Stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, gemengde vergunning : eenvoudiger en gemakkelijker (professionnels)

11/05/2018

De ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (afgekort BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) werd op 20 april 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wordt van kracht één jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad, ofwel op 20 april 2019.

De hoofdstukken II (over planning) en III (over de stedenbouwkundige verordeningen) van het BWRO zijn reeds van kracht sinds 30 april 2018.

Deze hervorming werd uitgevoerd om de stedenbouwkundige en leefmilieuprocedures te rationaliseren en veréénvoudigen.

Eenvoudigere procedures

De hervorming raakt aan verschillende hoofdstukken van het BWRO (stedenbouwkundige vergunningen, patrimonium, ruimtelijke ordening, inbreuken….) en de OMV (gemengde projecten, evaluatie van effecten, aangiftes, erkenningen, registraties….).

Daarenboven worden op dezelfde datum (20 april 2019) verschillende besluiten van kracht waaronder :

 • een besluit tot wijziging van de lijst van ingedeelde inrichtingen (van klasse 1B, 2, 1C, 1D en 3);
 • een besluit dat het besluit tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen wijzigt;
 • een besluit dat de procedure voor het inwinnen van het advies van de DBDMH wijzigt voor de stedenbouwkundige en / of milieuvergunningen.

Veranderingen in de milieuvergunningen

Dit zijn al enkele belangrijke wijzigingen van de OMV die van kracht zullen zijn vanaf 20 april 2019 :

 • Voor de parkings :
  • de overdekte en niet-overdekte parkings zijn opgenomen in éénzelfde rubriek.
  • wanneer er meer dan 400 parkeerplaatsen zijn (overdekt en niet-overdekt) worden ze ingedeeld in klasse 1A.
 • Een milieuvergunning kan elke 15 jaar verlengd worden volgens de veréénvoudigde procedure in plaats van het aanvragen van een nieuwe milieuvergunning elke dertig jaar. Een geactualiseerde evaluatie van de effecten kan echter wel gevraagd worden door Leefmilieu Brussel.
 • De termijn voor het afleveren van een milieuvergunning wordt opgeschort als een aanvrager zijn plannen wijzigt van zijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
 • De lijst van ingedeelde inrichtingen is gerationaliseerd en vereenvoudigd.
 • De geldigheid van een tijdelijke milieuvergunning (behalve als het om een asbestverwijderingswerf gaat) gaat van drie maanden naar één jaar.
 • Voor elke aanvraag voor een milieuvergunning wordt het advies van de DBMDH gevraagd door de overheid die de beslissing aflevert.
 • Voor de vergunningen van klasse 1A:
  • het eerste openbaar onderzoek over het lastenboek is afgeschaft.
  • een typelastenboek, vastgelegd door de regering, moet worden gebruikt.
 • De gemengde aanvragen voor milieuvergunningen worden ingediend bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed.
 • Het gebruik van het aangetekend schrijven is niet meer verplicht behalve voor de gevallen waarvoor de ordonnantie milieuvergunningen het uitdrukkelijk vermeldt.
 • De verlenging van de uitvoeringstermijn van de stedenbouwkundige vergunning brengt automatisch de verlenging van de uitvoeringstermijn van de milieuvergunning mee.
 • Leefmilieu Brussel wordt de bevoegde overheid voor de erkenningen, behalve voor de erkenningen voor de studiebureaus op het vlak van effectenstudies.

Meer info

Bij het naderen van de datum waarop de herziening van de OMV in werking treedt, zal Leefmilieu Brussel in zijn lokalen een colloquium organiseren om de voornaamste wijzigingen m.b.t. de milieuvergunningen/aangiftes en erkenningen/registraties die deze herziening meebrengt, voor te stellen. Consulteer regelmatig onze website.

In verband met de hervorming van het BWRO :

Datum van de update: 04/09/2018