U bent hier

Water en aquatisch milieu

Actualisering : januari 2018

Water is een waardevolle hulpbron die moet worden beschermd. Modelleringen van de twee grondwaterlagen van het Brussels Gewest hebben aangetoond dat hun huidige exploitatie redelijk en duurzaam lijkt. De kwaliteit van één ervan (de laag van het Brusseliaanzand, die onder meer wordt geëxploiteerd voor de drinkwaterbevoorrading) is echter aangetast door bepaalde polluenten, afkomstig van menselijke activiteiten.
De kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen is eveneens aangetast door menselijke activiteiten. De twee Brusselse waterzuiveringsstations moeten die impact beperken door de behandeling van afvalwater die er wordt uitgevoerd. Sinds begin 2014 zijn er grote werken aan de gang in het station Zuid om de zuivering op het vlak van nutriënten te verbeteren.
De Zenne staat het meest onder druk en zijn kwaliteit voldoet nog niet aan alle normen, ondanks een aanzienlijke verbetering die in 2016 bevestigd wordt door de terugkeer van vissen in deze waterloop.
Er werd overigens een inventaris van de hydromorfologische toestand van de Zenne, de Woluwe en het Kanaal opgemaakt. Deze heeft aangetoond dat de maatregelen om deze hydromorfologische toestand te verbeteren en het vrije verkeer van de vissen te herstellen noodzakelijke voorwaarden zijn voor elk ecologisch herstel van de waterlopen op lange termijn.

Datum van de update: 22/06/2020