U bent hier

Productie van hernieuwbare energie in het Brussels Gewest

Hernieuwbare energie is energie die geen “voorraden” aantast. Het potentieel voor de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van het Gewest is zeer klein.
In 2011 bedroeg de brutoproductie van energie uit hernieuwbare bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 364 GWh.
Het grootste deel van de in het Gewest geproduceerde elektriciteit en warmte/koude komt uit de exploitatie van biomassa (respectievelijk  91% en 75%). Biobrandstoffen vormen de belangrijkste bron van hernieuwbare energie voor het transport (72% in 2011).

Context

Hernieuwbare energie is energie waarvan de exploitatie  geen “voorraden” aantast (zonnestraling, windkracht, aardwarmte, rivierstroming, zeebewegingen). Vanuit milieuoogpunt is dit type van energie vooral interessant omdat het het gebruik van fossiele brandstoffen afremt én de bijhorende emissies hierdoor afnemen. Dit draagt bij tot de initiatieven om te voldoen aan het protocol van Kyoto en aan de andere engagementen op Europees en internationaal niveau die een vermindering van de broeikasgasemissies na 2012 beogen.

Hernieuwbare energie in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een klein en dicht bevolkt gebied. Het potentieel voor de productie van hernieuwbare energie op dit grondgebied is dus zeer klein. Het Gewest kent sinds enkele jaren echter een bemoedigende evolutie. Zo is de bruto-energieproductie op basis van hernieuwbare bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geraamd op 364 GWh in 2011.

Op het grondgebied van het Brussels Gewest geproduceerde hernieuwbare energie (gebaseerd op de definitie in richtlijn 2009/28/EG): evolutie van de geproduceerde hoeveelheid uitgesplitst volgens aanwending
Bron: Gewestelijke energiebalansen voor de jaren 2011 en 2012 (inventarissen ingediend in 2013 en 2014)
Op het grondgebied van het Brussels Gewest geproduceerde hernieuwbare energie (gebaseerd op de definitie in richtlijn 2009/28/EG): evolutie van de geproduceerde hoeveelheid uitgesplitst volgens aanwending

1. Hernieuwbare energie

Twee circuits zorgen voor de gestadig aangroeiende productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen: biomassa en zonnepanelen.
Het grootste deel van de elektriciteit die in het BHG wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen komt uit de exploitatie van biomassa, die verschillende vormen kan aannemen:

  • Vast: afval, meer bepaald de organische fractie van de witte zakken die behandeld worden door de afvalverbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek (deze is gekoppeld aan een turbine met een vermogen van 45 MW). In 2011 werd op die manier bijna 473.000 ton huishoudelijk afval verwerkt waarvan de organische fractie volgens een analyse van de inhoud van de vuilnisbakken 53% bedraagt. Dit leverde nagenoeg 65 GWh aan hernieuwbare energie.
  • Vloeibaar: koolzaadolie die benut wordt in installaties voor warmtekrachtkoppeling;
  • Gasvormig: gas gewonnen uit zuiveringsslib op de site van het waterzuiveringsstation-noord uitgebaat door Aquiris waar een deel van het afvalwater van het Gewest wordt behandeld. Dit gas wordt eveneens benut in installaties voor warmtekrachtkoppeling.

In 2011 telde het Brussels Gewest 10 installaties voor warmtekrachtkoppeling die werken op basis van hernieuwbare energiebronnen (biovloeistof en/of biogas).
Sinds 2007 neemt de productie van elektriciteit m.b.v. zonnepanelen gestadig toe. In 2011 zou er meer dan 7.500 MWh geproduceerd zijn, wat overeenkomt met 9% van de hernieuwbare elektriciteitsproductie in het BHG.

Evolutie van het gecumuleerd vermogen en van de totale productie van zonnepanelen in het Brussels Gewest
Bron: Gewestelijke energiebalans voor het jaar 2011 (inventaris ingediend in 2013)
Evolutie van het gecumuleerd vermogen en van de totale productie van zonnepanelen in het Brussels Gewest

2. Hernieuwbare warmte

De hernieuwbare circuits voor de productie van warmte (en koude) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn zonne-energie, biomassa (vloeibaar, vast en gasvormig) en warmtepompen. De vaste biomassa vormt de belangrijkste bron (67% in 2011). De hoeveelheid energie die voor de verwarming wordt geproduceerd, hangt logischerwijs samen met de weersomstandigheden.

Evolutie van de gewestelijke circuits voor de bruto productie van warmte/koude vanuit hernieuwbare energiebronnen in het Brussels Gewest
Bron: Gewestelijke energiebalans voor het jaar 2011 (inventaris ingediend in 2013)
Ter herinnering: hoe hoger het aantal graaddagen (GD 15-15), hoe kouder het jaar.Evolutie van de gewestelijke circuits voor de bruto productie van warmte/koude vanuit hernieuwbare energiebronnen in het Brussels Gewest

3. Hernieuwbare energie in het vervoer

De belangrijkste hernieuwbare energiebron die voor het transport wordt aangewend (72% in 2011), is de “biodiesel” die aanwezig is in de voertuigbrandstoffen die aan de pomp worden verkocht.

Hernieuwbare energie aangewend voor het transport in het Brussels Gewest: totale productie en productiecircuits (2011)
Bron: Gewestelijke energiebalans voor het jaar 2011 (inventaris ingediend in 2013)


Hernieuwbare energie aangewend voor het transport in het Brussels Gewest: totale productie en productiecircuits

Hernieuwbare energie en het bruto-eindverbruik van energie

De Europese richtlijn 2009/28/EG hanteert een streefcijfer van 20% voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie tegen 2020. De inspanningen werden verdeeld over de verschillende lidstaten in functie van de kenmerken van hun economie. Het streefdoel voor België is 13% hernieuwbare energie. Het aandeel van het Brussels Gewest in deze Belgische inspanning is nog niet vastgelegd.
In 2011 was 1,75% van het bruto-eindverbruik van het Gewest gedekt door hernieuwbare energie (gedefinieerd zoals in de richtlijn 2009/28/EG). Dit aandeel gaat in stijgende lijn sinds 2006.

Evolutie van het aandeel van hernieuwbare energie (gedefinieerd zoals in de richtlijn 2009/28/EG) in het bruto energetisch eindverbruik van het Brussels Gewest
Bron: Gewestelijke energiebalans voor het jaar 2011 (inventaris ingediend in 2013)

Evolutie van het aandeel van hernieuwbare energie (gedefinieerd zoals in de richtlijn 2009/28/EG) in het bruto energetisch eindverbruik van het Brussels Gewest

Datum van de update: 22/06/2020