U bent hier

Na te leven verplichtingen bij de uitoefening van uw activiteit (professionelen) (professionnels)

a. Uw administratieve verplichtingen

 • U moet:
  • aan Leefmilieu Brussel alle documenten en informatie bezorgen die worden gevraagd in het kader van uw erkenning;
  • uw erkenningsnummer op al uw facturen en documenten betreffende uw activiteit vermelden.
 • brengt Leefmilieu Brussel onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de in uw erkenningsdossier vermelde informatie, waaronder de naam en het adres van de onderneming, het personeel, ...
 • U stuurt jaarlijks op de verjaardag van uw erkenning een jaarverslag naar Leefmilieu Brussel. Dit verslag dient minstens het volgende te bevatten:
  • elke sinds de laatste kennisgeving aangebrachte wijziging van (een) element(en) uit het basisdossier,
  • een verzekeringsattest dat beantwoordt aan de vereisten van Brudalex.
 • U werkt het kwaliteitsbeheersysteem minstens één keer per jaar bij. Een exemplaar van dit systeem moet ter beschikking van uw personeel worden gesteld.
 • U brengt Leefmilieu Brussel op de hoogte van elke wijziging in verband met de elementen die in uw erkenningsdossier zijn opgenomen.
 • U komt uw verplichtingen na betreffende de traceerbaarheid.

b. Uw verantwoordelijkheid

Tijdens de geldigheidsduur van uw erkenning dient u alle verplichtingen na te leven die zijn vastgelegd in de afvalstoffenordonnantieBrudalex en uw erkenningsbesluit. U houdt zich uitsluitend bezig met het inzamelen, verhandelen en makelen van de afvalstoffen die in uw erkenningsbesluit worden vermeld.
Als inzamelaar, handelaar of makelaar heeft u ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Daartoe dient u het volgende te doen:

 • U dient te voorzien in een voldoende financiële capaciteit om uw activiteiten uit te voeren.
 • U voorziet steeds in voldoende gekwalificeerd personeel om in te staan voor het toezicht op en de controle van de afvalstoffen.

   U dient uw personeel op te leiden en het de nodige informatie te geven zodat het zijn taken naar behoren kan uitvoeren.

 • U doet een beroep op een geregistreerde vervoerder als u de afvalstoffen niet zelf vervoert. U dient ervoor te zorgen dat deze vervoerder over de nodige technische middelen en opgeleid personeel beschikt om deze afvalstoffen te vervoeren.
 • U bent verantwoordelijk voor alle verplichtingen die verband houden met het vervoer. U:
  • bepaalt de bestemming van de vervoerde afvalstoffen;
  • controleert de zichtbare conformiteit van de afvalstoffen en hun verpakking;
  • schat de risico’s van incidenten in die een gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens en schade zouden kunnen toebrengen aan het milieu;
  • stelt een lijst op van de maatregelen die in het geval van een incident dienen te worden genomen.
 • U controleert of de vervoersmiddelen en recipiënten die u gebruikt:
  • technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd;
  • over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken;
  • in goede staat van werking worden gehouden;
  • op gepaste wijze in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • U zorgt voor een gescheiden vervoer van de vooraf gesorteerde afvalstromen.

Bijzonderheid voor de inzamelaar die optreedt als vervoerder

Als u als inzamelaar gevaarlijke afvalstoffen vervoert voor een andere inzamelaar, handelaar of makelaar, bent u vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. In dat geval is uw aansprakelijkheid beperkt tot die van uitvoerder voor rekening van een opdrachtgever.

Bijzonderheden voor het vervoer van asbestafval

U dient steeds de wetgeving betreffende de sanering van gebouwen met asbest na te leven.

 • De niet-beschadigde asbest-cementhoudende afvalstoffen worden verpakt in scheurbestendige zakken. Ze kunnen worden vervoerd in een zeecontainer of een open container.
 • De beschadigde asbest-cementhoudende afvalstoffen worden voorzien van een dubbele verpakking en worden enkel in een zeecontainer vervoerd

Bijzonderheden voor het vervoer van explosief afval

Elk vervoer van explosief afval (codes 16 04 01*, 16 04 02* en 16 04 03*) moet voorafgaandelijk worden vergund door middel van een federale vervoersvergunning.

Datum van de update: 23/08/2022