U bent hier

Planning: goedgekeurde meerjarenplannen in de periode 2011-2013

Hieronder vindt u de lijst van de politieke actieplannen op het vlak van milieu en energie die werden goedgekeurd tussen 2011 en 2013.

Deze meerjarenplannen hebben allemaal betrekking op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en werden opgesteld door Leefmilieu Brussel (de overheidsorganisatie die de verantwoordelijkheid draagt voor het implementeren van de gewestelijke bevoegdheden in deze twee materies). De plannen waarvoor de datum in het vetjes is aangeduid, hebben het lang proces van de milieueffectenbeoordeling doorlopen en werden na de openbare raadpleging goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het spreekt voor zich dat de resultaten van het milieu- en energiebeleid van het Gewest onvermijdelijk ook beïnvloed worden door de maatregelen en prioriteiten van andere instanties in aanverwante politieke domeinen, zoals bijvoorbeeld het Iris-plan voor het mobiliteitsbeleid .  

Luchtkwaliteit, energie en klimaatwijziging

Om de gewestelijke doelstellingen voor het verminderen van het energieverbruik, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen te kunnen naleven, heeft het Gewest een geïntegreerd beleid ontwikkeld voor lucht, energie en klimaat. Een dergelijke integratie ligt voor de hand aangezien de problematiek in deze 3 domeinen intiem verweven is.   

  • Het wettelijk luik van dit geïntegreerd beleid is het BWLKE of Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (beter gekend onder zijn Franse benaming COBRACE). Deze kaderordonnantie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 mei 2013. Dit wetboek is een verzameling van de wetgeving inzake lucht, klimaat en energie (dit omvat o.a. de reglementering van de energieprestatie van de gebouwen, van de luchtkwaliteit, van de vervoersplannen, enz) en verschaft een wettelijke basis voor een serie nieuwe maatregelen zoals de parkings buiten de openbare weg, de verbetering van de milieuprestatie van de voertuigen, de internationale klimaatinvesteringen, enz. Het wetboek voorziet eveneens de verplichting om de toekomstige maatregelen in de domeinen lucht, energie en klimaat voortaan te plannen op een geïntegreerde manier, via de publicatie van één enkel gemeenschappelijk plan om de vijf jaar.  
  • Het planningsluik van het geïntegreerd Brussels beleid is het gewestelijk lucht-klimaat-energieplan : de Regering heeft op 26 september 2013 het ontwerp  van het gewestelijk lucht-klimaat-energieplan, het zogenaamd geïntegreerd plan, goedgekeurd in 1ste lezing. Het plan maakt momenteel het voorwerp uit van een milieueffectenbeoordeling en zal worden voorgelegd aan een openbare raadpleging in de loop van 2015. Dit plan doet meteen dienst als actieplan voor energie-efficiëntie, als plan voor de luchtkwaliteit, als plan voor de aanpassing aan de klimaatveranderingen en als actieplan voor hernieuwbare energie.

Water

  • Eerste gewestelijk waterbeheerplan 2009-2015 – goedgekeurd op 12 juli 2012  (inwerkingtreding op 15 september 2012)
  • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie – goedgekeurd in 2013
  • Openbare raadpleging over het werkprogramma en de kalender van het toekomstige waterbeheerplan 2016-2021 : de raadpleging liep van 4 december 2013 tot 3 juni 2014.

Gezondheid

  • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie – goedgekeurd in 2013

Groene ruimten en biodiversiteit

  • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie – goedgekeurd in 2013
  • Natuurplan : de Regering heeft in 1ste lezing het « Ontwerp van het gewestelijk natuurplan » goedgekeurd op 26 september 2013. Het milieueffectenrapport werd opgesteld eind 2013. Van 15 februari tot 15 april 2014 liep een openbaar onderzoek over het ontwerpplan en het bijhorend MER.
Datum van de update: 22/06/2020