U bent hier

Socio-economische ontwikkeling van het Brussels Gewest

Actualisering : februari 2022

1 op 3 Brusselaars leeft onder de armoederisicodrempel

In 2019 bedraagt volgens de beschikbare fiscale statistieken (Statbel) het gemiddeld inkomen van de Brusselaars 29.441 euro per aangifte (14.973 euro per inwoner). Dit is het laagste van de 3 Belgische gewesten. De inkomens zijn bovendien ongelijk verdeeld aangezien het mediaan inkomen per inwoner lager ligt dan het gemiddeld inkomen. 

Een activiteitsgraad van 65%

In 2020 is 67% van de 1. 218.255 inwoners van het Gewest tussen de 15 en 64 jaar oud en wordt dus als “op werkleeftijd” beschouwd. Van deze groep is 65% ook effectief beschikbaar voor de arbeidsmarkt (“beroepsbevolking”). Met 65.773 werklozen, bedraagt de werkloosheidsgraad 12% (van de beroepsbevolking, wat overeenkomt met 8% van de bevolking op werkleeftijd). 

Socio-economische positie van de bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in het BHG (2020)

Bron: Statbel, volgens de Enquête naar de ArbeidsKrachten (EAK)

1 op de 5 bedrijven heeft personeel in dienst

Eind 2019 telde het Gewest 113.194 bedrijven waarvan 22.025 met personeel (dus een vijfde). Van de bedrijven met personeel telden 89% minder dan 20 werknemers en 89% behoorden tot de dienstensector.

Brusselse ondernemingen volgens aantal werknemers (op 31 december 2019)

Bron: BISA, volgens Statbel

Een door de dienstensector grotendeels gedomineerde arbeidsmarkt

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde eind 2019 iets bijna 639.000 banen, grotendeels gedomineerd door de tertiaire sector (dat-wil-zeggen de dienstensector) (94%):

  • Het aantal banen in de tertiaire sector neemt toe (+31.000 banen over 10 jaar) al is er in 2012 en 2013 sprake van een terugval. 
  • Omgekeerd neemt het aantal banen in de secundaire sector geleidelijk af (-12.000 banen over dezelfde periode). 
  • De primaire sector is met ongeveer 100 banen te verwaarlozen. 

Evolutie van het aandeel van de activiteitsectoren (in aantal banen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december, tussen 2009 en 2019

Bron: BISA, uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

 

Brusselse ondernemingen volgens activiteitsector (op 31 december 2020)

Bron: BISA, volgens Statbel, uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

Toegevoegde waarde stijgt met gemiddeld 3% per jaar

De toegevoegde waarde (bruto aan basisprijs, aan lopende prijzen) van het Gewest liep in 2019 op tot meer dan 77 miljard euro. Zij is hoofdzakelijk gelinkt aan tertiaire activiteiten (93%), hiervan zijn de voornaamste:

  • de financiële activiteiten en verzekeringen (20%), 
  • het openbare bestuur (13%), 
  • de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (10%), 
  • de (groot- en detail) handel en de reparatie van voertuigen (8%).
  • en ook de informatie en de communicatie (8%).
Datum van de update: 25/02/2022

Documenten: 

Studie(s) en rapport(en)