U bent hier

Luchtkwaliteit : concentratie van stikstofdioxide (NO2)

Indicator - Actualisering : februari 2020

In Brussel zou 45% van de in de lucht gemeten NO2-concentratie afkomstig zijn van buiten het Gewest en 44% zou aan het verkeer te wijten zijn. De nabijheid van de voornaamste emittenten zoals het verkeer heeft dus een invloed op de gemiddelde meetwaarden. In 2019 voldeden alle stations die betrokken zijn bij de beoordeling van de naleving van de luchtkwaliteitsnormen voor het eerst aan de Europese grenswaarden (op jaarbasis en per uur).

Context

Stikstofdioxide is schadelijk voor de gezondheid (impact op de luchtwegen) en voor het milieu (draagt bij tot de vorming van ozon en secundaire partikels en tot verzuring). De concentratie in de atmosfeer hangt samen met de stikstofoxide-uitstoot door de verbrandingsprocessen die zich afspelen in de voertuigen en in de verwarmingsinstallaties van gebouwen.

Europese grenswaarde

Ter bescherming van de volksgezondheid bepaalt de Europese richtlijn 2008/50/EG dat de gemiddelde NO2-concentraties vanaf 2010 op jaarbasis niet meer mogen bedragen dan 40 µg/m3 (rode lijn op de grafiek); deze waarde stemt tevens overeen met de richtwaarde aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. In de nabije toekomst zullen de door de WHO aanbevolen drempels echter worden herzien en het lijkt erop dat de jaarlijkse drempel voor NO2 kan worden verlaagd tot 20 µg/m³ in plaats van 40 µg/m³.

NO2-concentratie in de lucht

In het Brussels Gewest zijner 8 stations van het telemetrisch netwerk voor de luchtkwaliteit die continu NO2 meten en die in aanmerking worden genomen bij de evaluatie van de naleving van de normen. Onze indicator gebruikt de meetgegevens van de meetpost in St-Jans-Molenbeek (code 41R001) die representatief is voor een stedelijk milieu dat beïnvloed wordt door het wegverkeer. 

Vergelijking van de gemiddelde NO2-jaarconcentraties met de Europese grenswaarde - meetpost Sint-Jans-Molenbeek (1986-2019)

Bron : Leefmilieu Brussel, Dpt. Laboratorium, Luchtkwaliteit


Tot 2014, blijven de gemiddelde NO2-concentraties in de meetpost van St-Jans-Molenbeek relatief stabiel en liggen ze op enkele uitzonderingen na boven de grenswaarde van het jaargemiddelde. Sinds 2014 de gemiddelde jaarlijkse concentratie respecteert de jaarlijkse grenswaarde.

In de andere stations van het meetnet lag de gemiddelde NO2-jaarconcentratie in 2019 tussen 16 en 34 µg/m³. De hoogste NO2-concentraties werden waargenomen in de stations van Elsene (41R012) en Haren (41N043). In 2019 voldeden alle stations, die bij de beoordeling van de naleving van de luchtkwaliteitsnormen betrokken waren, voor het eerst aan de Europese grenswaarden (op jaarbasis en per uur). 

Oorsprong 

De concentraties die in al de meetstations worden geregistreerd, zijn het resultaat van bijdragen van diverse herkomst: 

  • de achtergrondvervuiling (zoals die bijvoorbeeld in de Ardennen wordt gemeten);
  • de gewestoverschrijdende bijdrage (in het BHG aangevoerd via de luchtstromen);
  • de stedelijke achtergrondvervuiling, gemeten in de stad ver van directe bronnen;
  • de hoofdzakelijk met het verkeer samenhangende stedelijke bijdrage;
  • de bijkomende bijdrage van het verkeer die wij in zones met een hoge verkeersdichtheid aantreffen. 

Zo is jaarlijks gemiddeld ongeveer 45% van de gemeten NO2-concentratie gekoppeld aan een bijdrage buiten het Brusselse Gewest (achtergrondvervuiling en transregionale bijdrage), 11% komt overeen met achtergrondvervuiling in de stad en 44% is gekoppeld aan het verkeer.

Datum van de update: 04/11/2020