Gerichte subsidie

Elke organisatie die de duurzame ontwikkeling (sensibilisering voor natuurbehoud, afvalsortering, cursus tuinieren, …) wil aanmoedigen, kan een gerichte subsidie aanvragen.

Welke stappen moet u zetten om een subsidie te verkrijgen?

 1. U dient uw aanvraag in met behulp van het formulier voor uw actie begint.

  » Aanvraagformulier (.doc)financiële bijlage (.xlsx) en Gelijkekansen bijlage (.doc)

 2. Wij behandelen uw aanvraag.

  In geval van een akkoord bereiden wij een subsidiëringsbesluit voor – waaraan eventueel een overeenkomst wordt toegevoegd – om de aard, omvang, gebruiksbepalingen, te leveren bewijsstukken en bepaalde voorzieningen te preciseren.

 3. We laten u weten dat uw aanvraag aanvaard is.

  Van zodra deze documenten door de bevoegde instanties ondertekend zijn, reserveren wij dit bedrag in de begroting en brengen u per kerende op de hoogte (kennisgeving). Behalve in uitzonderlijke gevallen kunt u pas nu starten.

 4. We betalen.

  We betalen de eerste schijf in functie van wat in het besluit werd voorzien : bij de kennisgeving, bij de ontvangst van de door u ondertekende overeenkomst, …

 5. U begint.

  Door het aanvaarden van deze subsidie verleent u de gewestelijke instantie het recht om ter plaatse een controle uit te voeren op het gebruik van de toegekende fondsen.
  In de gevallen voorzien in artikel 16, §7 van de ordonnantie van 19/12/2013 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014 (B.S. 16/01/2014), moet u bovendien de wet betreffende overheidsopdrachten in acht nemen. Concreet betekent dit dat u voor elke uitgave van meer dan 8.500 € excl. btw u verschillende offertes zal moet opvragen. Boven 30.000 € excl. btw zal u zelfs een bijzonder bestek moeten opstellen en boven 85.000 € excl. btw moet u ook het Belgisch Staatsblad op de hoogte brengen. 

 6. U bewijst uw uitgaven, wij controleren en wij betalen

  De praktische vereffeningsmodaliteiten (betalingsmodaliteiten) worden in het besluit en indien nodig in de overeenkomst of het mandaat beschreven.

  Te gebruiken modellen:

Na controle van uw bewijsstukken betalen we de verschuldigde bedragen. In bepaalde gevallen moeten wij de terugbetaling van reeds ontvangen sommen vorderen.

Datum van de update: 21/04/2020