U bent hier

Informatie betreffende uw milieuvergunningsaanvraag (professionnels) (professionnels)

Uw milieuvergunning voor de verwerking of inzameling omvat de inzamelingsactiviteiten die plaatsvinden op uw site. U hebt dus geen erkenning en/of registratie voor de ophalingvan gevaarlijk afval, niet-gevaarlijk afval of dierlijke bijproducten nodig.

Uw milieuvergunning geldt als erkenning voor de inzamel en verwerkingsoperaties van dierlijke bijproducten op voorwaarde dat een bezoek door de bevoegde overheid aantoont dat aan de voorschriften van de Verordening 1069/2009 is voldaan.

Om uw milieuvergunning te verkrijgen, moet u aan meerdere voorwaarden voldoen:

Uw betrouwbaarheid

 • u verklaart op eer dat de onderneming aan de voorwaarden van artikel 3.1.3 van de BRUDALEX beantwoordt, en in het bijzonder dat de bestuurders, zaakvoerders, personen die de vennootschap kunnen verbinden of personen die verantwoordelijk voor het beheer van afval zijn; enkel personen zijn die:
  • niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten;
  • in de laatste tien jaar niet door een definitief vonnis of arrest veroordeeld zijn voor een misdrijf dat door zijn aard hun beroepsmoraal aantast

Opleiding van het personeel

 • U beschikt permanent over een voldoend aantal gekwalificeerd personeel om het toezicht en de controle over de afvalstoffen te verzekeren.

U moet de opleiding van uw personeel verzekeren en hen voldoende informatie verstrekken om hun taken te kunnen uitvoeren.

 • U stelt een persoon aan die voldoende vertrouwd is met de wetgeving inzake afval en afvalbeheer.
 • U moet bewijzen dat de door u aangestelde persoon voldoende opgeleid is in de wetgeving en het beheer van afvalstoffen aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis. In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen. U moet dit bewijs niet geven indien u een kleinschalige composteerinrichting bedoeld onder rubriek 41.1.A uitbaat.

Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig vormingen voor de afvalbeheerders om te voldoen aan deze eis. U vindt meer informatie met betrekking tot deze vormingen op onze webpagina.

 • Als uw inrichting gevaarlijke afvalstoffen aanneemt, moet u bovendien een persoon aanstellen met kennis van:
  • de eigenschappen en gevaren van de afvalstoffen;
  • de geschikte verpakkingen;
  • de veiligheidsvoorschriften i.v.m. deze afvalstoffen.

U moet deze kennis aantonen aan de hand van diploma’s hoger onderwijs in een wetenschappelijke richting of van een gelijkwaardig diploma dat de kennis over gevaarlijke afvalstoffen aantoont.
U kunt evenwel een afwijking verkrijgen als u of uw afgevaardigde beroepservaring bezit die gelijkstaat met de vereiste kennis. Bv. als u gespecialiseerd bent in een specifieke afvalcategorie, bv. slib uit waterscheiders, verontreinigde grond, oude batterijen…
In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen.

Deze personen zijn permanent beschikbaar.

Financiële draagkracht

 • U hebt voldoende financiële draagkracht om uw activiteiten uit te voeren.

Advies van de DBDMH

Advies van de DBDMH

Uw inrichting is

Capaciteit

Milieuvergun - ningsklasse

Rubriek

Composteringsinstallatie

Capaciteit > 1000 t/jaar

1B

41.1B

Biomethanisatiecentra

 

1B

41.2

Inrichtingen voor het sorteren en/of voorbereiden van afval met het oog op hergebruik

Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100.000 t/jaar

1B

44C

Opslagplaatsen voor vaste gevaarlijke afvalstoffen

Totale opslagoppervlakte > 5 m2

1B

45.1B

Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met vlampunt < 21°

Opslagcapaciteit vanaf 50 l en ≤ 500 l

2

45.2A et B

Opslagcapaciteit > 500 l

1B

Opslagplaats voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen

Opslagcapaciteit vanaf 50 l en ≤ 5000 l

2

45.3A et B

Opslagcapaciteit > 5000 l

1B

Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen

 

1B

46

Opslagplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

Totale opslagoppervlakte vanaf 100 m2

≤ 2000 m2

2

47A et B

Totale opslagoppervlakte > 2000 m2

1B

Inrichtingen of uitrusting voor de mechanische verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Drijfkracht > 20 kW

1B

48B

Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van niet-gevaarlijk afval

Capaciteit > 100 t/jaar

1B

49B

Inrichtingen voor de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Capaciteit ≤ 12 t/dag

1B

50

Inzamelinrichtingen van afvalstoffen, met inbegrip van de opslagplaatsen voor dit afval

Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100.000 t/jaar

1B

 

Verkennend bodemonderzoek

 • Als u activiteiten hebt die als potentieel risicovol zijn ingedeeld, bent u misschien onderhevig aan de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek.

Voor bepaalde activiteiten gelden een reeks beperkingen. Meer informatie vindt u in een een infofiche voor bodemverontreinigingsdekundigen.

Kwaliteitsbeheersysteem

 • Implementeer een intern kwaliteitbeheersysteem op basis van het principe van zelfcontrole. U moet dit systeem minstens eenmaal per jaar updaten.
  • Raadpleeg de lijst van elementen die in uw kwaliteitsbeheersysteem moeten voorkomen.
  • Bezorg uw personeel een exemplaar van het kwaliteitbeheersysteem.
 • U moet geen kwaliteitbeheersysteem opstellen indien u een kleinschalige composteerinrichting bedoeld onder rubriek 41.1.A uitbaat.
Datum van de update: 10/08/2022