U bent hier

Globale energie-intensiteit

De energie-intensiteit is de verhouding tussen de verbruikte hoeveelheid energie en een representatieve variabele. Bijgevolg komt een hogere energie-intensiteit overeen met een hogere energieconsumptie per eenheid van de beschouwde variabele. Op nationaal of internationaal niveau wordt de energie-intensiteit van een land vaak berekend ten opzichte van het BBP of van het aantal inwoners. Het BHG heeft de laatste jaren stapsgewijs zijn globale energie-intensiteit per inwoner verbeterd : 19,3 MWh/inwoner in 2011 tegen 24,3 in 2005 en 22,1 in 1990.

Context

De energie-intensiteit is de verhouding tussen de hoeveelheid energie die een sector verbruikt en een variabele die representatief is voor deze sector. Een hogere energie-intensiteit komt dus overeen met een hoger energieverbruik per eenheid van de in aanmerking genomen variabele.

Op nationaal of internationaal niveau wordt de energie-intensiteit van een land vaak berekend in verhouding tot het BBP of het aantal inwoners. Deze indicatoren worden overigens algemeen gebruikt voor vergelijkingen tussen gewesten of landen.

Globale energie-intensiteit van het Brussels Gewest

Evolutie van de Brusselse bevolking en evolutie van het totale energieverbruik in het Brusselse Gewest, met en zonder klimaatcorrectie
Bron : Gewestelijke energiebalansen en BISA volgens de gegevens van ADSEI (bevolking op 1 januari)
Ter herinnering: de klimaatcorrectie dient om de invloed van de meteorologische kenmerken in het betrokken jaar aan het licht te brengen en dus een idee te geven van de evolutie van het energieverbruik bij een ongewijzigd gebleven klimaat.

Evolutie van de Brusselse bevolking en evolutie van het totale energieverbruik in het Brusselse Gewest, met en zonder klimaatcorrectie

Globaal genomen daalt in Brussel het totale energieverbruik sinds 2004 (voor meer informatie zie de indicator voor het Brusselse energieverbruik). De Brusselse bevolking neemt daarentegen geleidelijk toe sinds 1997.

De totale energie-intensiteit per inwoner is de voorbije jaren dus geleidelijk verbeterd:

Totale energie-intensiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MWh/inw)
Bron: Gewestelijke energiebalans en BISA naar de gegevens van ADSEI (bevolking op 1/1 van het jaar), berekeningen door leefmilieu Brussel

 Totale energie-intensiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MWh/inw)

De sociaaleconomische kenmerken van de ruimtelijke entiteit die het voorwerp uitmaakt van een dergelijke berekening, zullen onvermijdelijk de indicator sterk beïnvloeden. Bij het interpreteren van de resultaten dienen we dan ook rekening te houden met deze specificiteiten.

Zo hebben we in het geval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te maken met een stadsgewest dat wordt gekenmerkt door:

  • ­een groot aantal pendelaars (~365 000 volgens de laatste ramingen van de enquête naar de arbeidskrachten 2012 van Statbel), wat inhoudt dat een deel van het energieverbruik voor het vervoer of voor de economische activiteiten te maken heeft met de activiteit van personen die buiten het Gewest wonen;
  • ­ een overwegend tertiaire activiteit en een beperkt industrieel weefsel.

Ook een bevolkingsaangroei kan leiden tot een verbetering van de energie-intensiteit, los van eventuele evoluties van het sociaaleconomische weefsel.

Een aanvullende, meer gedetailleerde analyse (per energieverbruikende sector) dringt zich  bijgevolg op.

Datum van de update: 22/06/2020