U bent hier

Inrichting met inzameling als nevenactiviteit (professionnels)

U aanvaardt afvalstoffen van derden op uw site of uw activiteit brengt afvalstoffen voort, die u tijdelijk op uw exploitatiesite opslaat voor ze naar een inrichting voor afvalverwerking worden vervoerd.
Het Brudalex-besluit betreffende het afvalbeheer wijzigt bepaalde voorwaarden i.v.m. het afvalbeheer en uw beroep. Wenst u meer te weten over de wettelijke voorwaarden voor de uitvoering van uw activiteit? Wilt u weten hoe en door wie u uw afval kunt laten ophalen?
In deze gids verneemt u welke uw verplichtingen zijn. U vindt er ook informatie over mogelijke afwijkingen.

Heeft dit onderwerp betrekking op u?

U bent onderhevig aan deze voorwaarden betreffende afvalstoffen als u afval van derden aanneemt. U bent een inrichting met inzameling als nevenactiviteit als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van verschillende uitbatingszetels van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon;
 • uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van eenzelfde bedrijventerrein , maar geproduceerd door verschillende natuurlijke of rechtspersonen;
 • uw inrichting zamelt afval, afkomstig van andere houders van afval, in;
 • u bent kleinhandelaar en aanvaardt afvalstoffen, in het kader van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent;
 • u bent kleinhandelaar en aanvaardt afvalstoffen, buiten het kader van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent;
 • u zamelt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van heel kleine omvang in;
 • u bent kleinhandelaar en u aanvaardt afgewerkte voedingsolie en -vetten.

Voor elk van deze situaties moet u aan specifieke voorwaarden voldoen.

Als inrichting met inzameling als nevenactiviteit moet u geen milieuvergunning als inrichting voor inzameling aanvragen (rubriek 51).
Als uw opslagplaats van afvalstoffen de opslagdrempel overschrijdt (rubrieken 22, 45, 47 en 106), moet u een milieuvergunning aanvragen.

De afvalopslagplaatsen zijn ingedeelde inrichtingen, onderhevig aan een milieuvergunning.
De indelingsdrempel van een afvalopslagplaats hangt af van twee criteria:

1. het type afval;
2. de opslagcapaciteit.

De onderstaande tabel bevat de vaakst aangetroffen ingedeelde opslagplaatsen.

Berekening van de drempel
Afvalopslagplaats Opslagcapaciteit Milieuvergunningsklasse Rubriek
Slib Totale oppervlakte ≤ 100 m2 1C 22.1
Slib of uitgegraven aarde Totale oppervlakte > 100 m2 1B 22.2
Gevaarlijk afval Totale oppervlakte tussen 1 m2 en 5 m2 2 45.1
Totale oppervlakte > 5 m2 1B
Vloeibaar gevaarlijk afval met vlampunt < 21°C Capaciteit tussen 50 l en 500 l 2 45.2
Capaciteit > 500 l 1B
Vloeibaar gevaarlijk afval met vlampunt >21°C Capaciteit tussen 100 l en 5 000 l 2 45.3
Capaciteit > 5000 l 1B
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Totale oppervlakte tussen 5 m2 en 25 m2 3 45.4
Totale oppervlakte > 25 m2 1B
Niet-gevaarlijk afval Totale oppervlakte tussen 100 m2 en 2 000 m2 2 47
Totale oppervlakte > 2000 m2 1B
Beenderen; dierlijk afval of dierlijke bijproducten of bijproducten van bij het slachten

De verschillende drempels zijn te raadplegen in de lijst van ingedeelde inrichtingen .

Keukenafval en etensresten van categorie 3 worden ingedeeld vanaf 1.000 kg.

  106

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

De wetgeving laat de inzameling van afvalstoffen, met in het bijzonder van gevaarlijke afvalstoffen, op specifieke inzamelpunten toe. Deze bepaling maakt het mogelijk:

 • de opslagtijd van het afval te verminderen en
 • de verwijdering van het afval op een milieuvriendelijke en zo goedkoop mogelijke manier te garanderen.

Als u niet alle specifieke voorwaarden voor uw inrichting met inzameling als nevenactiviteit naleeft, pleegt u een inbreuk en loopt u het risico dat u een strafrechtelijke sanctie of een alternatieve administratieve boete krijgt. .

Waarom deze voorwaarden ?

De voorwaarden zijn bedoeld om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Om dit doel te bereiken, implementeren we maatregelen om:

 • de selectieve inzameling en het hergebruik van afval te bevorderen;
 • de nabijheid van de inzamelpunten en de overname van afvalstoffen, ook in kleine hoeveelheden, te bevorderen;
 • de opslagtijd van de afvalstoffen te verminderen;
 • de overname van de afvalstoffen door een vergunde inzamelaar, handelaar of makelaar te bevorderen;
 • de schadelijke effecten bij de productie en het beheer van afvalstoffen te vermijden of te verminderen;
 • de globale impact bij het gebruik van grondstoffen te verminderen;
 • de efficiëntie van de gebruikte grondstoffen te verbeteren.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over :

Datum van de update: 06/09/2022