U bent hier

Na te leven verplichtingen bij de uitoefening van uw activiteit (professionelen) (professionnels)

a. Uw administratieve verplichtingen

 • U moet:
  • aan Leefmilieu Brussel alle documenten en informatie bezorgen die worden gevraagd in het kader van uw registratie;
  • uw registratienummer op al uw facturen en documenten betreffende uw activiteit vermelden.
 • U dient om de vijf jaar, uiterlijk op de verjaardag van uw registratie, aan Leefmilieu Brussel te laten weten of u uw vervoersactiviteit wenst voor te zetten.
 • U brengt Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de in uw registratiedossier vermelde informatie, waaronder de naam en het adres van de vervoerder.
 • U komt uw verplichtingen na betreffende de traceerbaarheid.

b. Uw verantwoordelijkheid

Tijdens de geldigheidsduur van uw registratie dient u alle verplichtingen na te leven die zijn vastgelegd in de afvalstoffenordonnantie en Brudalex. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten die u naar de vergunde verwerkingsinstallaties of inzamelinrichtingen brengt.

Elk vervoer moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de opdrachtgever.

 • Uw personeel is voldoende bekwaam en beschikt over voldoende informatie om de taken uit te voeren die verbonden zijn aan het vervoer van afvalstoffen en van dierlijke bijproducten.
 • U bent verantwoordelijk voor de taken die uw eventuele onderaannemers uitvoeren.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten die u gebruikt:
  • zijn technisch geschikt voor de afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten die worden vervoerd;
  • beschikken over de nodige keuringsattesten en certificaten;
  • worden in goede staat van werking gehouden;
  • worden op gepaste wijze in- en uitwendig gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • U controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen en/of de dierlijke bijproducten en hun verpakking.
 • U verpakt de afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten zodanig om elk verlies van inhoud te vermijden.
 • U zorgt voor een gescheiden vervoer van de vooraf gesorteerde afvalstromen.

c. De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

Elk vervoer moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de opdrachtgever.

U bent de opdrachtgever of werkt voor rekening van een opdrachtgever. De opdrachtgever komt de verplichtingen in verband met het vervoer na. Hij:

 • bepaalt de bestemming van de vervoerde afvalstoffen;
 • controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen en hun verpakking;
 • schat de risico’s van incidenten in die een gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens en schade zouden kunnen toebrengen aan het milieu;
 • stelt een lijst op van de maatregelen die in het geval van een incident dienen te worden genomen.

d. Uw vervoer van dierlijke bijproducten

 • Dierlijke bijproducten worden verpakt in verpakkingen, een container en/of een voertuig waarmee de categorie van de dierlijke bijproducten kan worden geïdentificeerd worden tijdens het transport en opslag, van de productie tot de verwijdering.
 • De kleurcode en de verplichte informatie voorzien in bijlage VIII, hoofdstuk II van Verordening (EU) nr. 142/2011 moeten worden nageleefd.
  • Het oppervlak of een deel van het oppervlak van de verpakking, container of voertuig, of een daarop aangebracht etiket, heeft de beoogde kleur.
  • De kleur van de verpakking of de container mag geen verwarring veroorzaken over de kleurcode van het etiket. De bepalingen met betrekking tot de kleurcode zijn niet van toepassing op de verpakking of container van keukenafval en etensresten van categorie 3.
 • De verpakking of container wordt geïdentificeerd met de naam en contactgegevens van de producent van dierlijke bijproducten. Deze paragraaf is niet van toepassing voor de verpakking of houder van dierlijke bijproducten die door de oorspronkelijke producent wordt aangevoerd naar eeninzamelinrichting als nevenactiviteit als bedoeld in artikel 3.5.15.
 • Verpakkingen en containers zijn lekvrij en worden gesloten gehouden.
 • Herbruikbare containers, herbruikbare apparatuur of apparaten die in contact komen met dierlijke bijproducten worden na elk gebruik gereinigd, gewassen en/of gedesinfecteerd voor zover nodig om kruisbesmetting te voorkomen. Deze containers zijn schoon en droog voor hergebruik.
 • Het gebruikte desinfectiemiddel is toegelaten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Deze bepalingen hebben geen betrekking op:

 • het transport van mest/drijfmest tussen twee punten binnen dezelfde exploitatie
 • afgewerktevalstoffen van voedingsoliën en -vetten ingezameld in inzamelpunten.
 • keukenafval en etensresten van huishoudens

e. Uw vervoer van gevaarlijke afvalstoffen

Als u gevaarlijke afvalstoffen vervoert, dient u ook de volgende voorwaarden na te leven:

Recipiënten, verpakkingen, vervoersmiddelen

 • Zorg dat de gevaarlijke afvalstoffen lucht- en waterdicht zijn verpakt. De afvalstoffen mogen niet worden gemengd of verdund.
 • Gebruik verpakkingen die zijn aangepast aan de vervoerde afvalstoffen.
 • Markeer elk recipiënt, elke verpakking of elk vervoersmiddel om de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van elk type van afvalstof te kunnen bepalen.
 • De gevaarlijke afvalstoffen worden verpakt en voorzien van een etiket in overeenstemming met de geldende gewestelijke, nationale, Europese en internationale normen.
 • Reinig de afvalstoffen om elke vermenging van gevaarlijke afvalstoffen te vermijden.
 • Houd ze in een goede staat van werking.
 • Breng tijdens het vervoer de gezondheid van de mens niet in gevaar en breng geen schade toe aan het milieu:
  • giet nooit gevaarlijke afvalstoffen in het grondwater, de riolen en het oppervlaktewater;
  • vermijd risico's die de bodem, de lucht, de fauna en de flora zouden kunnen verontreinigen;
  • veroorzaak geen geluids- of geurhinder.

Om bepaalde types van gevaarlijke afvalstoffen te mogen vervoeren, dient u een specifieke opleiding voor elk type van vervoer te hebben gevolgd. Als er zich een incident voordoet, moet u immers onmiddellijk kunnen reageren om de overlast voor en de schade aan personen en het milieu te beperken.

Datum van de update: 23/08/2022