U bent hier

Verkrijgen van een einde van de afvalstatus voor afval dat in een andere regio werd geproduceerd?

Wanneer een afvalstof haar status van afvalstof verliest op grond van de wetgeving van een ander land of gewest, is deze status alleen geldig in het land of het gewest in kwestie. Dat afval zal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afval blijven en als zodanig niet kunnen worden gebruikt.

Een vereenvoudigde procedure zorgt ervoor dat materialen die voldoen aan de wetgeving betreffende het einde van de afvalstatus in het Waalse of Vlaamse Gewest ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun afvalstatus kunnen verliezen. Bijvoorbeeld granulaten afkomstig uit Vlaanderen op een bouwplaats of bij de aanleg van wegen; uitgegraven grond die de grondverzetregeling van het Vlaamse Gewest heeft gevolgd.

De valoriseerbare materialen staan gedefinieerd in artikel 1.1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen. Ze kunnen hun afvalstatus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verliezen als ze niet langer afval zijn:

Leef de voorwaarden na die uw vergunning opgeeft voor het gebruik van het valoriseerbare materiaal, bijvoorbeeld:

Vraag om bijkomende informatie

Leefmilieu Brussel of de gemeente kan aanvullende informatie vragen, zoals bijvoorbeeld:

  • van de bevoegde overheid het bewijs leveren dat het gaat om valoriseerbaar materiaal in de zin van artikel1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen;
  • aangeven hoe het materiaal ter plaatse zal worden gebruikt;
  • bewijzen dat de eventuele beperkingen die aan het materiaal worden opgelegd, worden nageleefd, …

Rubrieken 178 en 28-1

Twee rubrieken in de lijst van de ingedeelde inrichtingen maken het mogelijk dat ‘valoriseerbare materialen’ hun status van afvalstof binnen een ingedeelde inrichting kunnen verliezen:

Rubriek 

Benaming van de geclassificeerde inrichting

Vereiste autorisatie en procedure

28-1

Werf voor:

-  de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet of kunstwerken waarbij installaties worden gebruikt met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW;

-  de verbouwing of afbraak met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m² van een gebouw, een kunstwerk of een leiding waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998;

Met inbegrip van de inrichtingen begrepen in andere rubrieken met uitzondering van:

  • de in-situ afvalverwijderingsinrichting,
  • de opslagplaats voor springstoffen,
  • saneringswerven,
  • boringen en grondwaterwinningen.

Aangifte klasse 3

Procedure

 

Meer informatie over werftoelatingen op volgende pagina.

178

Gebruik van valoriseerbare materialen 

Rubriek 178:

  • Maakt geen onderscheid tussen de aard, het gebruik of de hoeveelheid van het materiaal: is dus van toepassing op niet-gevaarlijke of gevaarlijke materialen.
  • Er is geen classificatiedrempel vastgesteld: de rubriek is dus geldig voor kleine hoeveelheden.

Vergunning van klasse 1D

Procedure indien de aanvraag enkel betrekking heeft op het gebruik van valoriseerbare materialen:

Vervolledig:

Procedure indien de aanvraag betrekking heeft op andere ingedeelde inrichtingen die onderworpen zijn aan een milieuvergunning :

Vervolledig:

 

Datum van de update: 01/08/2022