U bent hier

Kwikafval in tandartspraktijken (professionnels)

Werkt u in een tandartspraktijk? Dan moet u de gebruiksvoorwaarden toepassen die in de wetgeving inzake kwik zijn vastgelegd. Hoe moet u omgaan met amalgaamafval dat kwik bevat?

4 wetgevingen voor het beheer van tandheelkundig amalgaamafval

De verordening betreffende kwik (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 bepaalt de maatregelen en voorwaarden voor:

  • het gebruik, de opslag en handel in kwik, kwikverbindingen en mengsels op basis van kwik; 
  • de productie, het gebruik en de handel in kwikhoudende producten;
  • het beheer van kwikafval. 

Het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 september 1997 regelt het beheer van tandamalgaamafval.

De ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen en het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1/12/2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

Hun doelstelling?

Een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu garanderen tegen antropogene emissies en lozingen van kwik en kwikverbindingen en de verontreiniging van afvalwater met kwik voorkomen.

In tandartspraktijken wordt kwikafval meestal aangetroffen in de vorm van tandheelkundig amalgaamafval.

Welke voorwaarden moet u naleven?

De Kwikverordening legt de tandartspraktijken in haar artikel 10 de volgende voorwaarden op:

 U kunt ze ook zelf naar een toegelaten bestemming vervoeren.

 U moet het goede beheer van uw afval bewijzen met alle documenten die door de erkende operatoren worden afgeleverd (handelsdocumenten, traceerbaarheidsdocumenten, facturen van de verwijdering ...).

 U moet een afvalregister up-to-date houden. De bewijsstukken (traceerbaarheidsdocumenten, ophaalcontract, facturen, ...) worden gedurende minstens 5 jaar bijgehouden.

Het tandamalgaambesluit legt op dat de amalgaamafscheider, in daggemiddelde, niet meer dan 0,3 mg kwik per liter gefiltreerd water mag laten passeren.

De kwikverordening is op 13 juni 2017 in werking getreden. Het Brussels besluit inzake tandheelkundig amalgaam is van kracht sinds 6 december 1997.

Datum van de update: 21/02/2022