

 • elk document of contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/-producent wordt bezorgd;
 • elk document of contract dat door de inzamel- of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd.

Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, een weegbon, een contract, ... zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

 • Verzamel in het register regelmatig en in chronologische volgorde alle traceerbaarheidsdocumenten betreffende uw uitgevoerde afvalbeheeractiviteiten.

c. Afvalstoffenrapport

U dient systematisch verslag uit te brengen over uw activiteiten. Dit afvalstoffenrapport dient via e-mail (wasteinspection@leefmilieu.brussels) naar de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems van Leefmilieu Brussel te worden gestuurd.

 • Tot 1 januari 2018 dient u het rapport over de afvalstoffen om de drie maanden te bezorgen door gebruik te maken van de overeenkomstige formulieren, ook al werden er geen afvalstoffen ingezameld.
 • Vanaf 1 januari 2018 dient het rapport betreffende het afgelopen kalenderjaar vóór 15 maart van het volgende jaar te worden bezorgd. Vanaf die datum zal de rapportage slechts één keer per jaar gebeuren. U dient vanaf 15 maart 2019 voor de eerste keer volgens deze nieuwe vereisten te rapporteren.

Wat zijn de nieuwe vereisten voor het afvalstoffenrapport (vanaf 1 januari 2018)?

De modaliteiten betreffende het afvalstoffenrapport zullen later worden verduidelijkt.

 

Datum van de update: 04/05/2018