Regeneratie van bosmassieven in het Woluwepark

19/11/2018

De dunningswerkzaamheden moeten de gezondheidstoestand van de bomen verbeteren, hun natuurlijke herstel bevorderen, nieuwe bosranden creëren en de landschappelijke kwaliteit van deze beschermde site beschermen.

Wat is de context?

Het Woluwepark werd eind 19e, begin 20e eeuw ingericht als groene ruimte in de Brusselse rand. Vandaag wordt het park volledig omsloten door de stad. Het ecologische en landschappelijke belang blijft echter groot, zoals ook blijkt uit het statuut als Natura 2000-gebied en beschermde site.

De bosmassieven van het Woluwepark geven structuur aan de panorama's en zichten in het park. Het gaat om dichte boombestanden die voor de schaal van het park vrij divers zijn.

Uit diverse onderzoeken in 2015 bleek dat de bosmassieven kampen met fytosanitaire problemen (studie van de onderneming Eurosense) en een verlies van de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit (bosstudie Olivier Baudry en historische en landschappelijke studie van het bureau Fondu). Een van de oorzaken van deze problematiek is de te hoge dichtheid van de huidige bosmassieven. Deze dichtheid heeft diverse gevolgen: een banalisering van de diversiteit, een toename van de bomen op stam die leiden tot een zeer intense concurrentiestrijd, een afname van de levenskracht van de bomen, het lichttekort in de percelen, enz.

Wat zijn de doelstellingen van de operatie?

  • De landschappelijke kwaliteit en de zichten in het park verzekeren door het behoud van de bosmassieven op lange termijn .
  • Natuurlijke regeneratie of heraanplanting mogelijk maken
  • Herwaardering van de bosranden omdat die biotopen zeer gunstig zijn voor de biodiversiteit.
  • De doorgang door de massieven en de omgeving veiliger maken door de stabiliteit van de resterende bomen te versterken (de bomen zullen massiever zijn).
  • De gezondheidstoestand van de resterende bomen verbeteren.
  • De diversiteit vrijwaren door in de eerste plaats soorten te behouden die minder bestand zijn tegen schaduw en die hierdoor zeldzamer zouden worden bij een natuurlijke evolutie.

Wat gebeurt er na het vellen van de bomen? 

Binnen de massieven in principe niets. De vermindering van de boomdichtheid door de mens versnelt het natuurlijke proces. De toename van de lichthoeveelheid in het onderhout zal geleidelijk aan zorgen voor de groei van meer diverse kruidachtige planten, die aantrekkelijker zijn voor dieren en op termijn ook nieuwe bomen. In bepaalde gevallen zullen aanplantingen gebeuren om de vernieuwing van de massieven te versnellen. Het gaat hierbij om de aanplanting van bomen of struiken vooral aan de bosrand en soms in de massieven zelf. Deze aanplantingen zullen beschermd worden tegen betreding door middel van mobiele houten afsluitingen.

Wat zijn de gevolgen voor de burgers?

Er worden geen directe gevolgen verwacht. De ingrepen worden immers hoofdzakelijk in de bergen uitgevoerd. Sommige wegen in het park kunnen echter tijdelijk worden afgesloten in het geval van bomen aan de rand van bergketens. Bepaalde wegen in het park zullen echter tijdelijk kunnen worden afgesloten in het geval van bomen die zich aan de rand van massieven bevinden. De parkwachters zullen ervoor zorgen dat de bezoekers naar de andere wegen worden geleid.

Wat is de status van de zaak?

De stedenbouwkundige vergunning werd op 25 januari 2018 verkregen (referentie 19/PFU/635404). Van 02/10/2017 tot 16/10/2017 werd er eerst een openbaar onderzoek gehouden en in de loop van 2018 werden een aantal informatiesessies georganiseerd.

Datum van de update: 19/11/2018