U bent hier

Grote industriële installaties

« Richtlijn nr. 2010/75 van 24 november 2010 inzake industriële emissies (« IED ») wilt, via een totaalbenadering, de verontreiniging van de lucht, het water en de bodem door industriële installaties voorkomen en beperken. Deze richtlijn groepeert verschillende richtlijnen m.b.t. industriële uitstoot, d.w.z. :

 • de richtlijnen 78/176/EEG, 82/883/EEG, 92/112/EEG (« installaties die titaandioxide produceren »);
 • richtlijn 1999/13/EG (« installaties en werkzaamheden die organische oplosmiddelen gebruiken »);
 • richtlijn 2001/80/EG (« grote stookinstallaties »);
 • richtlijn 2000/76/EG (« verbranding van afval »);
 • richtlijn 2008/1/EG (codificatie van de zogenaamde « IPPC-richtlijn »).

De omzetting van de IED-richtlijn heeft in het Brussels Gewest als gevolg:

 1. dat het toepassingsdomein van de IPPC-richtlijn naar nieuwe activiteiten wordt uitgebreid ;
 2. dat er een versterking komt van de draagwijdte van de beste beschikbare technologieën die als basis dienen voor de emissiegrenswaarden zoals, behoudens afwijking, vastgelegd in de toelatingsbesluiten ;
 3. dat er een hernieuwd onderzoek komt van de exploitatievoorschriften binnen de 4 jaar na de goedkeuring van een referentiedocument (Bref’s) betreffende de “best available technologies (BAT)."  

Het is ook milieubescherming, via een goed beheer van de veiligheid, de noodplannen, de inspectie en de informatie aan het publiek die aan de basis ligt van de reglementering betreffende de zogenaamde "Seveso"-inrichtingen.

Om voor het publiek de toegang tot milieu-informatie te verbeteren en dus, op termijn, bij te dragen tot de preventie en de beperking van de verontreiniging voorziet de EU ook in een Europees register van de uitstoot en transfer van verontreinigende stoffen (PRTR).

News

 • 07/12/2018

  Nieuw Label Ecodynamische Onderneming presenteert eerste gelabelde organisaties!

  Werkt u elke dag aan een lagere milieu-impact? Doe zoals Comensia, FSMA en Praetica: sluit u aan bij het netwerk #ecodyn ! Als bedrijf, administratie of vereniging kunt u uw milieu-initiatieven laten zien met het Label Ecodynamische Onderneming!
 • 14/11/2018

  Basisexamen en opleidingen voor de fytolicenties P1 en NP

  Hebt u een fytolicentie P1 of NP nodig om uw professionele activiteit i.v.m. het gebruik of de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen uit te oefenen? 

 • 30/05/2018

  Zeg maar Leefmilieu Brussel

  U bent een professional wiens economische activiteit zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afspeelt, een activiteit waarvoor u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld om een milieuvergunning, een premie of een erkenning aan te vragen?

 • 22/05/2018

  Blijf contact onderhouden met Leefmilieu Brussel : klik om geïnformeerd te blijven !

  Leefmilieu Brussel stelt een nieuwe dienst ter beschikking: beheer vanaf nu uw abonnementen op publicaties, kies de thema’s waarvan u op de hoogte wilt worden gebracht en blijf geïnformeerd over de activiteiten en evenementen die u het meest boeien.

 • 05/03/2018

  Kwaliteit van de lucht: nieuwe verplichtingen voor de middelgrote stookinstallaties

  Uw gebouw is uitgerust met een middelgrote stookinstallatie? Laat de staalneming en de analyse van de emissies van verontreinigende stoffen voor 27/02/2019 uitvoeren.

Pagina's