U bent hier

Uw verplichte documenten (traceerbaarheidsregeling) (professionnels) (professionnels)

De traceerbaarheidsregeling bestaat uit drie delen: 

a) het bij de overdracht van afvalstoffen afgeleverde traceerbaarheidsdocument dat de afvalstoffen tijdens het vervoer vergezelt
b) een register dat alle traceerbaarheidsdocumenten bevat;
c) een rapport  dat een samenvatting van de verschillende, in het register opgenomen gegevens bevat.

De traceerbaarheid is niet van toepassing op afval, geproduceerd door huishoudens, in zoverre hun inzameling, verwijdering of valorisatie niet is aanvaard door een hiertoe bevoegde inrichting, inzamelaar, handelaar of makelaar.

Traceerbaarheidsdocumenten

Voor de afvalstoffen die op de site worden ingezameld, moet u traceerbaarheidsdocumenten overhandigen in bepaalde situaties, die u in de onderstaande tabel vindt.

Type inzameling

Traceerbaarheidsdocumenten

Uw inrichting zamelt afvalstoffen in:

 • afkomstig van verschillende exploitatiezetels
 • afkomstig van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon. 

Tijdens het vervoer

Geen document nodig

Bij de ontvangst

Geen document nodig

Uw inrichting zamelt afvalstoffen in:

 • afkomstig van eenzelfde activiteitenzone maar
 • geproduceerd door verschillende natuurlijke of rechtspersonen

Tijdens het vervoer

Geen document nodig

Bij de ontvangst

Jaarlijks traceerbaarheidsdocument

Uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van andere houders van afval; 

Tijdens het vervoer

Geen document nodig

Bij de ontvangst

Een traceerbaarheidsdocument overhandigen aan degene die de afvalstoffen aanbrengt.

U bent kleinhandelaar  en

u zamelt afval in dat wordt ingezameld binnen het kader van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent. 

Tijdens het vervoer

Geen document nodig

Bij de ontvangst

Als degene die de afvalstoffen aanbrengt een professional is, hem een traceerbaarheidsdocument overhandigen.

U bent kleinhandelaar  en

u zamelt afval in dat wordt ingezameld buiten het kader van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent 

Tijdens het vervoer

Geen document nodig

Bij de ontvangst

Als degene die de afvalstoffen aanbrengt een professional is, hem een traceerbaarheidsdocument overhandigen.

U zamelt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van heel kleine omvang in. 

Tijdens het vervoer

Geen document nodig

Bij de ontvangst

Als degene die de afvalstoffen aanbrengt een professional is, hem een traceerbaarheidsdocument overhandigen.

 

Voor de afvalstoffen die van de site worden verwijderd, moet u voor elke afgifte  van afvalstoffen een traceerbaarheidsdocument eisen op het ogenblik van overname van uw afvalstoffen; dit document moet ondertekend zijn door de persoon die de afvalstoffen in ontvangst neemt.    

Traceerbaarheidsdocument: elk document dat de volgende informatie bevat, kan als traceerbaarheidsdocument worden beschouwd:

Voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

Het traceerbaarheidsdocument moet de volgende informatie bevatten:

 • de datum van vervoer, afgifte of, indien van toepassing, de frequentie van inzameling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de houder van afval, evenals het adres waarop het afval wordt overgenomen, als dit verschilt;
 • de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de inzamelaar, de handelaar of de makelaar, indien van toepassing;
 • de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
 • de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de exploitatiezetel van de onderneming waar het afval wordt afgeleverd;
 • de aard van de verwerking volgens de lijsten in bijlagen 1 en 2 van de afvalordonnantie (code D of R);
 • de hoeveelheid in ton, kilogram, m³, of indien van toepassing, de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
 • de omschrijving  van de afvalstoffen;
 • de code van de afvalstoffenlijst.

Voor gevaarlijk afval: bijkomende informatie

 • samenstelling en fysische eigenschappen  van het afval;
 • het type en het aantal verpakkingen;
 • de specifieke instructies voor het vervoer, indien van toepassing.

Voor dierlijke bijproducten:

In geval van een overbrenging van dierlijke bijproducten doet het aan bijlage VIII van de verordening (EU) Nr. 142/2011 gericht handelsdocument dienst als traceerbaarheidsdocument.

Een handboek om het handelsdocument aan te vullen is beschikbaar op de website van FAVV .

Evenwel, in geval van een overbrenging van keukenafval en etensresten van categorie 3, kan het traceerbaarheidsdocument vereenvoudigd worden, maar het moet minstens volgende gegevens inhouden:

 • de datum van vervoer, afgifte of indien van toepassing de frequentie van de ophaling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder en het adres van inontvangstneming van de afvalstoffen, indien verschillend;

top

b. Afvalregister     

Als u traceerbaarheidsdocumenten moet overhandigen (zie bovenstaande tabel), moeten deze voorkomen in het register dat u al bijhoudt als afvalproducent.

Meer informatie over dit register vindt u in de gids ‘Afvalproducent’.

top

c. Afvalstoffenrapport

U moet uw activiteiten niet systematisch rapporteren.
Leefmilieu Brussel kan u evenwel contacteren en vragen een verslag op te maken van de afvalstoffen die u produceert of ontvangt op basis van uw register. In dit geval ontvangt u ook meer informatie over de modaliteiten van het verslag.

top

Datum van de update: 06/09/2022

Contact: 

permit_agr@leefmilieu.brussels 
Tél. : 02 775 75 44 – werkdagen