Vervuiling door black carbon treft de Brusselaars op verschillende wijze, naargelang het transportmiddel en de reisweg die ze gebruiken

15/09/2017

Brussel, 13 september 2017. Op basis van de uitgevoerde metingen bij 276 vrijwilligers in het kader van de ExpAIR-studie, is het nu mogelijk om op een kaart van het BHG de straten te visualiseren die het ergst zijn vervuild. Na analyse van de gegevens van black carbon door Leefmilieu Brussel, tonen de metingen aan dat autogebruikers het meest worden getroffen door luchtvervuiling.                             

ExpAIR is een campagne die werd opgestart door Leefmilieu Brussel in 2013. Nieuw is dat de inwoners werden betrokken bij een wetenschappelijke studie over luchtvervuiling en dat ze werden gesensibiliseerd omtrent deze problematiek, dit in samenwerking met de vereniging BRAL.                                                 

Via een draagbaar toestel hebben 276 geselecteerde vrijwilligers het black carbon-gehalte gemeten op werkdagen en meer bepaald gedurende hun verplaatsing en in functie van het gebruikte transportmiddel. De analyse van de gegevens werd uitgevoerd door Leefmilieu Brussel (zie kaart in bijlage) en toont het volgende aan:

  1. In het algemeen is onze blootstelling aan black carbon het grootst in het verkeer. Gemiddeld is deze drie keer hoger dan achtergrondvervuiling of het gemiddelde polluentniveau in de binnenlucht.
  2. Automobilisten blijken het meest blootgesteld te zijn aan black carbon, met blootstellingsniveaus die ongeveer 5 maal hoger liggen dan die in de binnenlucht.
  3. De gebruikers van bus, tram en metro, evenals fietsers, zijn blootgesteld aan black carbon-concentraties die 3 tot 4 keer hoger liggen dan die in de binnenlucht.
  4. Voetgangers en treinreizigers zijn het minst blootgesteld.
  5. De black carbon-concentraties stijgen proportioneel met de verkeersintensiteit en liggen gemiddeld 2 tot 3 keer hoger in een ‘canyon street’ (smalle straat met hoge gebouwen) dan in een ‘open straat’.                                                         

Het belang van de luchtkwaliteit in Brussel

Volgens Céline Fremault “moeten sterke structurele maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren, wat cruciaal is voor de gezondheid van de Brusselaars. Met dit doel voor ogen zal een gewestelijke lage-emissiezone (LEZ) worden ingevoerd in Brussel vanaf 1 januari 2018. Naast de structurele maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, is het ook essentieel om het publiek hierover te informeren. In dit opzicht is de “black carbon”-kaart, als resultaat van het ExpAIR-project, een belangrijk hulpmiddel voor de inwoners en de overheid, omdat ze de luchtvervuiling in het hele Brusselse Gewest visualiseert”.

Datum van de update: 09/06/2020