U bent hier

Inzamel- en verwerkingsinrichting van afvalstoffen (professionnels)

U baat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een inzamelinrichting van afval uit of een inrichting die afval voorbereidt met het oog op hergebruik, die afval valoriseert, verwerkt, recycleert of verwijdert.
Het Brudalex-besluit betreffende het afvalbeheer wijzigt bepaalde voorwaarden i.v.m. het afvalbeheer en uw beroep. Wenst u meer te weten over de wettelijke voorwaarden voor de uitvoering van uw activiteit?  
In deze gids verneemt u welke uw verplichtingen zijn. U vindt er ook informatie over mogelijke afwijkingen.

Heeft dit onderwerp betrekking op u? 

U moet een milieuvergunning verkrijgen voor uw inrichting voor de inzameling en/of verwerking van afvalstoffen en bent onderworpen aan deze voorwaarden betreffende afvalstoffen als u afvalstoffen inzamelt of verwerkt in:   

U hoeft geen milieuvergunning aan te vragen voor een inrichting met inzameling als nevenactiviteit. Voorbeeld:

 • uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van verschillende uitbatingszetels van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon;
 • uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van eenzelfde bedrijventerrein , maar geproduceerd door verschillende natuurlijke of rechtspersonen;
 • uw inrichting zamelt afval, afkomstig van andere houders van afval, in;
 • u zamelt bouw- of sloopafval in van uw eigen werven op uw exploitatiezetel, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • u bent kleinhandelaar en zamelt afval in, onderhevig aan de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent ;
 • u bent kleinhandelaar en zamelt afval in, buiten het kader van uitgebreide  verantwoordelijkheid van de producent;
 • u zamelt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van heel kleine omvang in;
 • u bent kleinhandelaar en u zamelt afgewerkte bak- en braadolie in.

Meer informatie hierover, met name wat de verplichtingen betreft, vindt u in de gids ‘Inrichting met inzameling  als nevenactiviteit’.

De inrichtingen voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen zijn ingedeelde inrichtingen, onderhevig aan een milieuvergunning.
De indelingsdrempel hangt af van twee criteria:

1. het type inrichting;
2. de verwerkingscapaciteit.

Berekening van de drempel
Uw inrichting is Capaciteit Milieuvergunningsklasse Rubriek
Inrichtingen voor verwerking, met inbegrip van de inzameling van slib of uitgegraven grond Capaciteit ≤ 1000 t/jaar 2

22.3

Potentieel risicovolle activiteit
Capaciteit > 1000 t/jaar 1B

 

Composteercentra
Capaciteit van 10 à 1000 t/jaar 2 41.1
Capaciteit > 1000 t/jaar 1B
Biomethanisatiecentra   1B

41.2

Potentieel risicovolle activiteit
Inrichtingen voor het sorteren of voorbereiden van afval met het oog op hergebruik Capaciteit ≤ 10 t/jaar 3

44

Capaciteit > 10 t/jaar en ≤ 1000 t/jaar 2
Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100 000 t/jaar 1B
Inrichtingen voor het sorteren en recycleren Capaciteit > 100 000 t/jaar 1A 213
Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen (behalve de inrichtingen die onder andere rubrieken vallen)   1B

46

Potentieel risicovolle activiteit
Inrichtingen of uitrusting voor de mechanische verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen (behalve de inrichtingen die onder rubriek 44 vallen)

Totale drijfkracht tussen 2 en 20 kW

2

48

Totale drijfkracht >20 kW 1B
Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen (behalve de inrichtingen die onder andere rubrieken vallen) Capaciteit ≤ 100 t/jaar 2 49
Capaciteit > 100 t/jaar 1B
Inrichtingen voor de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen Capaciteit ≤ 12 t/dag 1B 50
Capaciteit > 12 t/dag 1A 219
Inrichtingen voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen   1A 216
Inzamelinrichtingen van afvalstoffen, met inbegrip van de opslag van deze afvalstoffen (behalve de inrichtingen die onder de rubrieken 44 en 220 vallen) Capaciteit ≤ 1000 t/jaar 2

51

Potentieel risicovolle activiteit
Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100 000 t/jaar 1B
Containerparken (behalve afgezonderde containers) Capaciteit > 1000 m2 1A 220
Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen   1A 215

Stortplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen 

  1A 218
Inrichtingen voor de verwijdering van afval door scheikundige verwerking   1A 217
 • een inrichting voor de verwerking van slib of uitgegraven grond;
 • een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen;
 • een inrichting voor het sorteren of het voorbereiden met het oog op hergebruik ;
 • een composteercentrum;
 • een biomethanisatiecentrum;
 • een inzamelinrichting van afvalstoffen (bv. containerpark);
 • een inrichting voor de verbranding van afvalstoffen, …
  => Opgelet : als uw opslagplaatsen de indelingsdrempels van de rubrieken overschrijden, moet u de betreffende rubrieken in uw vergunningsaanvraag opnemen, BEHALVE voor de inzamelinrichtingen (rubriek 51).

De afvalopslagplaatsen zijn ingedeelde inrichtingen, onderhevig aan een milieuvergunning.
De indelingsdrempel van een afvalopslagplaats hangt af van twee criteria:

1. het type afval;
2. de opslagcapaciteit.

De onderstaande tabel bevat de vaakst aangetroffen ingedeelde opslagplaatsen.

Berekening van de drempel
Afvalopslagplaats  Opslagcapaciteit Milieuvergunningsklasse Rubriek
Slib Totale oppervlakte ≤ 100 m2 1C 22.1*
Slib of uitgegraven grond Totale oppervlakte > 100 m2 1B 22.2*
Gevaarlijk afval Totale oppervlakte tussen 1 men 5 m2 2

45.1A

       45.1B*
Totale oppervlakte > 5 m2 1B
Vloeibaar gevaarlijk afval met vlampunt < 21°C Capaciteit tussen 50 l en 500 l 2 45.2A
Capaciteit > 500 l 1B 45.2B*
Vloeibaar gevaarlijk afval met vlampunt >21°C Capaciteit tussen 100 l en 5 000 l 2 45.3A*
Capaciteit > 5000 l 1B 45.3B*
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Totale oppervlakte tussen 5 men 25 m2 3 45.4A
Totale oppervlakte > 25 m2 1B 45.4B
Niet-gevaarlijk afval Totale oppervlakte tussen 100 men 2 000 m2 2 47A
Totale oppervlakte > 2000 m2 1B 47B*
Beenderen; dierlijk afval of dierlijke bijproducten of bijproducten van bij het slachten

De verschillende drempels zijn te raadplegen in de lijst van ingedeelde inrichtingen .

Keukenafval en etensresten van categorie 3 worden ingedeeld vanaf 1.000 kg.

  106

*Potentieel risicovolle opslagplaats

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, pleegt u een inbreuk en loopt u het risico een strafrechtelijke sanctie of een alternatieve administratieve boete te krijgen.

Waarom deze voorwaarden ?

De voorwaarden, bepaald door uw milieuvergunning, zijn bedoeld om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Om dit doel te bereiken, implementeren we maatregelen om:

 • de selectieve inzameling en het hergebruik van afval te bevorderen;
 • de schadelijke effecten van de productie en het beheer van afvalstoffen te vermijden of te verminderen;
 • de globale impact van het gebruik van de hulpbronnen te verminderen;
 • de doeltreffendheid van het gebruik van de hulpbronnen te verbeteren.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over :

Datum van de update: 17/11/2021