U bent hier

Verkrijgen van een einde van de afvalstatus in een Brusselse installatie

Ongeacht de aard, hoeveelheid of wijze van gebruik van dit materiaal moet het einde van de afvalstatus worden verkregen:

 • op een site waar een afvalverwerking plaatsvindt: ofwel door middel van een  milieuvergunning ofwel door een aangifte, afhankelijk van de klasse van de inrichting.
 • op een werf met bodembehandeling: door middel van een saneringsvoorstel, een behandeling van beperkte duur of een risicobeheersvoorstel   

De toelatingsaanvraag moet minstens: 

 • aantonen dat de behandeling van deze afvalstoffen zal voldoen aan artikel 9, §2 van de afvalordonnantie van 14 juni 2012;
 • specificeren om welke afvalstroom het gaat, bijvoorbeeld: slakken, granulaat, grond, hout, metaal, …;
 • de oorsprong van deze stroom specificeren;
 • specificeren hoe het afval zal worden verwerkt.

Al deze criteria zullen worden gecontroleerd via het kwaliteitsbeheersysteem.

In het bijzondere geval van het hergebruik van aarde of granulaten in of op de bodem  moet de code van goede praktijk betreffende het gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem (.pdf) gerespecteerd worden.

Afvalverwerking die niet onder een vergunning valt, kan niet worden beschouwd als een opwaarderingsoperatie. Het verwerkte afval behoudt dan de status van afval.

Rubriek

Benaming van de geclassificeerde inrichting

Vereiste autorisatie en procedure

22-3A

Inrichtingen voor verwerking, met inbegrip van de inzameling van slib of uitgegraven grond ≤ 1.000 ton per jaar

Vergunning van klasse 2

Procedure

22-3B

Inrichtingen voor verwerking, met inbegrip van de inzameling van slib of uitgegraven grond > 1.000 ton/jaar

Vergunning klasse 1B

Procedure

28-1

Werf voor:

-  de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet of kunstwerken waarbij installaties worden gebruikt met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW;

-  de verbouwing of afbraak met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m² van een gebouw, een kunstwerk of een leiding waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998;

Met inbegrip van de inrichtingen begrepen in andere rubrieken met uitzondering van:

 • de in-situ afvalverwijderingsinrichting,
 • de opslagplaats voor springstoffen,
 • saneringswerven,
 • boringen en grondwaterwinningen.

Aangifte klasse 3

Procedure

Meer informatie over werftoelatingen op volgende pagina.

44-A

Sorteer- en/of voorbereidingsinstallaties voor het hergebruik van afval met een capaciteit ≤ 10 ton/jaar 

Aangifte klasse 3

Procedure

44-B

Sorteer- en/of voorbereidingsinstallaties voor het hergebruik van afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 10 ton/jaar en tot 1000 ton/jaar

Vergunning van klasse 2

Procedure

44-C

Sorteer- en/of voorbereidingsinstallaties voor het hergebruik van afval, met een capaciteit van meer dan 1.000 ton/jaar en tot 100.000 ton/jaar

Vergunning klasse 1B

Procedure

48-A

Installaties of apparatuur voor

 • de mechanische verwerking van niet-gevaarlijk afval, met uitzondering van de inrichtingen opgenomen onder rubriek 44
 • waarvan de totale drijfkracht tussen 2 en 20 kW ligt

Vergunning van klasse 2

Procedure

48-B

Installaties of apparatuur voor

 • de mechanische verwerking van niet-gevaarlijk afval, met uitzondering van de inrichtingen opgenomen onder rubriek 44
 • waarvan de totale drijfkracht > 20 kW 

Vergunning van klasse 1B

Procedure

Meer weten?

Raadpleeg de gids voor exploitanten van inzamel- en/of verwerkingsinrichtingen van afvalstoffen.

De exploitanten van een installatie voor afvalterugwinning die op hun site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ‘einde van de afvalstatus’ uitvoeren, zijn opgenomen in de volgende lijst:

Datum van de update: 01/08/2022