U bent hier

Socio-economische ontwikkeling van het Brussels Gewest

Levensstandaard

In 2013 bedraagt volgens de beschikbare fiscale statistieken (Statbel) het gemiddeld inkomen van de Brusselaars 26.871 euro per aangifte (13.525 euro per inwoner). Dit is het laagste van de 3 Belgische gewesten. De inkomens zijn bovendien ongelijk verdeeld aangezien het mediaan inkomen per inwoner lager ligt dan het gemiddeld inkomen.

Fiscale inkomens (euro – 2013)

Bron : Statbel (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

Fiscale inkomens (euro – 2013)

In 2014 is 67% van de 1.163.486 inwoners van het Gewest tussen de 15 en 64 jaar oud, dit percentage komt dus overeen met de personen « op werkleeftijd ». Van deze groep is 67% effectief beschikbaar voor de arbeidsmarkt (« actieve bevolking » of « beroepsbevolking ») en bedraagt de werkloosheidsgraad 18,5%.
Volgens Actiris zijn er 110.336 werkzoekenden die geen werk hebben (in 2014).

Socio-economische positie van de bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in het BHG

Bron: Algemene directie Statistiek, volgens de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK)

Socio-economische positie van de bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, in het BHG

Economische activiteiten en werkgelegenheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde in 2013 nagenoeg 690.000 banen, dit aantal nam gestadig toe tot 2011 maar in 2012 schijnt zich dit te wijzigen (+ 2% sinds 2009). Het Gewest wordt gekenmerkt door een dominante tertiaire sector of dienstensector (92,8% in 2013).

Aantal banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per sector
Bron: NBB, volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

Aantal banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per sector

In 2014 telde het Gewest 94.436 bedrijven waarvan 21.076 met personeel (dus ongeveer een kwart). Hiervan waren er 89% met minder dan 20 werknemers en 88% behoorden tot de dienstensector.

Brusselse ondernemingen met personeel, in 2014: uitsplitsing volgens sector en in functie van het aantal werknemers
Bron: BISA volgens FOD Economie – Algemene directie Statistiek, gekruist met RSZ-BTW
Brusselse ondernemingen met personeel, in 2014: uitsplitsing volgens sector en in functie van het aantal werknemers

De toegevoegde waarde (bruto aan basisprijs, aan lopende prijzen) van het Gewest liep in 2013 op tot meer dan 64 miljard euro. Zij is hoofdzakelijk gelinkt aan tertiaire activiteiten (91%), hiervan zijn de voornaamste de financiële activiteiten en verzekeringen, de administratieve diensten van de openbare sector, de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten, en ook de groot- en detailhandel en de herstelling van auto’s.

Economische structuur van het Brussels Gewest op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen, in 2013
Bron : NBB, volgens INR. Uitsplitsing volgens de NACE-codes 2008

Economische structuur van het Brussels Gewest op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen, in 2013

 

Datum van de update: 22/06/2020