U bent hier

Leidingwater, bevoorrading en verbruik

Drinkwaterbevoorrading

In 2009 voorzag de intercommunale VIVAQUA – die belast is met de productie en levering van drinkwater – het Brussels Gewest van 68,2 miljoen m3 leidingwater. Dit water wordt voor het merendeel gewonnen in het Waals Gewest en is afkomstig van aquifers (circa 70 %) of van oppervlaktewater . Datzelfde jaar was er ook 1,7 miljoen m3 water afkomstig van de waterwinningen in het Terkamerenbos en het Zoniënwoud, van de aquifer van het Brusseliaan.

Drinkwaterverbruik

Na een maximum te hebben bereikt in 2004, daalde het totale verbruik van de abonnees (gefactureerd gedeelte) over alle sectoren tot in 2008 en dat ondanks een aanzienlijke toename van de bevolking in diezelfde periode (+ 4,9 % tussen 2004 en 2008). Tussen 2008 en 2009 steeg het verbruik van de abonnees vervolgens met 1,8 %, waarmee dit verbruik ongeveer gelijke tred hield met de aangroei van de bevolking (+ 1,9 % tussen 2008 en 2009).

Het verschil tussen de totale bevoorrading van het Brussels Gewest met leidingwater en het verbruik van de abonnees stemt overeen met de “niet-geregistreerde volumes”. Deze waren in 2009 goed voor 8 miljoen m3 (11,7 % van de bevoorrading). De “niet-geregistreerde volumes” omvatten het waterverbruik van de brandweer en de gemeentelijke diensten (reiniging van de wegen, enz.) alsook de verliezen die te wijten zijn aan lekken in het distributienetwerk. Deze laatste worden door HYDROBRU geraamd op 5 % van het totaal, d.w.z. 3,5 miljoen m3 water per jaar.

Drinkwaterbevoorrading van het Brussels Gewest en verbruik van de abonnees (1995-2009)
Bron: VIVAQUA en HYDROBRU (gegevens water), Algemene Directie Statistiek en Economische informatie 2010 (bevolking), verschillende data

Verdeling van het waterverbruik over de verschillende sectoren

Het totale waterverbruik dat aan de verschillende economische sectoren en de Brusselse gezinnen wordt gefactureerd, was in 2009 goed voor 60,2 miljoen m3. Het zijn meer bepaald de gezinnen (67 %) en de tertiaire sector (30 %) die dit verbruik quasi volledig voor hun rekening nemen. In de tertiaire sector zijn de voornaamste verbruikers de horeca (5,9 %), de sociale activiteiten, de menselijke gezondheidsdiensten en de homes (4,6 %), de detail- en de groothandelszaken (3,7 %), het onderwijs (2,6 %) en de openbare instellingen (2,1 %; 2,9 % als we de Europese Commissie meetellen).

Drinkwaterverbruik van de economische activiteitensectoren en de gezinnen (2009)
Bron: Vivaqua 2010

Verdeling van het drinkwaterverbruik in de tertiaire sector
Bron : Vivaqua 2010

Bronnen

  • LEEFMILIEU BRUSSEL 2011. « Milieueffectenrapport (MER) van het ontwerp van het maatregelenprogramma dat het Waterbeheersplan (WBP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt », 374 pagina’s.
  • HYDROBRU (vroeger BIWD), verschillende jaren. « Jaarrapport »
  • VIVAQUA, verschillende jaren, « Jaarrapport »
  • VIVAQUA, verschillende jaren, gegevens meegedeeld aan Leefmilieu Brussel over het drinkwaterverbruik per NACE sector
Datum van de update: 22/06/2020