Voor een betere levenskwaliteit en een beter beschermd milieu : de prioriteiten van de inspectie in 2022

29/04/2022

Werkt of woont u in Brussel? Dan bent u de promotor van uw levenskwaliteit! Bescherm uw omgeving, leef de voorschriften na om de milieurisico’s te voorkomen en te vermijden.

Om richting te geven aan uw acties en stappen, ontdek onze belangrijkste acties in 2022! Deze acties zijn opgenomen in het jaarlijks inspectieprogramma goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarom een milieu-inspectie?

De wetgevingen hebben één groot doel : een evenwicht garanderen tussen de menselijke activiteiten, het respect voor de leefomgeving van de Brusselaars en de milieu-uitdagingen.

Regels stellen is goed, ze handhaven is nog beter. De inspecteurs voeren hun taken uit op basis van het inspectiewetboek. Dit wetboek bepaalt de middelen om milieu-inbreuken te voorkomen, te controleren, vast te stellen en te bestraffen. Het geeft de mogelijkheid aan de inspecteurs aangepast gedrag te bevorderen en diegene die het niet tonen te bestraffen.

Voor een beter overzicht van de verplichtingen in Brussel, raadpleeg de gids over milieu-inbreuken.

De 3 sleutelprojecten van de inspectie voor 2022

  1. Een meer circulaire economie ontwikkelen
  2. Onze natuurlijke hulpbronnen beheren: Natuurplan en vermindering van pesticiden
  3. De controle van bedrijven die ingedeelde inrichtingen uitbaten in functie van  risicoscores

1. Een meer circulaire economie ontwikkelen: afval sorteren en hergebruik van apparaten

Sorteren en beheren van niet-huishoudelijk afval

Kleine bedrijven produceren afval. Om de impact van dit afval op het milieu te verkleinen, is het belangrijk het afval selectief te sorteren en beheren. Op die manier kan het worden gerecycleerd en kan een circulaire economie worden ontwikkeld.

Om deze meer circulaire economie te ontwikkelen zullen wij, in samenwerking met de gemeenten, in 2022 twee aanvullende acties in plaats stellen: informeren en controleren.

  • Ploegen zullen de uitbaters ontmoeten van de kleine bedrijven die afval produceren. Ze zullen uitleg geven over hoe de wet toe te passen inzake afval sorteren en beheren. We evalueren daarna of deze actie zijn vruchten afwerpt en de mogelijkheid biedt om het afval van deze bedrijven beter te beheren.
  • De inspecteurs van Leefmilieu Brussel zullen in 2022 ongeveer 400 bedrijven controleren waarvoor een vermoeden bestaat dat het afval niet wordt gesorteerd of beheerd.

Andere acties van de inspectie?

  • De bedrijven viseren van een bepaalde activiteitensector waarvan de afvalstromen en -volumes abnormaal hoog zijn;
  • De bedrijven informeren over de sancties die hun te wachten staan indien zede wetgeving niet naleven ondanks aanmaningen om dit te doen;
  • Monitoren aanstellen die, voor en na de inspecties, informatie verstrekken over de wetgeving en deze in concrete termen uitleggen. Onze doelstelling? 5000 ontmoetingen tussen monitoren en niet-huishoudelijke afvalproducenten per jaar.
  • In geval van overtreding, een systeem van onmiddellijke inning voorzien en een snellere bestraffing.

Wenst u na te gaan of u de regels naleeft inzake afval? Raadpleeg onze pagina over het sorteren en beheren van niet-huishoudelijke afval.

Het hergebruik van apparaten

Het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten geeft de mogelijkheid om deze voorwerpen te recupereren vooraleer ze worden weggegooid, zodat ze geen afval worden.

Concreet?

In Brussel zijn er verschillende centra die  deze apparaten klaarmaken voor hergebruik. Deze sorteercentra moeten een strikte procedure volgen: tests, etikettering, hergebruikfiches. Om na te gaan of deze procedure correct wordt toegepast, zullen de inspecteurs verschillende controles uitvoeren in de sorteercentra die in de regio zijn gevestigd. Daarnaast zullen de inspecteurs ook de controles ondersteunen die vooral in de haven van Antwerpen worden uitgevoerd, want helaas zien we regelmatig dat niet-functioneel of beschadigd elektrisch of elektronisch afval illegaal wordt overgebracht naar landen buiten de Europese Unie.

2. Onze natuurlijke hulpbronnen beheren: Natuurplan en vermindering van pesticiden

Onze natuurlijke hulpbronnen beheren. Een prioriteit voor Brussel.

Daarom selecteert het departement Biodiversiteit stedenbouwkundige projecten die een impact kunnen hebben op de biodiversiteit. De inspecteurs controleren of de verantwoordelijken van projecten die volledig, gedeeltelijk of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied liggen alle maatregelen naleven om de risico’s op milieuhinder te beperken.

De inspecteurs zullen ook toezien  op het behoud van deze maatregelen om kostbare herstelmaatregelen te vermijden op het einde van de werf .

Meer weten? Raadpleeg onze  Natura 2000 pagina.

3. Controle van bedrijven die ingedeelde inrichtingen uitbaten in functie van de risicoscore

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te oefenen die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen, inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de omgeving.

In de milieuvergunning worden exploitatievoorwaarden opgelegd die de activiteit omkaderen. Deze laten toe om hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te voorkomen of te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek voor de ingedeelde inrichting ofwel meer algemeen voor de activiteit.

In 2021 hebben de inspecteurs zich voornamelijk gericht op  bedrijven die ingedeelde inrichtingen uitbaten zonder op voorhand een milieuvergunning te hebben verkregen terwijl ze er een moesten hebben.

In 2022 zullen inspecteurs controleren of  bedrijven, die over een milieuvergunning beschikken maar tegelijk ook een hoge risicoscore hebben, alles in het werk stellen om de risico’s voor omwonenden en het milieu te verminderen.

Denkt u dat uw activiteit over zo’n milieuvergunning moet beschikken? Raadpleeg de milieuvergunning en de eventuele formaliteiten die moeten worden vervuld.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de wetgeving houdt?

Als tijdens een inspectie een milieu-inbreuk vastgesteld wordt, kunnen de inspecteurs aan de overtreder vragen de situatie in orde te brengen of r een proces-verbaal opstellen. Hiervoor kan een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete worden opgelegd.

Het opleggen van een sanctie helpt om een einde te maken aan inbreuken die het milieu en de volksgezondheid in gevaar brengen.  Welke boete riskeert u in geval van proces-verbaal? Hoe verdedigt u zich ?  Hier vindt u al de antwoorden op uw vragen over de procedure in geval van een milieu-overtreding.

Een jaarprogramma voor nieuwe prioriteiten en een betere strategie

De inspectieprogramma’s maken deel uit van een specifiek kader, namelijk een meerjarig inspectieplan. In 2020 is een nieuw inspectieplan 2020-2024 opgesteld. Dit plan vormt het kader voor de controles en inspectieprogramma’s over een periode van vijf jaar.

Waarom een jaarlijks inspectieprogramma?

Om prioriteiten tijdens het lopende jaar te bepalen in het kader van routine-inspecties op milieugebied. Naast deze geplande inspecties worden er ook inspecties uitgevoerd naar aanleiding van klachten of incidenten.

Wilt u alle prioriteiten voor dit jaar en de gevolgde strategie kennen? Raadpleeg het jaarlijks inspectieprogramma 2022.

Datum van de update: 03/05/2022