Vanaf 1 juli krijgt Leefmilieu Brussel er drie nieuwe bevoegdheden bij

07/07/2014
Leefmilieu Brussel verantwoordelijk voor dierenwelzijn

In aansluiting op de recentste staatshervorming, die nieuwe bevoegdheden overdroeg aan de gewesten, zal Leefmilieu Brussel geleidelijk en in een leidinggevende rol drie nieuwe bevoegdheden op zich nemen: dierenwelzijn, doorvoer van afvalstoffen en klimaatresponsabilisering. In twee andere domeinen – water- en energiebeleid – zal het Instituut meewerken aan de uitwerking van nieuwe gewestelijke procedures (waterprijs en distributietarieven van elektriciteit en gas).

Naast die rechtstreekse impact op milieu- en energieaangelegenheden zal de zesde staatshervorming nog andere bevoegdheden regionaliseren. Die zullen van hun kant onrechtstreekse gevolgen hebben voor de activiteiten van Leefmilieu Brussel. Dat is onder meer het geval voor de regionalisering van het Crisiscentrum, het Rampenfonds, belastingverminderingen, belastingkredieten, strafvervolgingen, toegang tot het beroep inzake vestigingsvoorwaarden, huurovereenkomsten, enz.

Hierna volgt een overzicht van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden die de grootste impact zullen hebben op de activiteiten van Leefmilieu Brussel.

Dierenwelzijn  

Deze bevoegdheid heeft betrekking op 4 categorieën van dieren:

  • gebruiksdieren (landbouw);
  • gezelschapsdieren (kat, hond en “NGD’s” of “nieuwe gezelschapsdieren” zoals reptielen en fretten);
  • laboratorium-/onderzoeksdieren;
  • in gevangenschap levende wilde dieren (circussen, dierentuinen).

Leefmilieu Brussel krijgt op dat vlak twee taken toegewezen:

  • normalisering: uitwerking van beleidslijnen en teksten met betrekking tot dierenwelzijn, politieke ondersteuning, follow-up op Europees en internationaal niveau, beslechting van geschillen, ondersteuning van de adviesorganen, enz.;
  • inspectie: controle van de naleving van de regelgeving inzake dierenwelzijn (in samenwerking met het FAVV voor de gebruiksdieren), inbeslagnames, bestemming van de in beslag genomen dieren, erkenningen, klachten, enz.

Klimaatresponsabiliseringsmechanisme 

Het klimaatresponsabiliseringsmechanisme zal voor elk gewest een meerjarig traject omschrijven om de broeikasgasemissies in de gebouwensector te verminderen. Als een gewest zijn toegewezen doelstelling overtreft, ontvangt het een financiële bonus. Bereikt het zijn doelstelling niet, dan betaalt het een financiële malus. Dit mechanisme wordt georganiseerd door de nieuwe wet betreffende het klimaatresponsabiliseringsmechanisme en de nieuwe bijzondere financieringswet.

Leefmilieu Brussel heeft als taak om, met de hulp van het Federaal Planbureau, de doelstellingen voor het Brussels Gewest te berekenen en te evalueren. Om die doelstellingen te bereiken, moet het Gewest kunnen rekenen op oordeelkundige beleidskeuzes met betrekking tot vervoer, ruimtelijke ordening, bouwsector, onderwijsprogramma’s, enz.

Doorvoer van afvalstoffen 

Onder doorvoer van afvalstoffen verstaat men de overbrenging van afval via één of meer andere landen dan het land van verzending of van bestemming. De gewesten moeten de aanvragen tot kennisgeving afhandelen (goedkeuringen of weigeringen van de aanvragen afleveren) en de doorvoer van alle afvalstoffen controleren (follow-up van de vervoersdocumenten, verwerking van de afvalstoffen, enz.). De overdracht van bevoegdheden heeft geen betrekking op nucleaire afvalstoffen en betreft alleen de milieuaspecten van de doorvoer. De federale overheid behoudt dus haar algemene controlebevoegdheden (politie, douane).

Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) 

Het FRGE is een systeem waarmee de “lokale entiteiten” de bewoners beperkte, kortlopende (maximaal 5 jaar) en goedkope leningen kunnen aanbieden om energiebesparende maatregelen te financieren. Het FRGE draagt ook bij in de werkingskosten van de lokale entiteiten door ze een forfaitair bedrag per dossier toe te kennen. Dit bedrag is afhankelijk van de begeleidingsgraad en het betrokken publiek. Bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Deze bevoegdheid werd aan Leefmilieu Brussel toevertrouwd. De organisatie van het praktische beheer van dit Fonds en van de lopende kredieten wordt echter nog besproken op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Controle van de waterprijs 

Een operator kan de prijs van het water enkel wijzigen met de goedkeuring van een overheidsinstantie, die onder meer een maximumprijs en maximale winstmarges kan opleggen. Vandaar de controle van de waterprijs. Deze controle heeft tot doel de consument en meer in het bijzonder de meest kwetsbare lagen van de bevolking te beschermen.

Distributietarieven van elektriciteit en aardgas

Deze bevoegdheid behelst de bepaling van de distributietarieven van gas en elektriciteit in het algemeen (met bepaalde uitzonderingen voor de elektriciteitsnetten). Het zijn wel degelijk de prijzen van de distributienetbeheerder die worden gecontroleerd (en niet de eindprijs die de consument krijgt aangerekend, en waarin onder meer de winstmarge van de leverancier is verrekend).

Deze bevoegdheid zal grotendeels worden uitgeoefend door BRUGEL, de gewestelijke reguleringsinstantie belast met het bepalen of goedkeuren van de distributietarieven. De nieuwe tarieven moeten in de loop van 2014 bepaald worden met het oog op hun toepassing vanaf 1 januari 2015.

Meer info

Datum van de update: 05/05/2015