Gerichte subsidie

Elke organisatie die de duurzame ontwikkeling (sensibilisering voor natuurbehoud, afvalsortering, cursus tuinieren, …) wil aanmoedigen, kan een gerichte subsidie aanvragen.

Welke stappen moet u zetten om een subsidie te verkrijgen?

1. U dient uw aanvraag in met behulp van het formulier vóór uw actie begint (een periode van 4 tot 6 maanden kan nodig zijn vóór de officiële kennisgeving van de toekenning van een eventuele subsidie).

2. Wij behandelen uw aanvraag.

We stellen een advies op dat naar het kabinet van de voogdij minister wordt doorgestuurd.

Indien de minister niet bereid is het project te steunen, zal u een kennisgeving van weigering worden toegezonden.

Indien het kabinet van de minister ermee instemt het project te ondersteunen, stellen wij een subsidiebesluit op – waaraan eventueel een overeenkomst wordt toegevoegd – om de aard, de omvang, de gebruiksbepalingen, de te leveren bewijsstukken en bepaalde voorzieningen te preciseren.

De procedure varieert dan naar gelang het bedrag dat u wordt toegekend:

  • Tot 3.100 €, beslist de minister alleen...
  • Boven €3.100 moet de Inspecteur van Financiën ook een advies geven.
  • Boven € 6.200 moet bovendien de minister van Begroting zijn akkoord geven.
  • Boven 15.000 € moet het dossier meestal door de regering getekend worden getekend

Indien een overeenkomst wordt opgesteld, wordt deze voor ondertekening naar u gestuurd zodra wij de verzekering hebben ontvangen dat uw aanvraag in aanmerking komt. Deze overeenkomst zal maar echter in werking treden onder de opschortende voorwaarde van de kennisgeving van het subsidiebesluit waaraan de, door alle partijen ondertekende overeenkomst, wordt toegevoegd.

3. We laten u weten dat uw aanvraag aanvaard is.

Van zodra het besluit door de bevoegde instanties ondertekend is en wij over alle extra nodige documenten beschikken, reserveren wij dit bedrag in de begroting (vastlegging) en brengen u per kerende op de hoogte (kennisgeving). Elke prestatie uitgevoerd vóór de kennisgeving, ofwel op eigen initiatief, ofwel na een niet-conforme opdracht, gebeurt op eigen risico.

4. We betalen.

We betalen de eerste schijf in functie van wat in het besluit werd voorzien : bij de kennisgeving, bij de ontvangst van een schuldvordering, …

5. U begint het projet.

Door het aanvaarden van deze subsidie verleent u de gewestelijke instantie het recht om ter plaatse een controle uit te voeren op het gebruik van de toegekende fondsen.

Overeenkomstig de ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u bovendien de wet betreffende overheidsopdrachten in acht nemen. Concreet betekent dit dat u voor elke uitgave van minder dans 30.000 € excl. Btw, een faktuur volstaat. Boven 30.000 € excl. btw zal u een bijzonder bestek moeten opstellen en boven 144.000 € excl. btw moet u ook het Belgisch Staatsblad op de hoogte brengen. 

6. U bewijst uw uitgaven, wij controleren en wij betalen

De praktische procedure ter verantwoording van de uitgaven (overlegging van facturen en rekeningafschriften) en voor de vereffening (betaling) worden in het besluit en indien van toepassing, de overeenkomst of het mandaat beschreven.

Te gebruiken modellen:

Het logo van LB gebruiken:

Na controle van uw verantwoordingsstukken betalen we de verschuldigde bedragen. In bepaalde gevallen moeten wij de terugbetaling van reeds ontvangen sommen vorderen.

Datum van de update: 01/12/2020