U bent hier

Leidingwater, bevoorrading en verbruik

Tussen 2008 en 2012 vertoont het totale leidingwaterverbruik in het BHG een licht stijgende tendens (+ 0,8%) maar aan een ritme dat gevoelig lager is dan de aangroei van de bevolking (+8,6%). Het verbruik van het leidingwater staat quasi volledig op naam van de gezinnen (68 %) en de tertiaire sector (29%).

Bevoorrading van het leidingwater

De drinkwatervoorziening van het Brussels Gewest vertegenwoordigt nagenoeg 68,2 miljoen m³ water per jaar (gemiddelde voor de periode 2000-2012). Dit water dat geproduceerd en aangeleverd wordt door Vivaqua, wordt voor het merendeel gewonnen in het Waals Gewest, uit  aquifers (circa 85 %) of uit oppervlaktewater. Slechts 3,1 % van de waterbehoeften van het Gewest (d.i. ongeveer 2,1 miljoen m³)  water is afkomstig van waterwinningen op het gewestelijk grondgebied, gelokaliseerd in het Terkamerenbos en het Zoniënwoud, uit de aquifer van het Brusseliaan.

Verbruik van het leidingwater

Na een maximum te hebben bereikt in 2003, daalde het totale verbruik van de abonnees (gefactureerd gedeelte) over alle sectoren tot in 2008 en dat ondanks een aanzienlijke toename van de bevolking in diezelfde periode (+ 5,7 % tussen 2004 en 2008). Tussen 2008 en 2011 steeg het verbruik van de abonnees opnieuw (+ 1,7%) maar aan een lager tempo dan de bevolkingsaangroei (+6,7%). In 2012 bedraagt het waterverbruik van de abonnees 59 miljoen m³, dus lichtjes minder dan in 2011 (- 0,8%). 

Het verschil tussen de totale bevoorrading van het Brussels Gewest met leidingwater en het verbruik van de abonnees stemt overeen met de “niet-geregistreerde volumes”. Deze laatste schommelen over het algemeen rond de 11 à 12% van de bevoorrading van het Gewest. In 2012 vertegenwoordigden de “niet-geregistreerde volumes” 9,9 miljoen m³ (14% van de bevoorrading). Zij omvatten het waterverbruik van de brandweer en de gemeentelijke diensten (reiniging van de wegen, enz.), de kubieke meters die niet werden opgetekend door de watermeters alsook de verliezen die te wijten zijn aan lekken in het distributienetwerk. Deze laatste worden door Hydrobru  geraamd op 5 % van het totaal, d.w.z. 3,5 miljoen m3 water per jaar.

Waterbevoorrading van het Brussels Gewest en verbruik van de abonnees (1995-2012)

Bron: Vivaqua (het door de meters opgetekende waterverbruik), BISA op basis van de gegevens van de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie 2010 (bevolking op 1 januari)

Verdeling van het waterverbruik over de verschillende sectoren

Het totale waterverbruik dat aan de verschillende economische sectoren en de Brusselse gezinnen werd gefactureerd, bedroeg in 2012 goed voor 59 miljoen m3 (bron: Vivaqua, door de meters opgetekend waterverbruik). Dit verbruik staat quasi volledig op naam van de gezinnen (68 %) en de tertiaire sector (29 %). In de tertiaire sector zijn de voornaamste verbruikers de horeca (5,6 % van het totale verbruik), de sociale activiteiten, de menselijke gezondheidsdiensten en de homes (4,7 %), de detail- en de groothandelszaken (3,7 %), het onderwijs (2,7 %) en de openbare instellingen (2,1 %; 2,9 % als we de Europese Commissie meetellen).

Waterverbruik in de tertiaire sector (2012)
Bron : Vivaqua 2013, waterverbruik opgetekend door de meters (NACE-classificatie 2008)

Waterverbruik in de tertiaire sector (2012)

Bronnen :

  • LEEFMILIEU BRUSSEL 2011. « Milieueffectenrapport (MER) van het ontwerp van het maatregelenprogramma dat het Waterbeheersplan (WBP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt », 374 pagina’s.
  • Hydrobru, verschillende jaren. « Jaarrapport »
  • Vivaqua, verschillende jaren, « Jaarrapport »
  • Vivaqua, verschillende jaren, “Jaarlijkse statistieken over het waterverbruik van de diverse economische sectoren (volgens de NACE codes)”, gegevens meegedeeld aan Leefmilieu Brussel
Datum van de update: 22/06/2020

Documenten: 

Methodologische fiche(s)

Tabel(len) met de gegevens

Rapporten van Leefmilieu Brussel

Factsheets

Studie(s)