U bent hier

Focus: Geluidsblootstelling in de scholen

Een probleem van volksgezondheid

Geluidshinder in de schoolomgeving heeft zowel gevolgen voor de leerlingen (leerproblemen, gedragsproblemen...) als voor de leerkrachten en het personeel dat er werkt (luider praten, vermoeidheid, stress…)
Leefmilieu Brussel onderzoekt deze problematiek sinds 1998. In 13 scholen werden meetcampagnes uitgevoerd; een aantal van de scholen ontving saneringsvoorstellen.
Intussen werden er via verschillende pedagogische hulpmiddelen zoals "Daisy Bel en Herrie Laweit" en diverse begeleidende projecten waaronder "Geluidsuitdagingen", sensibiliseringsacties opgezet bij een vijftigtal basisscholen in het Brussels Gewest.

Resultaten van de meetcampagnes

Het omgevingslawaai dat tijdens de meetcampagnes in de klaslokalen werd geregistreerd, blijft onder of op het niveau van de waarden die als referentie worden gebruikt (o.a. 65dB(A) voor LAeq).Het door Leefmilieu Brussel uitgevoerde onderzoek bracht in de eetzalen en de afgesloten speelplaatsen van de scholen bijzonder hoge geluidsniveaus aan het licht (>80 dB(A)). De akoestiek in de lokalen is er doorgaans bedenkelijk en de gemeten nagalmtijd ligt een stuk hoger dan de aanbevolen waarden.

Tijdens de metingen ging ook aandacht uit naar luidruchtige uitrusting (automaten, ventilatiesysteem, verwarming). Tot slot tonen de metingen van de lucht- en contactgeluidsisolatie aan dat de vereisten van de norm (NBN S01-400) niet worden nageleefd.
Onderstaande tabellen lichten de meetcampagnes in detail toe. In het rood aangeduide resultaten wijzen op een overschrijding van de (in de titel vermelde) referentiewaarden.

Verklarende factoren

De meeste scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden ruim 50 jaar geleden gebouwd, m.a.w. aan het begin van de 20ste eeuw. Hun ontwerp, dat indertijd als progressief gold, beantwoordt niet meer aan de huidige verwachtingen op het vlak van akoestiek (betegelde gangen, grote hallen met glazen overkapping, toegang tot de klaslokalen via binnengalerijen, lichte structuren, enz.)

Vergelijkende studies vóór en na werkzaamheden in twee onderwijsinstellingen tonen aan dat er oplossingen bestaan om de situatie aanzienlijk te verbeteren, mits er vooraf een akoestische studie wordt gemaakt en de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd; de minste "lek" kan immers al fataal zijn voor de eindbalans.
Bovendien ondergaan scholen door hun ligging vaak de impact van belangrijke geluidsbronnen, zoals luchthavens, drukke verkeerswegen of sites met zware industrie. De keuze van de ligging heeft zowel gevolgen voor de globale geluidsomgeving als voor de mogelijkheid om de vertrekken natuurlijk te ventileren door het openen van ramen zonder daarbij de kinderen en medewerkers van de school aan overmatig geluid bloot te stellen.

Datum van de update: 22/06/2020