U bent hier

Wettelijke context en methodologie

Wettelijke basis van het Verslag over de Staat van het Brussels Leefmilieu

Het opstellen van een Verslag over de Staat van het Leefmilieu is wettelijk verplicht sinds 1992. Momenteel vloeit deze verplichting voort uit de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ordonnantie is een omzetting van de richtlijn 2003/4/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003. Zij heft de ordonnantie op van 4 juni 1992 « tot opstelling van een verslag over de toestand van het Brussels leefmilieu » waarop het rapport aan de regering in juni 2003 was gesteund.

 • Artikel 3, §2 van de ordonnantie definieert wat men moet verstaan onder milieu-informatie.
 • De implicatie van artikel 17 van dezelfde ordonnantie is dat Leefmilieu Brussel om de vier jaar een gedetailleerd verslag moet opstellen over de toestand van het Brussels Leefmilieu en om de twee jaar een samenvattende nota. Het artikel 17 geeft ook toelichtingen over de inhoud van het verslag, de instanties die vooraf een advies moeten uitbrengen en de doelpublieken die toegang moeten krijgen tot deze documenten.

Gevolgde methodologie sinds de editie van 2012

Tot in 1997 werd het rapport enkel op papier gepubliceerd, de verspreiding in pdf-formaat ging van start in 2000. Sinds de editie gewijd aan de jaren 2007-2010 wordt het rapport enkel nog in webformaat verspreid. Het merendeel van de (beknopt gehouden) webpagina's zijn gebaseerd op indicatoren of kwantitatieve gegevens, de andere zijn zogenaamde focussen ontleend aan bilans of recente studies. Elk onderwerp begint met een specifieke analyse. Wie meer wil weten, kan op dezelfde pagina onder de titel Publicaties bijkomende informatie downloaden. Het kan gaan om de bilans en studies maar ook de cijfergegevens en de methodologische fiches van de indicatoren, de technische rapporten en factsheets.

Het rapport in webformaat is opgebouwd uit 10 hoofdstukken ; het 1ste behandelt de socio-economische context en de 9 andere zijn elk gewijd aan een welbepaald milieuthema : lucht, energie en klimaatwijziging, geluid, groene ruimten en biodiversiteit, water en aquatisch milieu, afval, milieu en gezondheid, beheer van milieurisico’s en leefmilieu voor een duurzame stad. Het rapport over de staat van het leefmilieu is het resultaat van een partnerschap tussen de experten uit verschillende departementen van Leefmilieu Brussel.

Binnen elk thema worden verschillende onderwerpen aangesneden, hetzij in de vorm van een focus, hetzij met behulp van een indicator. Een focus zoemt in op recente of belangrijke onderwerpen die geïllustreerd worden aan de hand van eenmalige gegevens (deze gegevens zijn afkomstig uit specifieke studies die a priori niet zullen worden overgedaan of geactualiseerd). De indicatoren daarentegen slaan op (periodisch) terugkerende gegevens. Voor hun selectie werd zoveel mogelijk rekening gehouden met meerdere criteria, na overleg met de thematische experten :

 • Algemene pertinentie en analytische degelijkheid:
  • Representatief voor essentiële milieuverstoringen die iets zeggen over de toestand van het leefmilieu en relevant voor het Gewest (dit is, aangepast aan de problematiek en de schaal van een stad en afgestemd op de gewestelijke bevoegdheden);
  • Dynamisch (dus gevoelig aan wijzigingen die zich voordoen in het milieudomein dat door de indicator wordt gekarakteriseerd);
  • Degelijk vanuit wetenschappelijk oogpunt en meetbaar;
  • Vergelijkbaar met de indicatoren die gehanteerd worden in het Vlaams Gewest, in het Waals Gewest en internationaal (EMA, Eurostat…).
 • Beschikbaarheid / kwaliteit van de gegevens:
  • Voorhanden zijnde gegevens die continu en geregeld worden geactualiseerd (voor sommige thema’s is dit aspect zeer beperkend);
  • Robuuste gegevens;
  • Gegevens die toegankelijk zijn aan een redelijke prijs (afgewogen tegen het voordeel dat zij opleveren).
 • Begrijpelijkheid en  communicatiepotentieel:
  • Gemakkelijk te interpreteren (duidelijk, niet dubbelzinnig) en samenvattend;
  • Vergelijkbaar met een referentiewaarde (kwantitatieve doelstelling, richtwaarde, streefwaarde, grenswaarde of bestaande norm, kritische grens, andere steden of regio’s, enzovoort).

Staat van het leefmilieu: verslag of synthese

Om de 4 jaar worden in het verslag van de staat van het leefmilieu alle domeinen van het leefmilieu voorgesteld en geanalyseerd. Om de twee jaar verschijnt een meer synthetisch en selectief rapport, een zogenaamde synthese. Het gedetailleerd verslag omvat ook de gegevens van de tweejaarlijkse syntheses.
Vanuit zuiver formeel oogpunt komt de kern van de webpagina's tegemoet aan de vraag naar een synthese van de staat van het leefmilieu; het geheel van documenten dat ter beschikking wordt gesteld aan het einde van elke webpagina onder de titels Publicaties, Wetgeving en Links vervolledigt deze informatie om zo het volledig verslag te vormen.

Datum van de update: 01/06/2015