U bent hier

Beheer van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (professionnels)

 • U kunt een afgedankt elektrisch of elektronisch toestel slechts hergebruiken als de behuizing compleet is en alle essentiële onderdelen  aanwezig zijn en in goede staat.
 • Het is verboden schermen met kathodestraalbuizen, afkomstig van huishoudens, opnieuw te gebruiken.

Inzameling op de site 

 • Zamel afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in goede omstandigheden in:
  • enkel op droge plaatsen;
  • verplaats koelkasten en diepvriezers manueel zonder dat de vloeistoffen en gassen uitlopen;
  • stel de koelkasten en diepvriezers zo op dat hun koelsysteem  beschermd is;
  • zorg ervoor dat de beeldschermen die u inzamelt, intact blijven.  
 • De inzamelingssite omvat de volgende uitrusting:
  • ondoorlatende ondergronden met voorzieningen voor lekolie;
  • een dekzeil of andere bedekking die tegen slecht weer bestand is.

Voorbereiding met het oog op hergebruik 

De voorbereiding met het oog op hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een prioriteit.
Voor de voorbereiding met het oog op hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet u beschikken over een milieuvergunning die de rubriek 44 omvat. In dit geval moet u de volgende voorwaarden naleven:

 • Weer de toestellen die duidelijk niet opnieuw kunnen worden gebruikt en/of zet deze opzij. 

Houd rekening met de volgende elementen:

 • het toestel bevindt zich in een slechte algemene staat
 • er is veel esthetische schade zichtbaar (deuken, barsten, gaten, …)
 • het toestel bevat een kathodestraalbuis (voor de huishoudelijke toestellen)
 • Alleen gebruikte toestellen die veilig zijn vanuit elektrisch oogpunt komen in aanmerking voor voorbereiding met het oog op hergebruik. 
  Voer, afhankelijk van het type toestel, volgende testen uit :
  • de isolatiemeting,
  • de aardemeting,
  • de controle op kortsluiting.
 • Alleen toestellen die volledig functioneel zijn, mogen hergebruikt worden. Test de functionaliteit van het toestel. De testen moeten aantonen dat de oorspronkelijke functies nog volledig werken.  Raadpleeg bijlage 4 van het Brudalex-besluit voor de specifieke functionaliteitsregels voor bepaalde types afgedankte elektrische of elektronische apparaten  en de uit te voeren tests en controles.
 • Bereid alleen afgedankte  toestellen  voor waarvoor een reguliere markt bestaat. 
 • Breng een etiket aan op elk toestel dat is voorbereid met het oog op hergebruik. Breng het etiket  zorgvuldig en goed zichtbaar op het toestel aan. 
  Het etiket  omvat:

1. de unieke identificatiecode, toegekend aan het toestel;
2. de naam van het centrum voor voorbereiding met het oog op hergebruik waar het toestel is voorbereid.

 • Stel een hergebruiksfiche op die bevestigt  dat het toestel aan de criteria voor hergebruik beantwoordt. Deze fiche kan in papier- of digitaal formaat zijn, of in een database worden geregistreerd.
  De fiche vermeldt minstens:

1. de naam van het centrum voor voorbereiding met het oog op hergebruik waar het toestel is voorbereid;
2. de unieke identificatiecode, toegekend aan het toestel;
3. de benaming van het toestel;
4. de categorie van het toestel (raadpleeg de informatieve lijst van elektrische en elektronische apparatuur in bijlage 2 van het Brudalex-besluit);
5. het resultaat en de datum van de uitgevoerde tests.

 • Bewaar de fiche voor elk toestel gedurende minstens 5 jaar. U moet ze kunnen voorleggen bij een controle, ook tijdens het vervoer van het toestel.
 • De auteursrechtelijk beschermde software waarvoor geen licentie beschikbaar is, moet tijdens de voorbereiding met het oog op hergebruik worden gewist.
 • Het is verboden elektrisch of elektronisch afval dat CFC of HCFC bevat, voor hergebruik voor te bereiden. Als de koelgassen niet vermeld staan op koeltoestellen, kunt u deze niet meer voor hergebruik voorbereiden.
 • De toestellen moeten zo verpakt en gestapeld worden dat ze geen beschadiging oplopen tijdens het vervoer.

Verwerking

 • Voor u een toestel verwerkt, moet u er zeker van zijn dat het toestel niet meer opnieuw te gebruiken is. 
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt gesorteerd en in meerdere fracties ontmanteld 
 • apparatuur en onderdelen bestemd voor hergebruik;
 • gevaarlijke onderdelen en stoffen, zoals condensatoren die pcb’s bevatten, kwikschakelaars, batterijen, kathodestraalbuizen, stoffen die onder het protocol van Montreal vallen, HFC, PFC en SF6 en eventueel andere bestanddelen die gevaarlijke stoffen bevatten;
 • onderdelen en materialen, bestemd voor recycling;
 • niet herbruikbare en niet recycleerbare onderdelen en materialen;
 • gebruikte batterijen en accu’s.
 • De fotovoltaïsche panelen die afzonderlijk worden ingezameld, worden in meerdere fracties gedemonteerd 
 • het aluminium kader, indien van toepassing;
 • het glas;
 • de kunststoffen;
 • de non-ferrometalen, met inbegrip van het verdeelbord.
 • Bepaalde stoffen, mengsels en onderdelen moeten altijd uit de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden verwijderd  
 • condensatoren die polychlorobiphenyl (PCB) of polychloroterfenyl (PCT) bevatten;
 • onderdelen die kwik bevatten, zoals schakelaars of achtergrondverlichtingslampen;
 • batterijen en accu’s;
 • printplaten van mobiele telefoons, in het algemeen, en van andere apparaten als de oppervlakte van de printplaat meer dan 10 cm² bedraagt;
 • tonercassettes met vloeibare of pasteuze toner, en kleurentoners;
 • kunststoffen die gebromeerde brandvertragers bevatten;
 • asbestafval en onderdelen die asbest bevatten;
 • beeldbuizen;
 • chloorfluorkoolstoffen (CFK's), chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's), koolwaterstoffen (HC's);
 • gasontladingslampen;
 • Lcd-schermen (en hun eventuele behuizing) met een oppervlakte van meer dan 100 cm² en schermen met achtergrondverlichting door gasontladingslampen;
 • uitwendige elektrische kabels;
 • onderdelen die vuurvaste keramische vezels bevatten;
 • onderdelen die radioactieve stoffen bevatten;
 • elektrolytische condensatoren die gevaarlijke stoffen bevatten.
 • Bepaalde onderdelen die worden verwijderd, zijn onderhevig aan een specifieke verwerking  
 • beeldbuizen: de fluorescerende laag wordt afgezonderd;
 • gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag of een aardopwarmingspotentieel hoger dan 15 hebben , aanwezig in bv. isolatieschuim en koelcircuits;
 • gasontladingslampen: het kwik wordt afgezonderd;
 • batterijen en accu’s, uitgezonderd indien bevestigd met een vaste verbinding, worden manueel gedemonteerd.
 • De stoffen, mengsels en onderdelen die uit AEEA worden verwijderd, moeten aan een vervoerder of aan een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergunde inzamelaar, handelaar of makelaar worden overhandigd.
Datum van de update: 23/08/2022

Contact: 

permit_agr@leefmilieu.brussels

Tel.: 02 775 75 44 - alle werkdagen