U bent hier

Specifieke verplichtingen voor gevaarlijk afval (professionnels)

Gevaarlijke afvalstoffen zijn afvalstoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens of het milieu: ontvlambare, ontplofbare, irriterende, giftige, ... producten.

Gevaarlijke afvalstoffen zijn wettelijk vastgelegd: zij worden aangeduid met een sterretje in de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die de afvalstoffen opsomt per type en per activiteitssector. De technische fiche van de producten vermeldt of het product gevaarlijke eigenschappen bezit en op de verpakking is een logo aangebracht waarmee u ze gemakkelijk kunt identificeren.

Als u in het bezit bent van afvalstoffen die in deze lijst zijn opgenomen als gevaarlijke afvalstoffen, dan moet u bepaalde voorzorgen nemen en een duidelijk omschreven verwijderingscircuit volgen. U hebt een milieuvergunning nodig wanneer u meer opslaat dan:

 • 1 m² vaste gevaarlijke afvalstoffen;
 • 50 liter vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan 21 °C;
 • 500 liter vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt hoger dan 21 °C;
 • 5 m² afvalstoffen van elektrisch en elektronisch materiaal.

Dit zijn u verplichtingen :

 1. Respecteer het milieu en de wetgeving wanneer u gevaarlijke afvalstoffen opslaat.  Meng geen gevaarlijke afvalstoffen met ander afval. Verpak gevaarlijke afvalstoffen zo dat gevaar of besmetting uitgesloten is. Sluit de verpakkingen om verlies van hun inhoud tijdens de opslag of het vervoer te voorkomen, en duid de aard, de samenstelling en de hoeveelheid afval aan op de verpakking. De erkende ophalers kunnen u geschikte containers leveren. Bewaar gevaarlijke afvalstoffen in zuivere en goed geventileerde opslagplaatsen, en plaats altijd een geschikt brandblusapparaat in de omgeving van de opslagzones.
 2. Geef het gevaarlijk afval mee met een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke bezitter van gevaarlijke afvalstoffen is verplicht ofwel er zichzelf van te ontdoen overeenkomstig de wetgeving ofwel ze met een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mee te geven. Raadpleeg de lijst om een erkende inzamelaar, handelaar of makelaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vinden. Indien de vervoerder hoeveelheid minder dan 500 kg bedraagt, kunt u uw gevaarlijke afvalstoffen ook zelf naar een erkende afvalinzamelings- of verwerkingsinstallatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengen.
 3. Houd een register van gevaarlijke afvalstoffen bij. Dit register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten 

  Onder “traceerbaarheidsdocument” wordt verstaan:

  • elk document of contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/-producent wordt bezorgd;
  • elk document of contract dat door de inzamel- of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd.

  Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, weegbon, contract … zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

Om uw verplichtingen als afvalproducent te kennen, kunt u de gids “Afvalproducent” raadplegen.

Datum van de update: 28/09/2020