U bent hier

De verplichte documenten: traceerbaarheidsregeling (professionelen) (professionnels)

De traceerbaarheidsregeling waaraan u onderworpen bent, bestaat uit 3 delen:

a) Het bij elke overdracht van afvalstoffen afgeleverde traceerbaarheidsdocument dat de afvalstoffen vergezelt tijdens hun vervoer. 

“Voor elke overdracht van afvalstoffen”, namelijk :

 • tijdens de afgifte van de producent naar de inzamelaar, handelaar en makelaar
 • tijdens de afgifte van de inzamelaar, handelaar en makelaar naar de inzamel-en verwerkingsinrichting

Het kan zijn dat het over éénzelfde document gaat voor elke afgifte van afval.

b) Een register dat alle traceerbaarheidsdocumenten bevat.
c) Een afvalstoffenrapport dat een samenvatting bevat van de verschillende in het register opgenomen gegevens.

De traceerbaarheid is niet van toepassing op huishoudelijke afvalstoffen zolang hun inzameling, verwijdering of nuttige toepassing niet door een naar behoren gemachtigde inrichting, inzamelaar, handelaar of makelaar werd aanvaard.

a. Traceerbaarheidsdocumenten

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het traceerbaarheidsdocument dat u aan de vervoerder dient te overhandigen.

 • U dient het traceerbaarheidsdocument vóór het vervoer in te vullen en te ondertekenen. 

In de volgende gevallen kan het vervoer van afvalstoffen gebeuren zonder een traceerbaarheidsdocument:

 1. de inzameling van niet-gevaarlijke, niet-huishoudelijke afvalstoffen en dierlijke bijproducten in één ophaalronde, op voorwaarde dat de lijst van ophaalpunten zich in het voertuig bevindt;
 2. de inzameling van marktafval en afvalstoffen afkomstig van het reinigen van riolen in één ophaalronde.

Welke vorm moet een traceerbaarheidsdocument hebben?
Elk document met de nodige informatie kan als een traceerbaarheidsdocument worden beschouwd.

Welke gegevens moet het traceerbaarheidsdocument bevatten?
Het traceerbaarheidsdocument moet de volgende gegevens bevatten:

Voor niet-gevaarlijke afvalstoffen:

 • de datum van vervoer, afgifte of indien van toepassing de frequentie van de ophaling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder en het adres van inontvangstneming van de afvalstoffen, indien verschillend;
 • de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de inzamelaar, handelaar of makelaar, indien van toepassing;
 • de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
 • de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de uitbatingszetel van de onderneming waar de afvalstoffen worden afgegeven;
 • de aard van de verwerking in overeenstemming met de in bijlagen 1 en 2 van de afvalstoffenordonnantie opgenomen lijsten (D- of R-code);
 • de hoeveelheid in ton, kg, m³ of indien van toepassing de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
 • de omschrijving van de afvalstoffen;
 • de code van de afvalstoffenlijst.

Voor dierlijke bijproducten:

In geval van een overbrenging van dierlijke bijproducten doet  het aan bijlage VIII van de verordening (EU) Nr. 142/2011 gericht handelsdocument dienst als traceerbaarheidsdocument.

Een handboek om het handelsdocument aan te vullen is op de website van het FAVV beschikbaar.

Evenwel, in geval van een overbrenging van keukenafval en etensresten van categorie 3, kan het traceerbaarheidsdocument vereenvoudigd worden, maar het moet minstens volgende gegevens bevatten:

 • de datum van vervoer, afgifte of indien van toepassing de frequentie van de ophaling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder en het adres van inontvangstneming van de afvalstoffen, indien verschillend;

b. Afvalstoffenregister

 • Houd een afvalstoffenregister bij en bewaar het minstens 5 jaar.
 • Leg het register op eenvoudig verzoek voor aan de bevoegde overheden.

Welke informatie moet het register van een inzamelaar, handelaar, makelaar bevatten?
Het register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten.

Onder "traceerbaarheidsdocument" wordt verstaan:

 • elk document of contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/-producent wordt bezorgd;
 • elk document of contract dat door de inzamel- of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd.

Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, een weegbon, een contract, ... zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

 • Verzamel in het register regelmatig en in chronologische volgorde alle traceerbaarheidsdocumenten betreffende uw uitgevoerde afvalbeheeractiviteiten.

c. Afvalstoffenrapport

U moet uw activiteiten systematisch rapporteren.

De nieuwe rapportageformulieren en een instructienota zijn beschikbaar op onze website.

U moet jaarlijks het afvalstoffenrapport vóór 15 maart van het jaar volgend op het rapportagejaar overmaken.  Het indienen van dit rapport gebeurt via het nieuwe webplatform BRUDAWEB.

Indien u nog geen toegang hebt tot het platform, moet u contact opnemen met Leefmilieu Brussel om de toegang tot het platform mogelijk te maken.

Datum van de update: 23/08/2022