U bent hier

Uw verplichte documenten: traceerbaarheidsregeling (professionnels) (professionnels)

De producenten of houders van andere afvalstoffen dan huishoudelijk afval moeten de bewijsstukken van hun afvalbeheer bijhouden. Het doel is de optimale traceerbaarheid van de afvalstoffen te garanderen, van hun productie tot hun verwijdering

De traceerbaarheidsregeling bestaat uit drie delen:

a) het bij de overdracht van afvalstoffen afgeleverde traceerbaarheidsdocument dat de afvalstoffen tijdens het vervoer vergezelt;
b) een register dat alle traceerbaarheidsdocumenten bevat;
c) een rapport dat een samenvatting van de verschillende, in het register opgenomen gegevens bevat.

De traceerbaarheid is niet van toepassing op afval, geproduceerd door huishoudens, in zoverre hun inzameling, verwijdering of valorisatie niet is aanvaard door een hiertoe bevoegde inrichting, inzamelaar, handelaar of makelaar.

a. Traceerbaarheidsdocumenten:

 • bij de afgifte van de afvalstoffen

Als houder van afvalstoffen andere dan dierlijke bijproducten moet u het volgende kunnen bewijzen:

Als houder van dierlijke bijproducten, moet u het volgende kunnen bewijzen:

Als u uw afvalstoffen aan een bepaald type inrichting met inzameling als nevenactiviteit afgeeft (inzameling van kantoorafval, afkomstig van eenzelfde activiteitenzone maar geproduceerd door verschillende natuurlijke of rechtspersonen), volstaat een jaarlijks traceerbaarheidsdocument.

Dit document moet worden ondertekend door de persoon die de afvalstoffen ontvangt en moet volgende informatie bevatten:

Voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

 • de datum van vervoer, afgifte of, indien van toepassing, de frequentie van inzameling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de houder van afval, evenals het adres waarop het afval wordt overgenomen, als dit verschilt;
 • de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de inzamelaar, de handelaar of de makelaar, indien van toepassing;
 • de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
 • de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de exploitatiezetel van de onderneming waar het afval wordt afgeleverd;
 • de aard van de verwerking volgens de lijsten in bijlagen 1 en 2 van de afvalordonnantie (code D of R);
 • de hoeveelheid in ton, kilogram, m³, of indien van toepassing, de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
 • de omschrijving van de afvalstoffen;
 • de code van de afvalstoffenlijst.

Voor gevaarlijk afval: bijkomende informatie

 • samenstelling en fysische eigenschappen van het afval;
 • het type en het aantal verpakkingen;
 • de specifieke instructies voor het vervoer, indien van toepassing.

Voor dierlijke bijproducten

In geval van een overbrenging van dierlijke bijproductendoet het aan bijlage VIII van de verordening (EU) Nr. 142/2011 gericht handelsdocument dienst als traceerbaarheidsdocument.

Een handboek om het handelsdocument aan te vullen is op de website van FAVV beschikbaar.

Evenwel, in geval van een overbrenging van keukenafval en etensresten van categorie 3, kan de traceerbaarheidsdocument vereenvoudigd worden, maar het moet minstens volgende gegevens inhouden:

 • de datum van vervoer, afgifte of indien van toepassing de frequentie van de ophaling;
 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenhouder en het adres van inontvangstneming van de afvalstoffen, indien verschillend;
 • Als professionals in het kader van hun beroepsactiviteit afval produceren op uw site en het meenemen, moet u van de verantwoordelijke voor de verwijdering van het afval een traceerbaarheidsdocument eisen.

top

b. Afvalregister

 • Houd een afvalregister bij en bewaar het minstens 5 jaar.
 • Leg het register op eenvoudig verzoek aan de bevoegde overheden voor.

Welke informatie moet het register van een inzamelaar, handelaar of makelaar bevatten?
Het register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten.

Onder "traceerbaarheidsdocument" wordt verstaan:

 • elk document of contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/-producent wordt bezorgd;
 • elk document of contract dat door de inzamel- of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd.
 • Voor dierlijk afval: elk handelsdocument in overeenstemming met de Europese Verordening 142/2011.

Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, een weegbon, een contract, ... zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

 • In het register moet u geregeld en in chronologische volgorde alle traceerbaarheidsdocumenten verzamelen betreffende de operaties die u in het kader van uw afvalbeheer uitvoert.

top

c. Afvalstoffenrapport

U moet uw activiteiten niet systematisch rapporteren.
Leefmilieu Brussel kan u evenwel contacteren en vragen een verslag op te maken van de afvalstoffen die u produceert op basis van uw register. In dit geval ontvangt u ook meer informatie over de modaliteiten van het verslag.

top

Datum van de update: 23/08/2022

Contact: 

permit_agr@leefmilieu.brussels 
Tél. : 02 775 75 44 -  alle werkdagen