U bent hier

Informatie over uw erkenning (professionnels)

 • De erkenning is geldig:
  • enkel voor de in uw erkenning vermelde afvalstoffen,
  • voor maximaal 15 jaar.
 • In uw erkenning is de toelating voor het vervoer van afvalstoffen niet opgenomen: u moet ook zijn geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen als u zelf gevaarlijke afvalstoffen vervoert.
 • U kunt een beroep doen op onderaannemers op voorwaarde dat zij de wetgeving naleven. U bent verantwoordelijk voor de taken die uw onderaannemers uitvoeren.
 • In uw erkenningsaanvraag dient u de afvalstoffen te vermelden die u wenst in te zamelen, te verhandelen, te makelen (zoals opgenomen in de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen).

  De lijst van afvalstoffen bevat:

  • de gevaarlijke afvalstoffen die zijn voorzien van een asterisk (*),
  • de niet-gevaarlijke afvalstoffen zonder asterisk.

  Categorieën van specifieke afvalstoffen:

  • afgedankte voertuigen: Eural-codes 16 01 04* - 16 01 06
  • dierlijke bijproducten: codes 02 01 02 - 02 01 06 - 02 02 01 - 02 02 02 - 02 02 03 - 02 02 99 - 02 03 04 - 02 05 01 – 18 02 02 - 18 02 03 - 20 01 08 - 20 01 25. Sommige van deze codes kunnen ofwel dierlijke bijproducten, ofwel niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn.

  Let op: de afvalcodes 18 01 01 – 18 01 02 en 18 02 01 zijn niet voorzien van een asterisk, maar worden wel beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen.

  Deze afvalstoffen zullen worden opgenomen in uw erkenning en worden vermeld in de lijst van inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen. Als u in deze lijst wilt worden opgenomen, dient u een wijziging van uw erkenning aan te vragen bij aangetekend schrijven of door een e-mail te sturen. 

a.  Voorwaarden om te worden erkend

Om uw erkenning te bekomen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Statuten

Als rechtspersoon

 • u bent opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar u bent gevestigd;
 • de  personen die zijn gemachtigd om uw vennootschap te verbinden, zijn niet uit hun burgerlijke of politieke rechten ontzet en zijn in de voorbije tien jaar niet veroordeeld voor een misdrijf dat hun beroepsmoraal aantast. 

  Om na te gaan of deze voorwaarde wordt nageleefd, dient u een uittreksel uit het strafregister te bezorgen voor alle bestuurders, zaakvoerders of personen die ertoe gemachtigd zijn de vereniging te verbinden, of, bij ontstentenis daarvan, een als zodanig dienstdoend document. Het uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn op de datum van de indiening van de aanvraag.

Als natuurlijke persoon

 • u bent onderdaan van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar u bent gevestigd;
 • u bent niet ontzet uit uw burgerlijke of politieke rechten en bent in de voorbije tien jaar niet veroordeeld voor een misdrijf dat uw beroepsmoraal aantast.

  Om na te gaan of deze voorwaarde wordt nageleefd, dient u een uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis daarvan, een als zodanig dienstdoend document te bezorgen. Dit mag maximaal 3 maand oud zijn op de datum van de indiening van de aanvraag.

2. Opleiding van het personeel

 • U stelt een persoon aan die voldoende vertrouwd is met de wetgeving inzake afval en afvalbeheer.
In de loop van 2017 Leefmilieu Brussel zal de nodige elementen bepalen om het bezit van ‘voldoende kennis’ aan te tonen.
Vanaf 2018 Leefmilieu Brussel zal u opleidingen voorstellen die aan deze vereisten beantwoorden.
Vanaf 2019

U zult moeten bewijzen dat de persoon voldoende opgeleid is aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis.

In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen.

 • Daar u inzamelaar, handelaar of makelaar van gevaarlijk afval bent, moet u bovendien een persoon aantellen met kennis van:
  • de eigenschappen en gevaren van de afvalstoffen;
  • de geschikte verpakkingen;
  • de veiligheidsvoorschriften i.v.m. deze afvalstoffen.

U moet deze kennis aantonen aan de hand van diploma’s hoger onderwijs in een wetenschappelijke richting of van een gelijkwaardig diploma dat de kennis over gevaarlijke afvalstoffen aantoont.

U kunt evenwel een afwijking verkrijgen als u of uw afgevaardigde beroepservaring bezit die gelijkstaat met de vereiste kennis. Bv. als u gespecialiseerd bent in een specifieke afvalcategorie, bv. slib uit waterscheiders, verontreinigde grond, oude batterijen…

In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen.

Deze personen zijn permanent beschikbaar.

3. Kwaliteitsbeheersysteem

U dient een intern kwaliteitsbeheersysteem in te voeren dat is gebaseerd op het principe van zelfcontrole. Dit systeem moet minstens één keer per jaar worden bijgewerkt.

Dit systeem is gebaseerd op de productie van werkplannen. Die bevatten:

 • een overzichtelijke en volledige handleiding met betrekking tot de uitoefening van de activiteit,
 • een werkmethode die garandeert dat de afvalstoffenproducent alle nodige informatie ontvangt,
 • een werkmethode die de traceerbaarheid van de afvalstoffen garandeert van de afvalstoffenproducent tot hun bestemming,
 • een register van de door het personeel gevolgde opleidingen.

U kunt de lijst van de elementen die uw kwaliteitsbeheersysteem dient te bevatten raadplegen voor de activiteiten van inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen.

4. Verzekering

U dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating af te sluiten die:

 • uitdrukkelijk betrekking heeft op het vervoer en de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen,
 • de activiteiten van de vervoerders dekt,
 • de extracontractuele aansprakelijkheid dekt voor de schade die wordt veroorzaakt aan derden door een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitoefening van uw activiteit.

  Uw verzekeringscontract dekt minstens de volgende schade:

  • de lichamelijke schade, met inbegrip van overlijden en de daaruit voortkomende immateriële schade,
  • het verlies van of schade aan eigendom, met inbegrip van de daaruit voortkomende immateriële schade,
  • het inkomstenverlies ten gevolge van een aantasting van het milieu,
  • de kosten van maatregelen tot herstel van het aangetaste milieu,
  • de reddingskosten.

Uw verzekeringscontract volstaat om de kosten te dekken van de schade die aan derden wordt veroorzaakt door een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de uitoefening van uw activiteiten.

De dekking van uw verzekeringscontract wordt gehalveerd als de gebruikte vervoersmiddelen een laadvermogen van < 3,5 ton hebben:

 • € 1.250.00 per schadegeval betreffende gevaarlijke afvalstoffen,
 • € 125.000 per schadegeval betreffende gevaarlijke afvalstoffen waarvoor een terugnameplicht bestaat in het kader van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de afvalstoffenproducent.

De dekking van uw verzekeringscontract respecteert minstens de volgende bedragen:

 • € 2.500.000 per schadegeval betreffende gevaarlijke afvalstoffen,
 • € 250.000 per schadegeval betreffende gevaarlijke afvalstoffen waarvoor een terugnameplicht bestaat in het kader van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de afvalstoffenproducent.

Als u als  aanvrager gespecialiseerd bent in een welbepaalde categorie van afvalstoffen, kunt u aan Leefmilieu Brussel een verlaging van de dekking vragen.
In dat geval dient u uw aanvraag tot afwijking minstens 1 maand vóór het vervoer in te dienen.

U kunt zich baseren op of gebruikmaken van het standaardverzekeringsattest dat voldoet aan de vereisten van het besluit.

b.  Hoe zich laten erkennen?

 1. Om uw erkenning aan te vragen, dient u het volgende te doen:

 • download het erkenningsformulier voor de inzamelaar, handelaar, makelaar van gevaarlijke afvalstoffen;
 • vul het in, dateer het en onderteken het;
 • voeg alle gevraagde bijlagen bij het formulier;
 • stuur/bezorg het formulier en de bijlagen:
 • via e-mail voeg, met behulp van het ingevulde registratieformulier, in bijlage 1 het ingevulde formulier "aanvraag voor elektronische communicatie" toe.
 • bij aangetekend schrijven of per koerier met behulp van het naar behoren ingevulde registratieformulier, in 1 exemplaar, naar:

Leefmilieu Brussel
afdeling Vergunningen en partnerschappen
Site van Thurn en Taxis
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel

Gelieve uw documenten niet te nieten of in te binden.

2. Vervolgens analyseert Leefmilieu Brussel uw aanvraag en gaat na of uw erkenningsaanvraag voldoet aan de gevraagde voorwaarden.

Uw dossier is volledig:

 • Binnen 30 werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag stellen wij u er officieel van in kennis dat uw dossier volledig is door middel van een ontvangstbewijs. Als u binnen deze termijn geen antwoord krijgt, wordt uw dossier op de 31e dag als volledig beschouwd.
 • U ontvangt deze beslissing binnen 120 dagen vanaf het moment waarop uw dossier volledig is verklaard.
 • Deze termijn kan één keer worden verlengd met maximaal 45 dagen. U wordt hierover geïnformeerd.
 • Zodra u de erkenning heeft ontvangen, mag u de door de erkenning beoogde activiteit aanvatten.

Uw dossier is onvolledig:

 • Binnen 30 werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag delen wij u mee welke documenten ontbreken.
 • Vervolgens hebben wij na de ontvangst van de verwachte aanvullende informatie 10 werkdagen de tijd om u te informeren over het volledige karakter van uw dossier. In dat geval ontvangt u een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van uw dossier of indien nodig een nieuwe verklaring van onvolledigheid. Als u op de 11e dag geen antwoord heeft ontvangen, wordt uw dossier als volledig beschouwd.

U ontvangt geen antwoord binnen 120 werkdagen na de verklaring van de volledigheid van uw dossier of de 11e dag na de verzending van de laatste aanvullingen die u heeft bezorgd:

 • Uw erkenningsaanvraag wordt geweigerd.

U bent het niet eens met de beslissing:

 • U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing of het uitblijven van een beslissing binnen 30 dagen na de beslissing of het verstrijken van de termijn.
 • In dat geval dient u uw beroepschrift te richten aan het Milieucollege.
 • Opdat uw beroep geldig zou zijn, dient het te voldoen aan de volgende vereisten:

1.   Vermeld uw exacte gegevens en de referenties van de betwiste beslissing.
2.   Motiveer uw betwisting.
3.   Verduidelijk of u wilt worden gehoord.
4.   Stort de som van € 125,00 voor de beroepsrechten
op de rekening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel:
IBAN BE51 0912 3109 6162
5.   Stuur uw beroepschrift aangetekend naar het
Milieucollege,
Arcadia gebouw,
Kunstberg 10-13,
1000 Brussel.

 • U ontvangt de beslissing van het College binnen 60 dagen - of 75 dagen als u heeft gevraagd om te worden gehoord.
 • De beslissing van het College vervangt de beslissing die u heeft betwist.

Als het College geen uitspraak doet binnen de vastgelegde termijnen, blijft de eerste beslissing van kracht.

Let op : In afwachting van de uitkomst van uw beroep dient u de betwiste beslissing toe te passen.

U bent het niet eens met de beslissing van het Milieucollege:

 • U kunt binnen 60 dagen na de ontvangst van de beslissing van het College of na het verstrijken van de termijn om een uitspraak te doen, een beroep tot nietigverklaring of schorsing indienen bij de Raad van State.

 Tijdens onze analyse kunnen wij u vragen om bijkomende informatie of documenten te bezorgen.

3. U dient minstens 6 maanden en maximaal 1 jaar vóór de vervaldatum van uw erkenning een vernieuwing van uw erkenning bij Leefmilieu Brussel aan te vragen als u uw activiteit van inzamelaar, handelaar of makelaar van gevaarlijke afvalstoffen wenst voor te zetten. Zoniet dient er een nieuwe erkenningsaanvraag ingediend te worden. 

U kunt het volgende raadplegen:

c.  Erkenning van rechtswege

U bent van rechtswege erkend als u al houder bent van een erkenning als inzamelaar van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of pcb's, voor de duur die in uw erkenning wordt vermeld.

Datum van de update: 13/09/2019