U bent hier

Na te leven verplichtingen bij de uitoefening van uw activiteit (professionelen) (professionnels)

a. Uw administratieve verplichtingen

 • U moet:
  • aan Leefmilieu Brussel alle documenten en informatie bezorgen die worden gevraagd in het kader van uw registratie;
  • uw registratienummer op al uw facturen en documenten betreffende uw activiteit vermelden.
 • U dient om de vijf jaar, uiterlijk op de verjaardag van uw registratie, aan Leefmilieu Brussel te laten weten of u uw activiteit van inzamelaar, handelaar, makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen en dierlijke bijproducten wenst voor te zetten.
 • U brengt Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de in uw registratiedossier vermelde informatie, waaronder de naam en het adres van de vervoerder.
 • U komt uw verplichtingen na betreffende de traceerbaarheid.U voert een intern kwaliteitsbeheersysteem in dat is gebaseerd op het principe van zelfcontrole. Dit systeem wordt minstens één keer per jaar bijgewerkt.

Dit systeem is gebaseerd op de productie van werkplannen.

Een exemplaar van het kwaliteitsbeheersysteem moet ter beschikking van uw personeel worden gesteld.

U kunt de lijst van de elementen die uw kwaliteitsbeheersysteem dient te bevatten raadplegen voor de activiteiten   van inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen en dierlijke bijproducten.

b. Uw verantwoordelijkheid

Tijdens de geldigheidsduur van uw registratie dient u alle verplichtingen na te leven die zijn vastgelegd in de afvalstoffenordonnantie, Brudalex en uw registratie. U houdt zich uitsluitend bezig met het inzamelen, verhandelen en makelen van de niet-gevaarlijke afvalstoffen en de dierlijke bijproducten die in uw registratie zijn opgenomen.
Als inzamelaar, handelaar of makelaar heeft u ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Daartoe dient u het volgende te doen:

 • U voorziet steeds in voldoende gekwalificeerd personeel om in te staan voor het toezicht op en de controle van de afvalstoffen.

U dient uw personeel op te leiden en het de nodige informatie te geven zodat het zijn taken naar behoren kan uitvoeren.

 • U doet een beroep op een geregistreerde vervoerder als u de afvalstoffen niet zelf vervoert. U dient ervoor te zorgen dat deze vervoerder over de nodige technische middelen en opgeleid personeel beschikt om deze afvalstoffen te vervoeren.
 • U bent verantwoordelijk voor alle verplichtingen die verband houden met het vervoer. U:
  • bepaalt de bestemming van de vervoerde afvalstoffen;
  • controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen en hun verpakking;
  • schat de risico’s van incidenten in die een gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens en schade zouden kunnen toebrengen aan het milieu;
  • stelt een lijst op van de maatregelen die in het geval van een incident dienen te worden genomen.
 • U controleert of de vervoersmiddelen en recipiënten die u gebruikt:
  • technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd;
  • over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken;
  • in goede staat van werking worden gehouden;
  • op gepaste wijze in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • U zorgt voor een gescheiden vervoer van de vooraf gesorteerde afvalstromen.

Bijzonderheid voor de inzamelaar die optreedt als vervoerder
Als u als inzamelaar afvalstoffen vervoert voor een andere inzamelaar, handelaar of makelaar, bent u vervoerder. In dat geval is uw aansprakelijkheid beperkt tot die van uitvoerder voor rekening van een opdrachtgever.

Datum van de update: 23/08/2022