U bent hier

Afval

Afvalproductie

De vermindering van de geproduceerde hoeveelheid afval is van groot ecologisch belang. Sinds 1992 keurt Brussel om de 5 jaar een “Plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen” of kortweg “Afvalplan” goed. Dat plan beschrijft alle middelen en acties die het Gewest wil implementeren om de afvalproductie zoveel mogelijk te beperken en het geproduceerde afval duurzaam te beheren. Het 4de gewestelijke Afvalplan voorziet met name de voortzetting van een ambitieus beleid op het vlak van duurzame aankopen.

Kernfeiten

  • In 2010 zamelde Net Brussel circa 425.000 ton huishoudelijk of hiermee gelijkgesteld afval in via huis-aan-huisophaling en 30.000 ton via de gewestelijke en gemeentelijke containerparken, wat neerkomt op 418 kg/inwoner. Ten opzichte van het jaar 2000 betekenen deze cijfers een daling met 20 % van het gemeentelijke afval dat via huis-aan-huisophaling wordt ingezameld.
  • De jaarlijks in het BHG geproduceerde hoeveelheden niet-huishoudelijk afval worden van hun kant geraamd op 1,5 à 2 miljoen ton. Dit afval is voornamelijk afkomstig van de bouw- en afbraaksector en de industrie.

Inzameling en sortering

De sortering en collectieve inzameling ontwikkelen zich al bijna 20 jaar in het Brussels Gewest. Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN of “Net Brussel”) is de belangrijkste operator op het vlak van de inzameling van huishoudelijke en “hiermee gelijkgesteld” afval (afkomstig van handelaars, zelfstandigen of bedrijven die een contract hebben gesloten met het GAN):

  • Selectieve inzameling van glas en afval in twee gewestelijke recyclagecentra sinds 1991;
  • Inzameling van papier, karton en recycleerbare verpakkingen (samen) sinds 1992;
  • Aparte inzameling van verpakkingen (blauwe zakken) en papier en karton (gele zakken) sinds 1996;
  • Inzameling van de kerstbomen sinds 1995, uitgebreid met tuinafval (groene zakken) sinds 2002.

Kernfeiten

  • De stijging van het globale sorteringspercentage naar 28 % in 2010 is wellicht toe te schrijven aan het invoeren van de sorteerverplichting voor alle gezinnen sinds 1 januari 2010 en de beboeting van overtreders sinds juli 2010.

Terugnameverplichtingen

Het principe van responsabilisering van de producenten verplicht de fabrikant of invoerder van een product om het afval van de producten die hij op de markt gebracht heeft, terug te nemen en een passend beheer van dit afval te waarborgen. Dit gebeurt meer bepaald door hen te verplichten bepaalde doelstellingen te halen op het vlak van hergebruik, recyclage en nuttige aanwending.

Kernfeiten

  • Op dit ogenblik heeft de verplichting om bepaalde doelstellingen te bereiken inzake hergebruik, recyclage en nuttige aanwending betrekking op 10 specifieke afvalstromen.

Behandeling van afval: slib

Jaarlijks wordt er in het Brussels Gewest om en bij de 120.000 ton slib en sedimenten geproduceerd. Het beheer en de behandeling van deze afvalstromen worden op dit ogenblik verzekerd door een waaier van actoren die elk een beroep doen op hun eigen circuit en zich hierbij meestal laten leiden door economische restricties.

Kernfeiten

  • De uitvoering van het Waterbeheerplan zou het in eerste instantie mogelijk moeten maken om de verontreinigingsgraad van het slib en de sedimenten terug te dringen en in mindere mate om de geproduceerde hoeveelheden te reduceren. Hierdoor zou men ook de kosten voor de behandeling van het slib en de sedimenten kunnen drukken en hun impact op het milieu verminderen.

 

Datum van de update: 22/06/2020

Documenten: 

Aanverwant onderwerp aangesneden bij het thema « Water »

Aanverwant onderwerp bij het thema "Het leefmilieu en de verduurzaming van de Stad"

Aanverwante onderwerpen in de Synthese van de Staat van het Leefmilieu 2007-2008

Factsheets, bouwstenen voor het opmaken van een bilan van het Brusselse leefmilieu

Factsheets (kies “Afval (gegevens voor het plan)”)