U bent hier

Onze waarden

Onze acties worden elke dag geleid door sterke waarden die worden gedeeld door alle medewerkers van Leefmilieu Brussel. Deze waarden werden gedefinieerd na een intern overleg, en iedereen verbindt zich er vandaag toe ze na te leven.

Milieu

Dit gemeenschappelijke erfgoed is onze permanente bekommernis en is bepalend voor ons engagement in alle acties die wij voeren. Wij steunen op de wereld van vandaag om de wereld van morgen te bouwen, en hanteren daarbij een positieve en actieve benadering. Wij voeren onze acties volgens een vernieuwende dynamiek die in het bijzonder gericht is op:

  • het rationeel en doeltreffend gebruik van hulpbronnen;
  • de aantrekkelijkheid van de groene ruimten die wij beheren.

Deze waarde weerspiegelt ons engagement voor de bescherming en de verbetering van het milieu, vanuit een actieve benadering, met de ambitie een voorbeeldrol te vervullen.

Respect

Wij dragen een onvoorwaardelijk respect van onze medewerkers en van de begunstig­den van onze diensten uit: iedereen krijgt bij ons een rechtvaardige en attente behan­deling. Elke dag opnieuw en op elk niveau passen wij de principes van ons diversi­teitshandvest toe: dit handvest heeft tot doel diversiteit te bevorderen en alle vormen van discriminatie te bestrijden. Als administratie willen wij ons spiegelen aan de bevolking die wij dienen. Als overheidsdienst hebben wij de verantwoordelijkheid de fundamentele democratische waarden na te leven en te laten naleven, en het samen-leven te bevorderen.

Professionele aanpak

In de loop der jaren is Leefmilieu Brussel een onvermijdelijke speler geworden in alle do­meinen die te maken hebben met het Brus­selse milieubeheer. De geavanceerde ex­pertise, creativiteit en bekwaamheden van onze administratie staan ten dienste van de gemeenschap. Deze troeven evolueren doorlopend in positieve zin. Bovendien moet elke medewerker (m/v) zijn/haar taken on­partijdig, nauwgezet en verantwoorde­lijk uitvoeren, met een optimale dienstverle­ning aan de interne en externe begunstigden van onze diensten voor ogen. Dit alles bete­kent dat Leefmilieu Brussel diensten verleent van goede kwaliteit en een betrouwbare, efficiënte instantie is die haar engage­ment nakomt.

Datum van de update: 09/07/2018