U bent hier

Informatie over uw registratie (professionelen) (professionnels)

 • De registratie is enkel geldig voor de onderneming die de registratie heeft ontvangen (de registratie is gebonden aan het ondernemingsnrummer),
 • De registratie is geldig voor onbepaalde duur., voor zover u de voorwaarden van uw registratie respecteert.
 • U kunt een beroep doen op onderaannemers op voorwaarde dat zij de wetgeving naleven. U bent verantwoordelijk voor de taken die uw onderaannemers uitvoeren.
 • U geeft aan, in uw registratieaanvraag, welke afvalstoffen u wenst te vervoeren. Deze worden ter informatie vermeld in de lijst van vervoerders.  Als u aan deze lijst andere typesafvalstoffen en/of dierlijke bijproducten wilt toevoegen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Leefmilieu Brussel. 
 • Uw registratie als vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten dekt het vervoer van alle niet-gevaarlijke afvalstoffen, dierlijke bijproducten en gevaarlijke afvalstoffen.  

De gevaarlijke afvalstoffen zijn van een asterisk (*) voorzien in de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen (hierna “de Europese lijst van afvalstoffen” genoemd).

Opgelet:

 • De afvalcodes 18 01 01 – 18 01 02 en 18 02 01 zijn niet voorzien van een asterisk, maar worden wel beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen.
 • De afvalcode 16 01 04* komt overeen met afgedankte voertuigen. Deze kan dus niet in de registratie opgenomen worden. .

De niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn zonder asterisk (*) voorzien in de Europese lijst van afvalstoffen.

De dierlijke bijproducten zijn in drie categorieën ingedeeld, waarbij categorie 1 de meest strikte categorie is. U vindt meer details in de  tabel waarin de categorieën van dierlijke bijproducten zijn opgenomen.

 • Uw registratie dekt niet volgende specifieke afvalstoffen :
  • De afgedankte voertuigen: codes 16 01 04* - 16 01 06
  • Het explosief afval: codes 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03* behalve indien ze specifiek in uw registratie opgenomen zijn.
   Opgelet: elk transport van explosief afval moet voorafgaand vergund worden door middel van een federale vervoersvergunning

a.  Hoe zich laten registreren?

1. Om uw registratie aan te vragen, dient u het volgende te doen:

 • download het registratieformulier voor de vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten;
 • vul het in, dateer het en onderteken het;
 • voeg alle gevraagde bijlagen bij het formulier;
 • stuur/bezorg het formulier en de bijlagen:

Leefmilieu Brussel
afdeling Vergunningen en partnerschappen
Site van Thurn en Taxis
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel

Gelieve uw documenten vóór de verzending niet te nieten of in te binden. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw aanvraag.

2. Vervolgens, analyseert Leefmilieu Brussel uw aanvraag en gaat na of uw registratieaanvraag voldoet aan de gevraagde voorwaarden.  

Uw dossier is volledig:

 • wij stellen u hiervan binnen 20 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier officieel in kennis door middel van een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van dossier dat akte verleent aan de registratie;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten zodra u het ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van het dossier heeft ontvangen, tenzij tegenstrijdige specifieke voorwaarden.

Uw dossier is onvolledig:

 • wij beschikken over 20 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier om u hiervan op de hoogte te brengen;
 • vervolgens hebben wij na de ontvangst van de verwachte aanvullende informatie 10 werkdagen de tijd om u de beslissing mee te delen. In dat geval ontvangt ude beslissing of indien nodig een nieuwe verklaring van onvolledigheid.

U krijgt geen antwoord binnen 20 werkdagen:

 • uw registratie is toegekend;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten vanaf de dag na het verstrijken van de antwoordtermijn.

U bent het niet eens met de beslissing:

 • U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing of het uitblijven van een beslissing binnen 30 dagen na de beslissing of het verstrijken van de termijn.
 • In dat geval dient u uw beroepschrijft te richten aan het Milieucollege.
 • Opdat uw beroep geldig zou zijn, dient het te voldoen aan de volgende vereisten: 
 1. Vermeld uw exacte gegevens en de referenties van de betwiste beslissing.
 2. Motiveer uw betwisting.
 3. Verduidelijk of u wilt worden gehoord.
 4. Stort de som van € 125,00 voor de beroepsrechten op de rekening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel:
  IBAN BE51 0912 3109 6162
 5. Stuur uw beroepschrift aangetekend naar het
  Milieucollege,
  Arcadia gebouw,
  Kunstberg 10-13,
  1000 Brussel.
 • U ontvangt de beslissing van het College binnen 60 dagen - of 75 dagen als u heeft gevraagd om te worden gehoord.
 • De beslissing van het College vervangt de beslissing die u heeft betwist.

Als het College geen uitspraak doet binnen de vastgelegde termijnen, blijft de eerste beslissing van kracht.

 Tijdens onze analyse kunnen wij u vragen om bijkomende informatie of documenten te bezorgen.

3. U kunt het volgende raadplegen:

b. Registratie van rechtswege

U bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van rechtswege geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten indien u al bent geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval (conform aan het besluit van 28 november 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval).

U bent van rechtswege geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten, voor het vervoer van afvalstoffen die zijn geproduceerd in het kader van uw activiteit als u:

 • een bodemsaneringsaannemer bent die is geregistreerd in het kader van de bodemordonnantie
 • een geregistreerde koeltechnicus bent die beantwoordt aan de vereisten betreffende de kwalificatie van koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra die zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012
 • een geregistreerde verwarmingsinstallateur bent die beantwoordt aan de EPB-vereisten die van toepassing zijn voor de verwarmingssystemen van gebouwen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode;

U bent ook van rechtswege geregistreerd als vervoerder, voor het vervoer van afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten, als u in Vlaanderen (bij OVAM) of in Wallonië (bij het Département du Sol et des Déchets) of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte bent geregistreerd voor het vervoer van afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten.

U kunt het volgende raadplegen:

Datum van de update: 23/08/2022