U bent hier

De verplichte documenten: traceerbaarheidsregeling (professionelen) (professionnels)

De traceerbaarheidsregeling waaraan u onderworpen bent, bestaat uit 3 delen:

a) Het bij elke overdracht van afvalstoffen afgeleverde traceerbaarheidsdocument dat de afvalstoffen vergezelt tijdens hun vervoer. 

 “Voor elke overdracht van afvalstoffen”, namelijk :

 • tijdens de afgifte van de producent naar de vervoerder
 • tijdens de afgifte van de vervoerder naar de inzamel-en verwerkingsinrichting

Het kan zijn dat het over éénzelfde document gaat voor elke afgifte van afval.

b)   Een register dat alle traceerbaarheidsdocumenten bevat.

c)    Een afvalstoffenrapport dat een samenvatting bevat van de verschillende in het register opgenomen gegevens.

De traceerbaarheid is niet van toepassing op huishoudelijke afvalstoffen zolang hun inzameling, verwijdering of nuttige toepassing niet door een naar behoren gemachtigde inrichting, inzamelaar, handelaar of makelaar werd aanvaard.

a.  Traceerbaarheidsdocumenten

 • Elk vervoer van gevaarlijk of niet-gevaarlijke afvalstoffen, en van dierlijke bijproducten in of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet steeds vergezeld gaan van een traceerbaarheidsdocument. 

In de volgende gevallen kan het vervoer van afvalstoffen gebeuren zonder een traceerbaarheidsdocument:

1. De inzameling van niet-gevaarlijke, niet-huishoudelijke afvalstoffen en dierlijke bijproducten in één ophaalronde, op voorwaarde dat de lijst van ophaalpunten zich in het voertuig bevindt;
2. De inzameling van marktafval en afvalstoffen afkomstig van het reinigen van riolen in één ophaalronde;
3. Het vervoer van afvalstoffen onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid door de kleinhandelaar naar zijn uitbatingszetel;
4. Het rechtstreekse vervoer door de producent van zijn eigen afvalstoffen naar:

 • een inzamel- of verwerkingsinrichting van afvalstoffen voor zover er niet meer dan 500 kg afvalstoffen worden vervoerd;
 • een inzamelinrichting als nevenactiviteit.
 • U ontvangt het traceerbaarheidsdocument van de opdrachtgever: afvalstoffenhouder die zijn eigen afvalstoffen laat vervoeren of de inzamelaar, de handelaar of de makelaar. Dit document moet vóór het vervoer worden ingevuld en ondertekend.

Welke vorm moet een traceerbaarheidsdocument hebben?

Elk document met de nodige informatie kan als een traceerbaarheidsdocument worden beschouwd.

Welke gegevens moet het traceerbaarheidsdocument bevatten?

Het traceerbaarheidsdocument moet de volgende gegevens bevatten:

Voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen

 • de datum van vervoer, afgifte of indien van toepassing de frequentie van de ophaling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder en het adres van inontvangstneming van de afvalstoffen, indien verschillend;
 • de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de inzamelaar, handelaar of makelaar, indien van toepassing;
 • de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
 • de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de uitbatingszetel van de onderneming waar de afvalstoffen worden afgegeven;
 • de aard van de verwerking in overeenstemming met de in bijlagen 1 en 2 van de afvalstoffenordonnantie opgenomen lijsten (D- of R-code);
 • de hoeveelheid in ton, kg, m³ of indien van toepassing de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
 • de omschrijving van de afvalstoffen;
 • de code van de afvalstoffenlijst.

Voor de gevaarlijke afvalstoffen: bijkomende gegevens

 • de samenstelling en de fysische eigenschappen van de afvalstoffen;
 • het type en het aantal verpakkingen;
 • speciale instructies voor het vervoer indien van toepassing.

Voor dierlijke bijproducten:

In geval van een overbrenging van dierlijke bijproducten doet het aan bijlage VIII van de verordening (EU) Nr. 142/2011 gericht handelsdocument dienst als traceerbaarheidsdocument.

Een handboek om het handelsdocument aan te vullen is op de website van het FAVV beschikbaar.

Evenwel, in geval van een overbrenging van keukenafval en etensresten van categorie 3, kan het traceerbaarheidsdocument vereenvoudigd worden, maar het moet minstens dezelfde gegevens bevatten als die voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.

b. Afvalstoffenregister

 • Houd het register minstens 5 jaar bij.
 • Leg het register op eenvoudig verzoek voor aan de bevoegde overheden.

Welke informatie moet het register van een vervoerder bevatten?

Het register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten. 

Onder "traceerbaarheidsdocument" wordt verstaan elk document dat wordt afgeleverd door de afvalstoffenhouder/-producent, door de inzamelaar, handelaar of makelaar, door de inzamel- of verwerkingsinrichting (bv. de facturen, de CMR-vrachtbrieven met alle nodige informatie, de verzendingsnota's, de weegbons, enz.).

 • Verzamel in het register regelmatig en in chronologische volgorde alle traceerbaarheidsdocumenten betreffende uw vervoer van afvalstoffen.

c. Afvalstoffenrapport

U dient niet systematisch verslag uit te brengen over uw activiteiten.

Bevoegde overheden kunnen echter contact met u opnemen om op basis van uw register verslag uit te brengen over de vervoerde afvalstoffen. In dat geval zullen de rapportagemodaliteiten door Leefmilieu Brussel worden verduidelijkt.

Datum van de update: 23/08/2022