U bent hier

Inzamel- en verwerkingsinrichting van afvalstoffen (professionnels) (professionnels)

U baat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een inzamelinrichting van afval uit of een inrichting die afval voorbereidt met het oog op hergebruik, die afval valoriseert, verwerkt, recycleert of verwijdert.

Het Brudalex-besluit betreffende het afvalbeheer wijzigt bepaalde voorwaarden i.v.m. het afvalbeheer en uw beroep. Wenst u meer te weten over de wettelijke voorwaarden voor de uitvoering van uw activiteit? 

In deze gids verneemt u welke uw verplichtingen zijn. U vindt er ook informatie over mogelijke afwijkingen.

 

Heeft dit onderwerp betrekking op u? 

U moet een milieuvergunning verkrijgen voor uw inrichting voor de inzameling en/of verwerking van afvalstoffen en bent onderworpen aan deze voorwaarden betreffende afvalstoffen als u afvalstoffen inzamelt of verwerkt in:   

U hoeft geen milieuvergunning aan te vragen voor een inrichting met inzameling als nevenactiviteit. Voorbeeld:

 • uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van verschillende uitbatingszetels van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon;
 • uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van eenzelfde bedrijventerrein , maar geproduceerd door verschillende natuurlijke of rechtspersonen;
 • uw inrichting zamelt afval, afkomstig van andere houders van afval, in;
 • u bent kleinhandelaar en zamelt afval in, onderhevig aan de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent ;
 • u bent kleinhandelaar en zamelt afval in, buiten het kader van uitgebreide  verantwoordelijkheid van de producent;
 • u zamelt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van heel kleine omvang in;
 • u bent kleinhandelaar en u zamelt Afgewerkte voedingsoliën en -vetten in.

Meer informatie hierover, met name wat de verplichtingen betreft, vindt u in de gids ‘Inrichting met inzameling  als nevenactiviteit’.

De inrichtingen voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen zijn ingedeelde inrichtingen, onderhevig aan een milieuvergunning.
De indelingsdrempel hangt af van twee criteria:

1. het type inrichting;
2. de verwerkingscapaciteit.

Berekening van de drempel

Uw inrichting is

Capaciteit

Milieuvergunningsklasse

Rubriek

Inrichtingen voor inzameling en verwerking, van slib of uitgegraven grond

Capaciteit ≤ 1000 t/jaar

2

22.3

Potentieel risicovolle activiteit

Capaciteit > 1000 t/jaar

1B

 

Composteerinrichtings

Capaciteit ≤ 1000 t/jaar

1D

41.1

Capaciteit > 1000 t/jaar

1B

Biomethanisatiecentra

 

1B

41.2

Potentieel risicovolle activiteit

Inrichtingen voor het sorteren en/of voorbereiden van afval met het oog op hergebruik

Capaciteit ≤ 10 t/jaar

3

44

Capaciteit > 10 t/jaar en ≤ 1000 t/jaar

2

Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100 000 t/jaar

1B

Capaciteit > 100 000 t/jaar

1A

213

Potentieel risicovolle activiteit

Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen 

 

1B

46

Potentieel risicovolle activiteit

Inrichtingen of uitrusting voor de mechanische verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen 

 

 

 

Totale drijfkracht >20 kW

1B

Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen 

Capaciteit ≤ 100 t/jaar

2

49

Capaciteit > 100 t/jaar

1B

Inrichtingen voor de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Capaciteit ≤ 12 t/dag

1B

50

Capaciteit > 12 t/dag

1A

219

Potentieel risicovolle activiteit

Inrichtingen voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen

 

1A

216

Potentieel risicovolle activiteit

Inzamelinrichtingen van afvalstoffen

Capaciteit ≤ 10 t/jaar

3

51

Capaciteit van 10 tot 1000 t/jaar

2

Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100 000 t/jaar

1B

51

Potentieel risicovolle activiteit

Capaciteit > 100.000t/jaar

1A

220

Potentieel risicovolle activiteit

Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen

 

1A

215

 

Potentieel risicovolle activiteit

Stortplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen 

 

1A

218

Potentieel risicovolle activiteit

Fabrieken voor de verwijdering van afval door scheikundige behandeling

 

1A

217

Potentieel risicovolle activiteit

 
 • een inrichting voor de verwerking van slib of uitgegraven grond;
 • een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen;
 • een inrichting voor het sorteren of het voorbereiden met het oog op hergebruik ;
 • een composteercentrum;
 • een biomethanisatiecentrum;
 • een inzamelinrichting van afvalstoffen (bv. containerpark);
  een inrichting voor de verbranding van afvalstoffen, …
  => Opgelet : als er een meer specifieke installatie bestaat, is deze die van toepassing is. Bovendien, als het een verwerkingsinstallatie is, zijn de inzameling en storting in de rubriek inbegrepen. 

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, pleegt u een inbreuk en loopt u het risico een strafrechtelijke sanctie of een alternatieve administratieve boete te krijgen.

Waarom deze voorwaarden ?

De voorwaarden, bepaald door uw milieuvergunning, zijn bedoeld om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Om dit doel te bereiken, implementeren we maatregelen om:

 • de selectieve inzameling en het hergebruik van afval te bevorderen;
 • de schadelijke effecten van de productie en het beheer van afvalstoffen te vermijden of te verminderen;
 • de globale impact van het gebruik van de hulpbronnen te verminderen;
 • de doeltreffendheid van het gebruik van de hulpbronnen te verbeteren.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over :

Datum van de update: 23/08/2022