U bent hier

Inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijk afval (professionelen) (professionnels)

Uw onderneming houdt zich bezig met het inzamelen, kopen en verkopen van gevaarlijke afvalstoffen, organiseert de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen voor een derde, zelfs zonder deze afvalstoffen fysiek in bezit te nemen. Het Brudalex-besluit betreffende het beheer van afvalstoffen legt bepaalde voorwaarden op in verband met uw beroep.
Wilt u de wettelijke voorwaarden kennen die u dient na te leven om uw activiteit uit te oefenen?
Deze gids licht de opgelegde verplichtingen toe en zet ook de mogelijke afwijkingen uiteen.

Is dit van toepassing op u?

U dient een erkenning te bekomen en deze voorwaarden betreffende gevaarlijke afvalstoffen (met inbegrip van de afgewerkte oliën en pcb's) hebben betrekking op u als u:  

U dient te beschikken over een erkenning omdat u zowel voor de tenlasteneming van de gevaarlijke afvalstoffen als voor hun vervoer verantwoordelijk bent, ook al doet u hiervoor een beroep op een vervoerder.

 • als inzamelaar deze afvalstoffen naar vergunde verwerkingsinrichtingen vervoert of laat vervoeren;
 • als handelaar deze afvalstoffen koopt en vervolgens verkoopt, ook al neemt u deze afvalstoffen niet fysiek in bezit;
 • als makelaar voor een derde de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert, ook al neemt u deze afvalstoffen niet fysiek in bezit.

In alle gevallen wordt u beschouwd als opdrachtgever. 

De vervoerder is elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig afvalstoffen vervoert over de weg, over de binnenwateren of per spoor.

De inzamelaar is elke onderneming die beroepsmatig afvalstoffen inzamelt.

De makelaar is de onderneming die, voor rekening van derden, de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert. Hier valt ook de makelaar onder die de afvalstoffen niet fysiek in zijn bezit heeft.

De handelaar is de onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens verkopen van afvalstoffen. Hier valt ook de handelaar onder die de afvalstoffen niet fysiek in zijn bezit heeft.

De opdrachtgever voor het vervoer is de inzamelaar, de handelaar, de makelaar of de afvalstoffenhouder. Deze opdrachtgever geeft instructies aan de vervoerder in verband met de bestemming, de verpakking en de te nemen maatregelen in geval van incidenten. De opdrachtgever staat in voor de identificatie van de afvalstoffen, bepaalt de bestemming ervan, ziet erop toe dat die is toegestaan om de vervoerde afvalstoffen te ontvangen, verzekert dat het gebruikte vervoersmiddel voldoet aan de wettelijke voorschriften (bv. bijzondere bepalingen inzake het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ziet erop toe dat de vereisten inzake verpakking, markering, veiligheid en traceerbaarheid worden nageleefd, zorgt ervoor dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, enz. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvalstoffen tijdens hun vervoer.

Als u zelf gevaarlijke afvalstoffen vervoert, dient u naast uw erkenning als inzamelaar, handelaar of makelaar ook te zijn geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen. Als u voor het vervoer een beroep doet op een onderaannemer, moet die ook zijn geregistreerd.

In sommige specifieke gevallen, hoeft u deze registratie niet aan te vragen 

U hoeft zich niet te laten erkennen

Erkend zijn en de voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Als u zich niet houdt aan alle voorwaarden die verbonden zijn aan uw erkenning, bent u in overtreding en riskeert u strafrechtelijke sancties of een alternatieve administratieve boete.

Waarom deze voorwaarden? 

De voorwaarden die zijn vastgelegd door uw erkenning, zijn bedoeld om het leefmilieu en de volksgezondheid te beschermen.
Om dit doel te bereiken, brengen wij acties tot stand om:

 • de schadelijke effecten van het afvalstoffenbeheer te voorkomen of te beperken;
 • de globale impact van het gebruik van de hulpbronnen te verminderen;
 • de efficiëntie van het gebruik van de hulpbronnen te verbeteren.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over:

Datum van de update: 23/08/2022

Documenten: 

 • Aanvraagformulier voor de erkenning (.pdf) - (.docx)
 • Erkenningsprocedures (.pdf)
 • Formulier tot vernieuwing van een erkenning (.pdf) (.docx)
 • Type verzekeringsattest gevaarlijke afvalstoffen (.pdf) - (.docx)
 • Standard certificate of insurance dangerous waste (.pdf) (.docx)
 • Formulier van melding van tijdelijke of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie (.pdf) (.docx)

Contact: 

Afdeling Vergunningen en partnerschappen
Havenlaan 86 C/3000  -  1000 Brussel
E-mail
Per telefoon: 02 775 75 75